Motala kommun - ett exempel på en kommun som arbetar med systematiska prioriteringar 

Motala kommun har utvecklat en prioriteringsprocess som innefattar alla kommunens förvaltningsområden. Syfte med utvecklingsarbetet har varit att skapa utrymme för högt prioriterade nya insatser som ökar uppfyllelsen av kommunens visioner och mål. Få kommuner har gjort liknande utvecklingsarbeten och Prioriteringscentrum har följt Motalas arbete sedan starten.

Under 2013 påbörjade Motala kommun ett långsiktigt utvecklingsarbete för att nå en systematisk resursfördelningsprocess inklusive prioriteringar, som inkluderar förvaltningar och nämnder i alla kommunens olika välfärdssektorer. Öppna prioriteringar har sedan dess blivit en integrerad del i kommunens ledningssystem och årliga verksamhetsanalyser. Både politiker och chefer på olika beslutsnivåer har involverats i arbetet. Kommunen har utvecklat ett verktyg för prioriteringar som inkluderar de tre etiska principerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvård men också i vilken mån politiska mål och visioner uppfylls och om beslut främst får effekt för den enskilde medborgaren, samhället eller den organisationen i sig.

Prioriteringscentrum följer Motala kommuns arbete på flera sätt. Löpande under processen ges metodstöd och hjälp med praktisk metodutveckling. Parallellt gör centrumet även uppföljningar av arbetet genom enkätstudier och observationer samt dokumenterar processen med hjälp av dessa och annan information, t.ex. i form av kommunens egna dokument och arbetsmaterial relaterade till processen. En första rapport om hur det gick till att starta upp ett utvecklingsarbete samt utarbeta ett prioriteringsverktyg under åren 2013-2015 är publicerad (Rapport 2017:1). Under 2019 avslutas arbetet med en andra rapport om Motalas fortsatta utvecklingsarbeten åren 2016-2018.

Kontaktpersoner, Motala kommun

Therése Hjälmroth, Controller

Peter Ingesson, Kommunchef

motala-kommun-prioriteringarFoto: Motala Kommun

Kontakt

Om Prioriteringscentrum