Projektet handlar om mellanstadieelevers erfarenheter av bedömning i samband med införandet av betyg och nationella prov i naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen i årskurs 6 och de därmed förändrade villkoren för eleverna i skolan.

Barns berättelser om betygFoto: David Pyatt

Projektet belyser elevers upplevelser och erfarenheter av bedömning som en effekt av förändringar i utbildningssystemet i riktning mot ett starkare statligt intresse av kunskapsmätningar i ett decentraliserat och konkurrensutsatt skolsystem. Resultatdokumentation är inget nytt i sig för mellanstadiet, men återinförandet av betyg i årskurs 6 och införandet av fler nationella prov får konsekvenser för hur kunskapsbedömningar görs i mellanstadiet och i förlängningen för hur elever formas och formar sig som skolelever.

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (2014-2017) och sker samarbete med Karlstads universitet.

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll