Masterprogrammet i genetisk vägledning

120 hp

Klinisk genetik är ett område som växer snabbt och genetiska vägledare med psykologisk kunskap efterfrågas allt oftare inom vård och omsorg. Vill du gå en vidareutbildning inom ett nytt och banbrytande område har du hittat helt rätt. Utbildningen ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik.

Masterprogrammet i genetisk vägledning, 120 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

En utbildning inom ett nytt och banbrytande område

Bild på flicka och dna-spiral Foto johner.se/Caiaimage Masterutbildningen i genetisk vägledning vid Linköpings universitet är unik och först ut i Sverige. Den förbereder dig för ett stimulerande, varierat och utmanande arbete där du hjälper patienter att tolka, förstå och fatta beslut om deras genetiska hälsa.

I sann LiU-anda är den tvärvetenskaplig och ger dig djupa kunskaper inom såväl genetik som psykologi, samtalsmetodik och pedagogik.

Utbildningen, tillsammans med två års yrkeserfarenhet, ger dig möjlighet att ansöka om europeisk certifiering som genetisk vägledare enligt riktlinjer från European Board of Medical Genetics (EBMG).

Mer om programmet

Helhetsperspektiv på genetik och hälsa

I de medicinska kurserna inom genetik och genomik lär du dig om geners uppbyggnad, mutationer och ärftliga sjukdomars symtom, förekomst och utbredning.

Genom att läsa brett inom psykosocial vägledning får du stor förståelse för psykologiska och känslomässiga reaktioner på genetiska provsvar och djupa kunskaper för att kunna förklara konsekvenser av de genetiska analyserna, både för patient, anhöriga. Allt för att individen ska kunna fatta ett välinformerat beslut om sin hälsa och sjukdom utifrån sin personliga och sociala situation.

Du tränas i aktivt lyssnande och ett empatiskt och reflekterande förhållningssätt och får en holistisk syn på patienten och dess sjukdom. Du lär dig genomföra stödjande samtal och blir skicklig på att effektivt och pedagogiskt kommunicera med patienter, närstående, andra vårdinstanser och allmänheten.

I kursen som berör etik och juridik får du kännedom om det svenska välfärdssystemet, lagar och regelverk samt insikt i olika etiska dilemman.

Praktik och möjlighet till distansstudier

Utbildningen kännetecknas av ett problembaserat lärande där du självständigt eller i samarbete med andra studerar och tränas i verklighetsanknutna situationer. Flera framstående forskare och kliniska experter undervisar på programmet, som till stora delar kan genomförs från annan ort (teoretiska kurser och självständigt forskningsarbete) med enbart vissa campusförlagda moment i Linköping, fokuserat mestadels till hela termin 2.

Du ingår i en bas- eller studiegrupp och deltar i digitala och fysiska seminarier, rollspel, fysiska och digitala föreläsningar. En termin (3 eller 4) har du praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, på en klinisk genetisk avdelning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på något av Universitetssjukhusen: Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg eller Lund. Programledningen beslutar var man blir placerad, tillsammans med studentrepresentanter. Vissa kostnader kan tillkomma i samband med denna VFU. Till exempel kommer du själv behöva bekosta boende och resor.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (termin 3 eller 4) där du fördjupar dig i en relevant frågeställning som du väljer efter intresse och i samråd med handledare. Detta kan också komma att ske vid annan ort än Linköping.

Stora möjligheter till distansstudier

När du läser Masterprogrammet i genetisk vägledning finns det i stor utsträckning möjlighet att studera på distans. Termin, 1, 3 och 4 kan studeras på annan ort än Linköping, vilket innebär att drygt 75 procent av utbildningen kan genomföras från annan ort.

Karriär och framtid efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som genetisk vägledare med att planera och genomföra genetiska utredningar, informera om och förklara genetiska provsvar och ge stöd åt patienter att fatta svåra beslut kring sin hälsa och sjukdom.

Du arbetar vanligtvis i multiprofessionella vårdteam på en specialistklinik, antingen i Sverige eller utomlands och har ofta en samordningsroll. Du kan även arbeta med utbildningsfrågor inom området eller gå vidare till forskarstudier.

Preparandkurs i grundläggande biomedicin

Denna kurs är förberedande för bland annat studier på Masterprogrammet i genetisk vägledning och riktar sig främst till de som inte har läst så mycket molekylärbiologi tidigare. Den ges under tre veckor på sommaren, med start vecka 32, alltså som en sommarkurs innan terminen för Masterprogrammet i genetisk vägledning börjar.

Observera att kursen inte är obligatorisk. Är du intresserad av preparandkursen så kan du söka på samma sätt som till programmet vid samma tillfälle. Läs mer och ansök här.

Nyheter om utbildningen

PBL-principer vid Medicinska fakulteten

Filmer om PBL-principerna

Medicinska fakulteten har tagit fram sju filmer som presenterar principerna bakom problembaserat lärande – med studenter och för studenter. Filmer förklarar hur PBL fungerar, vilka fördelar den innebär för dig både under och efter utbildningen, men även vad som kan kännas svårt och utmanande i början.

Besök spellistan med samtliga filmer på Youtube

Förberedande studier i biomedicin