15 november 2017

Markus Heilig, professor i psykiatri vid LiU, tilldelas Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) drogforskningspris 2017 för hans mycket framstående forskning om beroendesjukdomar.

CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Förbundet har statligt stöd och dess ordförande utses av regeringen. Sedan 2001 har förbundet delat ut ett årligt pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogområdet. 

I första hand avses forskning om alkohol eller narkotika, men även annan forskning som priskommittén bedömer ligga inom drogområdet kan komma ifråga. Och årets pris går alltså till LiU-professorn Markus Heilig.

"Glad och lite rörd"

Markus Heilig, professor i psykiatri vid LiU och centrumchef för CSAN, får CAN:s drogforskningspris 2017.Markus Heilig, professor i psykiatri vid LiU och centrumchef för CSAN, får CAN:s drogforskningspris 2017.– Framför allt är jag mycket glad och faktiskt lite rörd över priset. Beroendesjukdomar är ett område där debattlusta och ideologiska uppfattningar ofta varit mer uttalade än omtanken om patienterna. CAN, som är en sammanslutning av folkrörelser, har genom åren lyckats höja sig över detta. Man har genom åren varit en källa till kunskap om drog- och alkoholproblemen i Sverige, säger Markus Heilig och fortsätter:

– Inte minst är jag glad över priset därför att flera personer jag alltid sett som förebilder tidigare fått det. De två första pristagarna var Michael Boman, som var en internationell pionjär vad gäller alkoholberoendets genetik, och Lars Gunne, som introducerade metadonbehandlingen i Sverige. De, och de andra pristagarna är en skara jag är mycket stolt att få komma med i.

Priset delades ut på Förebygg nu-mässan i Göteborg 15 november. Mässan är ett årligt återkommande evenemang kring prevention och förebyggande aktiviteter där flera myndigheter och kommuner deltar.

Motiveringen

"Förutom en gedigen vetenskaplig publicering med ungefär 300 vetenskapliga publikationer har professor Heilig varit verksam vid Karolinska institutet, därefter som chef för NIAAA i USA och numera som chef vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, Linköpings universitet. Där leder han ett integrerat centrum som studerar basal hjärnforskning sammanhängande med klinisk praxisforskning. 

Professor Heilig menar att samarbete mellan olika forskningsdiscipliner, såsom psykiatri och hjärnforskning, är den enda vägen framåt för att tackla de beroenderelaterade sjukdomarna. Kännetecknande för forskningsinsatserna är att de spänner över ett flertal vetenskapliga discipliner och angreppssätt, allt från vikten att behandla samtidigt trauma och pröva ut nya läkemedel, till avancerade genetiska verkningsmekanismer såväl som världsledande hjärnavbildningstekniker. 

Vidare har professor Heilig aktivt deltagit i den offentliga debatten både om orsaker till alkohol- och drogberoende och om hur vården bör bedrivas, med fokus på vetenskapligt baserad kunskap från beroendeforskning. Han har återkommande visat hur personer med beroendeproblematik ofta även har andra psykiatriska åkommor och att denna patientgrupp ofta hamnar i kläm mellan olika vårdgivare. Här poängterar pristagaren vikten av att låta utsatta människor få en behandling som verkligen kan hjälpa mot deras missbruk. 

Utifrån sin unika kunskap och sitt starka engagemang för patienterna, har Heilig även skrivit böcker om beroende som är riktade till allmänheten. Böckerna har blivit mycket uppskattade och kan utan tvekan beskrivas med hjälp av det ord Heilig håller högst i det svenska språket – folkbildning."

 

Kontakt

Läs mer