05 april 2017

Forskningen kring produktutveckling har hamnat lite i bakvattnet och nu behövs en kraftsamling. I oktober 2016 formades Produktutvecklingsakademin och nyligen samlades de till en första workshop. LiU-professor Johan Ölvander är en av grundarna.

Ett 50-tal personer från akademi och industri samlades på LiU för att dra upp riktlinjerna för arbetet inom Produktutvecklingsakademin. Frågor som diskuterades var vad som behöver göras, vilka behov industrin har, hur arbetet ska läggas upp och vad som ska prioriteras.

– Det saknas en sammanhållen strategi inom produktutvecklingsområdet. Det är svårt att hitta forskningspengar samtidigt som företagen börjar intressera sig allt mer för området. Svenska företag är duktiga på produktion, men vi måste också veta vad vi ska producera, konstaterar Johan Ölvander, professor i maskinkonstruktion vid LiU.

Tillsammans med bland andra Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet och gästprofessor vid LiU, Tobias Larsson, professor Blekinge Tekniska högskola och Ola Isaksson, professor Chalmers startade de hösten 2016 Produktutvecklingsakademin.

 – Vi har startat ett nätverk av akademiska institutioner, industri och finansiärer för att samla våra forskarutbildningsresurser och ta fram bättre forskningsansökningar tillsammans, berättar Anna Öhrwall Rönnbäck.

Redan nu har ett samarbete startats inom forskarutbildningen där 20 doktorander från sju lärosäten ingår, förutom LiU, Chalmers, KTH och LTU deltar även Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola.

Doktorandkurser har skapats i form av fyra olika moduler utformade av två eller tre av de deltagande universiteten/högskolorna. De områden som omfattas är också de områden som grundarna av produktutvecklingsakademin själva har identifierat som viktiga att utveckla: Koncept, system och produkter, Digitalisering och automation, Säker och hållbar utveckling samt Innovation och management. Produktutveckling är ett mångdisciplinärt område och ledningsfrågor därför extra viktiga.

Forskarskola med stor inverkan

Grundarna har alla ett gemensamt förflutet i forskarskolan ENDREA, som startades 1996 och finansierades av Stiftelsen strategisk forskning, ENDREA står för ”The Swedish Engineering Design Research and Education Agenda”, och kom till på initiativ av Saab-nestorn Billy Fredriksson och rektorerna vid KTH, Chalmers, LiU och LTU. Målet var att utveckla teorier och metoder som skulle göra svensk industri bland de bästa i världen på produktutveckling.

Resultatet blev fler än 100 forskarutbildade och 80 procent av doktorerna gick vidare till industrin. Doktoranderna och deras handledare producerade fler än 1000 vetenskapliga artiklar och satte Sverige på kartan inom forskningsområdet produktutveckling. Men år 2000 avslutades ENDREA och större fokus lades på produktion, bland annat genom programmet ProViking.

– Det gjordes en stor investering för 20 år sedan. Vi som fortsatte inom akademin är professorer vid de svenska universiteten i dag och vill väcka liv i samarbetet igen, säger Anna Öhrwall Rönnbäck.

Industrins önskemål

Vid workshopen på LiU fick forskarna också inspel till det fortsatta arbetet från Saabs Gunnar Holmberg, Mikael Törmänen, Volvo Cars, Timo Kero, Volvo Group och Ulf Högman, GKN Aerospace Engine Systems (tidigare Volvo Aero).

Några exempel på konkreta önskemål var
• Forskning kring hur man hanterar teknikskiften i komplicerade produkter på ett säkert sätt, i vilket läge går man exempelvis över till elektrisk motorstyrning och vilka möjligheter och risker är det förenat med.
• Metoder att hantera komplexiteten på ett effektivt och säkert sätt var ett annat önskemål, om man inför en ändring i en del av konstruktionen hur många andra funktioner påverkar det? En liten ändring av en detalj kan exempelvis innebära en miljardinvestering för den verkstad som ska tillverka produkten.
• Utveckling, simulering, optimering och test måste hänga ihop med produktionen.
• Kunskapshantering, det är bra med rörlighet på arbetsmarknaden, men när människor byter jobb riskerar kunskapen att försvinna från ett företag till ett annat. Vi behöver kunna säkerställa att kunskapen blir kvar inom företagen, samtidigt som kunnandet hela tiden breddas.
• Nya material, additiv tillverkning, testa nya metoder.
ja listan från industrin blev ganska lång.

Produktutvecklingsakademin, Product Development Academy

Grundades i november 2016 av Tobias Larsson, Blekinge tekniska högskola, Ola Isaksson, Chalmers, Fredrik Elgh, Högskolan i Jönköping, Glenn Johansson och Björn Fagerström, Mälardalens högskola, Johan Ölvander, Linköpings universitet, Anna Öhrwall Rönnbäck, Luleå tekniska universitet och Sofia Ritzén, KTH.
Alla engagerade inom området på företag, i organisationer och i akademin är välkomna i nätverket.
www.productdevelopmentacademy.se

Kontakt