VFU-typfall

Typfall för respektive termin 

Klicka på önskad termin för att komma till respektive mapp med typfall och handledarsidor.

Instruktion till typfallseminarier under VFU

Typfallen är avsedda att stödja lärandet och erbjuda möjlighet att diskutera uppkomstmekanismer till och handläggning av vanligt förekommande sjukdomar/symtom under VFU.

Typfallen är ett komplement till verksamhetens patientflöde som inte kan garantera patienter med samtliga sjukdomar som beskrivs i kursens lärandemål. Aktivt deltagande i typfallseminariernas diskussion krävs av studenterna. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med inspel och/eller egna reflektioner med relevans för fallet.

Typfallseminarierna sker under de schemalagda VFU-timmarna och är därigenom obligatoriska. Typfallen bör i första hand inte fokusera på en specifik diagnos utan istället på tolkning, handläggning, utredning och i förekommande fall behandling av vanligt förekommande symtom, där flera tänkbara förklaringar kan finnas. Det behöver således inte finnas en given lösning till fallet.

Studenterna kan då utifrån egna erfarenheter från olika verksamheter under VFU bidra med olika infallsvinklar som kan tjäna till grund för fortsatta diskussioner och resonemang. Typfallen kan se olika ut. En del är relativt kortfattade och mer öppna för olika tolkningar, andra är mera riktade. 

Inför typfallseminariet

Det är önskvärt att ett schema med aktuella typfall, datum för seminarium, handledare samt föredragande studentens namn upprättas och publiceras i början av placeringen av lokalt VFUansvarig läkare. Det är lämpligt att ta upp två fall per vecka och avsätta 45 - 60 min/fall.

Under typfallseminariet - studenternas roll

  • En av studenterna förbereder och presenterar det aktuella fallet för gruppen.
  • Lägg om möjligt symtom och inte diagnos som utgångspunkt för diskussionen.
  • Ge inte all information direkt utan stanna gärna och ha en öppen diskussion om tolkningar av fynd, vilken vidare information som kan behövas etc. I vissa fall finns ”naturliga” stoppunkter i form av ”del 1”, ”del 2” etc. medan studenten i andra fall själv får identifiera lämpliga stoppunkter. Studenterna kan då komma med olika inspel beroende på hur de tolkar symtomen utifrån den VFU-placering de har.

Under typfallseminariet - handledarens roll

  • Det är i första hand studenterna som ska diskutera och arbeta med typfallen. Handledaren stöder och främjar studenternas diskussion med sin expertkunskap.
  • Handledaren ska utmana studenterna; Varför? Motivera? Hur tänker du nu? Om du istället varit på en vårdcentral/sjukhusmottagning?
  • Ändra gärna förutsättningarna för att stimulera diskussionen. Exempelvis: Om det hade varit en man istället för en kvinna? Om patienten varit 70 år istället för 30 år? Om du hade befunnit dig på en vårdcentral i glesbygd? etc.
  • Handledaren ska inte hålla ”miniföreläsningar”

Närvarorapportering (MALA2 - 11 terminer)

Vid varje seminarie noterar handledaren studenternas närvaro. Vid avslutad placering sammanställs närvaron och rutan för aktivt deltagande vid VFU-typfallsseminarie markeras i blanketten ”Bedömningsunderlag för läkarstudent på VFU”. Detta förutsatt att studenten varit aktivt deltagande vid samtliga tillfällen.

Närvarorapportering (MALA3 - 12 terminer)

Vid varje seminarie noterar handledaren studenternas närvaro och aktivitet. Efter varje typfallsseminarie gör studenten en självreflektion i Ortrac. Handledaren behöver inte göra någon rapportering i Ortrac eller på någon pappersblankett.

Komplettering (MALA2 - 11 terminer)

Vid frånvaro ansvarar typfallshandledaren för att studenten tilldelas kompletteringsuppgift. Mall för komplettering (PDF).

Komplettering (MALA3 - 12 terminer)

Vid frånvaro ansvarar typfallshandledaren för att studenten tilldelas kompletteringsuppgift. Mall för komplettering (PDF). Studenten lämnar in självreflektion i Ortrac även vid kompletteringsuppgift (samma formulär som om studenten närvarat vid seminariet). Handledaren behöver inte göra någon rapportering i Ortrac eller på någon pappersblankett.

Undersidor