CKS seminarieserie hösten 2020

Kriser är svåra att förutsäga och varierar både i omfattning och karaktär. Dessutom samverkar ofta olika kriser och förstärker varandra. En epidemiologisk eller ekologisk kris kan exempelvis även medföra humanitära och ekonomiska kriser.

Redan innan coronaviruset slog till våren 2020 var krisberedskap en aktuell fråga för Sveriges kommuner. Regering, länsstyrelse och andra centrala myndigheter har jobbat aktivt för att samhället, både på lokal och nationell nivå, ska ha beredskap för att hantera olika former av kriser. Men hur hanterar vi en omfattande kris när den verkligen kommer, och hur förberedda är vi? Under höstens seminarieserie fokuserar vi på coronakrisen och presenterar tre spännande seminarier som tar upp aktuell forskning kring lokal krishantering.

Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, bjuder in till höstens seminarieserie som kommer att hållas digitalt via Zoom. Vi vänder oss till kommunala politiker och tjänstepersoner, forskare, studenter och andra personer som har ett intresse av kommunala strategiska frågor.

Välkommen!

Anmälan har stängt.

Program

Torsdag 15 oktober

Förutsättningar för att klara en kris

Joeri Van Laere har lång erfarenhet av att forska kring kris och krishantering. Hans fokus ligger på informationshantering i kriser, liksom vad som händer om viktiga system – så som betalsystem – slutar att fungera. Enligt Van Laere är god förberedelse liksom omvärldsbevakning nycklarna till att klara av en kris. Tillsammans med kollegor har Joeri van Laere tagit fram elva viktiga tumregler för hur man som kommun bör agera för att hantera en kris. Under en pågående kris uppstår stora mängder information från ett stort antal aktörer, som kommunen måste bedöma och använda. I ett pågående forskningsprojekt studerar Van Laere kommuners hantering av coronakrisen och hur man har använt sig av lägesbildhantering i detta arbete.

Föreläsare: Joeri van Laere, doktor i Informatik vid Högskolan i Skövde.

Tid: Torsdag den 15 oktober kl. 13.30 - senast 16.00. 

Plats: Digitalt via Zoom.

Torsdag 12 november

Ledarskap under kris

 

I sin doktorsavhandling från 2018 tar Susanne Hede avstamp i bland annat tsunamin i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun för att undersöka ledarskap i krissituationer. Studiens syfte är att undersöka hur ledare på kommunal nivå hanterar kriser i dess olika faser, och bygger på enkätfrågor och intervjuer med ett stort antal kommunala ledare i Sverige. Studien visar att krisberedskapen varierar bland chefer i Sveriges kommuner, och kring framförallt två områden tycks cheferna generellt ha en lägre beredskap. Detta gäller för det första att hantera allmänhetens behov, reaktioner och förmågor, och för det andra att hantera situationer där en ansvarig chef själv är privat drabbad av en händelse. Med utgångspunkt i sina studier reflekterar Hede över den kommunala hanteringen av coronapandemin utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Föreläsare: Susanne Hede, doktor i psykologi, Ledarskapscentrum vid Försvarshögskolan i Karlstad

Tid: Torsdag 12 november 13.30 - senast 16.00.

Plats: Digitalt via Zoom, https://liu-se.zoom.us/j/61723198851

Torsdag 17 december

Att stötta den lokala ekonomin och näringslivet

Även om Sverige haft en öppnare strategi än många andra länder när det gäller att hantera coronapandemin, har staten utfärdat restriktioner och tydliga rekommendationer som förändrat medborgarnas sätt att agera i samhället. Detta har fått stora konsekvenser för näringslivet i många sektorer. Inte minst har vårt sätt att konsumera förändrats, vilket har skapat stora svårigheter för de lokala företagen. I en studie från CKS har Brita Hermelin och Bo Persson undersökt hur kommunerna i Östergötland har valt att agera och i vilken utsträckning de riktat insatser till stöd för näringslivet. Utifrån information från intervjuer samt dokumentstudier analyserar de hur kommunernas strategier och förutsättningar för att stötta näringslivet varierar.

Föreläsare: Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Bo Persson, biträdande professor i statsvetenskap. Båda är verksamma vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid Linköpings universitet. 

Tid: Torsdag 17 december kl. 13.30 - senast 16.00.

Plats: Digitalt via Zoom