Forskarutbildningen inom ämnet informationssystem syftar till att fördjupa dina kunskaper inom ämnesområdet och förbereda dig för självständiga insatser inom forskning och kvalificerat utvecklingsarbete.

Utbildningens mål är att ge dig förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida dina forskningsresultat inom och utanför akademin.

Syftet med forskarutbildningen i informationssystem är, per definition, en utbildning till forskare inom ämnesområdet. Detta innebär att en väsentlig del av forskarutbildningen utgörs av träning i forskningsarbete. För att uppnå god forskarkompetens krävs att den forskarstuderande, under handledning, utför olika forskningsuppgifter (företrädesvis i projektform). Det krävs därmed att den forskarstuderande tränar sig i att på olika sätt och för olika målgrupper definiera, beskriva, rapportera, kritiskt granska, diskutera och försvara resultat från forskning såväl skriftligt som muntligt. Viktigt är att den forskarstuderande under sin forskarutbildning även utvecklar andra kunskaper som är av betydelse för fortsatt verksamhet som forskare. Exempel på sådana kunskaper är medverkan vid bedömning av manuskript i vetenskapliga tidskrifter, inför eller vid vetenskapliga konferenser och seminarier, arrangemang av konferenser och seminarier, författande av forskningsplaner, forskningsansökningar och samverkansavtal, kontakter med forskningsfinansiärer och organisationer inte minst i interaktion med praktikfältet.

Forskarutbildningsämnet informationssystem

I forskarutbildningsämnet informationssystem studeras människors arbete med att utveckla och förändra IT-baserade informationssystem i verksamheter och i samhället samt därtill uppkomna möjliga effekter på människor, organisationer och samhälle. Detta omfattar teorier, perspektiv, strategier och policyer, modeller, metoder, arbetsformer vid digitalisering och IT-verktyg (digitala resurser) avseende systemutveckling. Olika utvecklings- och förändringssituationer kan studeras som planering/styrning/samordning, analys/utredning/specificering, anskaffning, strukturering, utformning, införande, utvärdering, förvaltning/vidareutveckling, utbyte och avveckling av informationssystem samt samspel med andra former av verksamhetsutveckling. IT-baserade informationssystem som studeras inom ämnet kan vara en del av större infrastrukturer och delade resurser, av mera fristående karaktär eller paketerade på olika sätt, t.ex. i form av tjänster. Ämnet omfattar även förutsättningar för och resultat av digitalisering; t.ex. studier av bruk och konsekvenser av informationssystem som resultat av systemutveckling eller som förutsättning för förändring och vidareutveckling av system.

Arbetsform

Forskarutbildning inom informationssystem baseras på ett antal långsiktiga forskningsteman och där i ingående bärkraftiga och aktuella forskningsprojekt. Forskarutbildningen är en lärprocess, där pågående forskningsprojekt, fördjupningskurser, seminarieserier, internationellt och nationellt konferensdeltagande och forskningssamarbete ingår. Att skriva en avhandling, i form av vetenskapliga artiklar eller en helt sammanhållen vetenskaplig analys i en bok, utgör den främsta uppgiften i forskarutbildningen.

Jobb och karriärmöjligheter efter examen

Forskarutbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesverksamhet som självständig forskare eller för kvalificerat utbildnings-, utrednings- eller utvecklingsarbete, där forskarkompetens inom informationssystem är av betydelse.

Allmän studieplan

Möt våra doktorander och doktorer

Avhandlingar

Forskning inom informatik, informationssystem och digitalisering

Lediga doktorandtjänster

Organisation

Forskarutbildning vid LiU