Motala kommun har utvecklat en prioriteringsprocess som innefattar alla kommunens förvaltningsområden. Syfte med utvecklingsarbetet har varit att skapa utrymme för högt prioriterade nya insatser som ökar uppfyllelsen av kommunens visioner och mål. Få kommuner har gjort liknande utvecklingsarbeten och Prioriteringscentrum har följt Motalas arbete sedan starten.

Under 2013 påbörjade Motala kommun ett långsiktigt utvecklingsarbete för att nå en systematisk resursfördelningsprocess inklusive prioriteringar, som inkluderar förvaltningar och nämnder i alla kommunens olika välfärdssektorer. Öppna prioriteringar har sedan dess blivit en integrerad del i kommunens ledningssystem och årliga verksamhetsanalyser. Både politiker och chefer på olika beslutsnivåer har involverats i arbetet. Kommunen har utvecklat ett verktyg för prioriteringar som inkluderar de tre etiska principerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvård men också i vilken mån politiska mål och visioner uppfylls och om beslut främst får effekt för den enskilde medborgaren, samhället eller den organisationen i sig.

Prioriteringscentrum följer Motala kommuns arbete på flera sätt. Löpande under processen ges metodstöd och hjälp med praktisk metodutveckling. Parallellt gör centrumet även uppföljningar av arbetet genom enkätstudier och observationer samt dokumenterar processen med hjälp av dessa och annan information. I en första rapport om åren 2013-2015 beskrivs hur det gick till att starta upp ett utvecklingsarbete och utarbeta ett prioriteringsverktyg. I en andra rapport beskrivs det fortsatta utvecklingsarbetet åren 2016-2018 med att integrera prioriteringsarbetet i kommunens ledningssystem.

Kontaktpersoner, Motala kommun

Therése Hjälmroth, Planerings- och uppföljningschef

Peter Ingesson, Kommundirektör

motala-kommun-prioriteringarFoto: Motala Kommun

Publikationer om Motalas prioriteringsarbete

Kontakt

Om Prioriteringscentrum