Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Försäkringskassan i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutvecklat metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen vilket resulterat i utredningsformen AFU (Aktivitetsförmågeutredning).

Stressade människor

Syftet med den medicinska delen i aktivitetsförmågeutredningen är att utreda individens förmågor för arbete. Detta görs för att Försäkringskassan ska få mer kunskap om dessa förutsättningar vid bedömningen av arbetsförmågan. Detta gäller i första hand sjukskrivningar som är på väg att passera dag 181 i rehabiliteringskedjan.

Samarbetsprojekt vid LiU fick 3 miljoner kronor

Som ett led i utvärderingen av den nya utredningsformen AFU utlyste Försäkringskassan under 2013 tre miljoner kronor i forskningsmedel för att möjliggöra en extern granskning av AFU vid sidan av Försäkringskassans interna utvärdering.

Försäkringskassan och myndighetens vetenskapliga råd bedömde de ansökningar som inkom. Utfallet blev positivt för Linköpings universitet (LiU) då två ansökningar från LiU bedömdes vara mest relevanta, genomförbara och ha god vetenskaplig kvalitet.

Dels ingick en ansökan från professor Björn Gerdle vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH) och Jan Sandqvist, universitetslektor i arbetsterapi vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), dels en ansökan från universitetslektor Christian Ståhl och professor Kerstin Ekberg vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering (RAR). I den förstnämnda ansökan ingick även LiU-forskarna professor Helena Hemmingsson vid ISV samt docent Britt Larsson och med dr Dag Lemming vid IMH.

Projekten samarbetar under 2014-2015 och delar på de tre miljoner kronor som utlystes. I januari 2016 slutrapporterar projekten till Försäkringskassan.

Jan Sandqvist, vid ISV, är projektledare.

Kontakt

Relaterat innehåll