Praktisk information

Inför VFU

Frågor och svar inför placering

När publiceras schemat?

VFU-schema för kommande termin publiceras i slutet av höst/vårterminen i Lisam. VFU-klinikerna får information via mail vid samma tidpunkt.

Hur många timmar VFU ska göras per vecka?

Under en normalvecka ska VFU i regel göras ca 24 eller 30 timmar - det beror på vilken kurs du går på programmet.

På T6, K7 och K10 är en VFU-vecka ca 24 timmar. På K9 och K11 är en VFU-vecka ca 30 timmar.

Vid veckor med röda dagar minskar kravet på antalet timmar i paritet till antalet röda dagar. Exempel: en normal VFU-vecka på 24 timmar (4 dagar) minskar till 18 timmar om veckan innehåller en röd dag.

Hur fungerar det med prioritering till en viss ort för VFU?

Ansökan om prioritet för VFU inom huvudstudieorten öppnar den 1 april inför höstterminen och den 1 oktober inför vårterminen. Då skickas även länk till verktyget för ansökan ut till er studentmail. Verktyget är öppet i två veckor och stänger således den 15 april inför hösten och den 15 oktober inför våren. En student med studieuppehåll ansvarar själv för att kontakta VFU-samordnare för att få länken. Observera att det endast är studenter som har en prioritet att åberopa eller som sökt till studiesociala kommittén som ska använda sig av verktyget.

Prioriteringslista (klicka för länk till PDF)

De i prioritetsgrupp 1-3 är prioriterade till dagpendlingsavstånd från den huvudstudieort studenten tillhör. Prioritetsgrupp 4–9 är vid platstillgång prioriterade till huvudsjukhus på respektive ort (US Linköping, Vrinnevi Norrköping, Ryhov Jönköping samt Länssjukhuset i Kalmar).

Observera att för följande prioriteringar kräver att ett intyg skickas in i samband med att verktyget är öppet:

 • Gravid i tredje trimestern, gäller kvinna samt partner
 • Chefsamanuens
 • Amanuenser i undervisning och forskning
 • Studenter antagna som elitidrottsstudenter

Intyg måste skickas in till VFU-samordnarna inom en vecka efter den 15 april/15 oktober i följande fall:

 • Ledamöter i informations- och marknadsföringsutskottet
 • Ordförande MF, ordförande LiMUR, utbildningsansvarig SLF-student, IMU- ordförande samt ledamöter i MF:s styrelseutskott
 • Vice ordförande LiMUR och vice ordförande MF
 • Övriga medlemmar i MF:s styrelse samt LiMUR

Intyget ska mailas till VFUsamordnareLAK@liu.se, prioritering som kräver intyg och där intyget inte inkommer i tid kommer inte heller godkännas.

Intyg behövs inte för i följande fall:

 • Föräldrar med hemmavarande barn under 18år

Vad händer med de ansökningarna om prioritering som inte ryms inom prioriteringslistan?

Studiesociala kommittén handlägger de ansökningarna som inte ryms inom prioriteringslistan, se prioriteringslistan ovan.

Studiesociala kommittén består av programansvarig, biträdande programansvarig, studievägledare, en lärarrepresentant och en studentrepresentant. Dess medlemmar arbetar under tystnadsplikt på uppdrag av utbildningsansvarig. Kommittén träffas två gånger per termin . Studenter kan förvänta sig besked inom två dagar efter att kommittén har tagit beslut.

Tillsammans med ansökan ska även ett intyg bifogas som styrker de åberopade skälen (intyget ska vara max ett år gammalt). Vid sjukdom ska intyg från specialistläkare bifogas (specialistbedömning om aktuell sjukdomsbild, prognos, samt ställningstagande till behövlig vårdnivå). Om du är förälder med hemmavarande barn, och då har prio 1, men har ett behov av att prioriteras till en specifik ort, och då vill undvika dagpendling, kan du ansöka om detta till studiesociala kommitteén. Skäl som kan godtas är till exempel om du är ensam vårdnadshavare eller om du har en partner som veckopendlar.

Forskningsamanuenser och registrerade doktorander kan ansöka om prioritering för att kunna genomföra sin forskning på specifik ort (bifoga antagning/anställningsbesked).

Andra ärenden som kan tas upp av Studiesociala kommitteén är:

 • Dispensärenden
 • Olika former av studiestöd
 • Särskilda skäl för prioritering till huvudstudieort under senare delen av programmet

Ansökan skickas till studievägledaren lilian.alarik@liu.se

Ärenden ska vara inlämnade till studievägledaren senast 15 april respektive 15 oktober.

Vad gäller angående bedömningsblanketter?

Under varje VFU-placering ska ett bedömningsunderlag fyllas i och lämnas till kurssamordnare eller studieortsadministratör direkt efter avslutad VFU. Denna blankett är ett betygsgrundande dokument. För att kursansvarig ska kunna godkänna din placering behöver blanketten innehåll minst en kommentar och en signatur per vecka som du har varit på aktuell placering. Blankett hittas här. 

Om din termin har börjat använda QPS (Ortrac) istället för blanketter, finns mer information under "Bedömning och återkoppling".

Var hittar jag kontaktuppgifter för primärvårdsplacering?

Vid primärvårdsplacering hittar du kontaktvägar i programrummet i Lisam.

Vad gäller för e-tjänstekort?

Tänk på att ha ditt e-tjänstekort och kod med dig till kliniken. Mer information angående e-tjänstekort från universitetet för dig som student finns på Liunet.

Är medsittning obligatorisk?

Medsittning är obligatorisk vid 3-4 veckors placeringarna. Medsittning kan med fördel också ske under en- och tvåveckors placeringarna.

Krävs utdrag från belastningsregistret?

Vissa kliniker kräver utdrag från belastningsregistret inför VFU-placeringen. I förekommande fall får ni information i god tid.

När kan studenter schemaläggas för VFU?

VFU kan schemaläggas vardagar, helger och helgdagar. Handledartillgång och patientunderlag bör beaktas vid schemaläggningen. Enbart kvälls- eller helgarbete är inte lämpligt. Kom ihåg att 11-timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarperiod (kalenderdygn) även gäller för läkarstudenter.

Letar du efter underlag?

Blanketter för exempelvis medsittning och bedömning hittar du i dokumentbibliotektet.

En bunt med dokument ligger på ett brunt skrivbord tillsammans med ett par glasögon och ett tangentbord.

Blanketter och dokument

Här hittar du blanketter, dokument, mallar och underlag som rör VFU under Läkarprogrammet vid LiU.


Till dokumentbiblioteket

Under VFU

Frågor och svar under placering

Vad gäller kring frånvaro under VFU för andra uppdrag på Läkarprogrammet?

Studenter kan ha uppdrag på Läkarprogrammet som innebär att de har giltig frånvaro, såsom amanuens-tjänstgöring eller deltagande i temagrupp eller studentmedverkan i utbildningen. Att vara amanuens är prioriterat och en viktig funktion för Läkarprogrammet och frånvaron ska därför underlättas för studenterna. VFU är dock obligatoriskt och giltig frånvaro innebär inte att detta kan frångås.

Samma krav på uppnådda mål, närvaro, medsittningar och andra moment under VFU gäller för amanuenser som för andra studenter. Vid frånvaro under typfall ska komplettering ske enligt ordinarie rutin. Om komplettering behöver ske ska den i första hand utföras under ordinarie terminstid. Om det inte är möjligt ska studievägledare kopplas in för anpassad studiegång.

När en student får sina tjänstgöringstider som amanuens åligger det studenten att informera VFU-ansvariga på klinikerna snarast möjligt för att kunna göra en bra planering. Det bör ske i början av terminen.

Vad händer om studenten blir sjuk?

Om studenten p.g.a sjukdom måste stanna hemma ska detta omgående anmälas till kurssamordnare, studieortsadministratör och till VFU-ansvarig handledare, eller annan kontaktperson på kliniken. När studenten åter är frisk och tillbaka på sin VFU ska kurssamordnare återigen få besked om detta.

Studenten får ta igen de timmar hen har missat under överenskommet tillfälle. Skulle detta tillfälle infalla utanför terminstid måste en individuell studieplan upprättas.


Är jag försäkrad som student?

Ja, som student är du försäkrad under tid då du gör VFU. Information om anmälan av tillbud, olyckor och annat som rör din arbetsmiljö hittar du på Liunet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med min placering?

Om man som student inte är nöjd med VFU-placeringen är det rimligt att man först diskuterar med VFU-handledaren för att försöka åtgärda problemet. Om diskussion med VFU-handledaren har skett och studenten därefter upplever att problemet kvarstår så underrättas i första hand terminsansvarig för diskussion.

Terminsspecifik information

Termin 6 (T6)

Placeringar

 • Internmedicin
 • Allmänmedicin
 • Radiologi
 • Diagnostiska specialiteter

Dokument T6

Dokument för handledare och studenter som rör T6, så som receptlära och hembesök, hittar du här.

Kurs 7 (K7)

Placeringar

 • Kirurgi 1, 4 veckor*
 • Kirurgi 2 + Urologi, 4 veckor*
 • Ortopedi - 4 veckor
 • Anestesi/IVA - 2 veckor
 • Onkologi - 2 veckor

*Totalt 8 veckor inom kirurgi, varav 2 av dessa är inom urologi. Övriga placeringar inom ämnet framgår av VFU-schemat. Det kan skilja sig mellan studieorterna.

Kurs 9 (K9)

Placeringar

 • Psykiatri (inkl. BUP) - 4 veckor
 • Neurologi - 2 veckor
 • Öron-Näsa-Hals - 2 veckor
 • Ögon - 1 vecka
 • Klinisk undervisningsavd., KUAKUM - 2 veckor
 • Strimma steg 2 - 1 vecka

Kurs 10 (K10)

Placeringar

 • Dermatologi, 2 veckor
 • Infektion, 2 veckor
 • Obstetrik och gynekologi, 4 veckor
 • Pediatrik, 4 veckor
 • Fördjupningsmoment, 4 veckor

Kurs 11 (K11)

Placeringar

 • Allmänmedicin, 4 veckor
 • Akutsjukvård, 4 veckor
 • Geriatrik inklusive hemsjukvård, 4 veckor

Dokument K11

Information till handledare på K11 hittar du här.

Läkarprogrammets strimmor

Undersidor