Fotografi av Jan Sandqvist

Jan Sandqvist

Biträdande professor

Bedömning av arbetsförmåga utgör en central del i insatser vid arbetslivsinriktad rehabilitering. En betydande del av min forskning handlar om att öka förståelsen för fenomenet arbetsförmåga samt att utveckla metodik för bedömning.

Utveckling av metoder som sätter människors arbetsförmåga i fokus

Arbetsförmåga är ett komplext fenomen, och begreppet är inte helt enkelt att definiera då det påverkas av så många faktorer. Såväl bedömningsmetoder som interventioner behöver studeras noggrant för att optimera insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering och möjliggöra en evidensbaserad rehabilitering.

Sedan en längre tid har jag i min forskning ägnat mig åt att förstå och förklara fenomenet arbetsförmåga, vilket bland annat resulterat i den konceptuella referensramen Assessment of Work Functioning (AWF). En central del av min forskning handlar även om att jag arbetat med att utveckla och pröva två instrument som används inom området bedömning av arbetsförmåga – Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC). Båda instrumenten har sin grund i den teoretiska modellen Model of Human Occupation.

Instrumentutveckling 

Som komplement till AWP har jag även utvecklat arbetskravsanalysen AWC, som fokuserar på vilka krav en arbetsuppgift ställer på individen. Med hjälp av AWP och AWC kan man därigenom matcha individens förutsättningar (bedömt med AWP) mot arbetets krav (bedömt med AWC), och på så vis få en mer komplett bedömning. På senare tid har min forskning i ökad utsträckning kommit att innefatta utveckling och utvärdering av interventioner med syfte att förbättra personernas arbetsförmåga och anställningsbarhet, en forskningsinriktning jag avser att ägna mig åt i allt större utsträckning framöver. AWP används idag av ett stort antal användare i Sverige, men instrumentet har även översatts till andra språk såsom engelska, nederländska och isländska. Arbetet med översättning till fler språk pågår.

Biträdande handledare

Jag är biträdande handledare för Maria Borgestig, som är doktorand inom forskningsprojektet Ögonstyrd dator i vardagen – för barn med omfattande rörelsehinder. Forskningsprojektet ingår i temat Ung och Digital – teknik som möjliggörare.

Undervisning i arbetslivsrelaterad rehabilitering

För närvarande är jag kursansvarig för två kurser vid Linköpings universitet, båda med koppling till området arbetslivsinriktad rehabilitering. Kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering, för vilken jag även är examinator, är en kurs på grundläggande nivå som ges inom ramen för Arbetsterapeutprogrammet. Den andra kursen är magisterkursen Arbetsterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Jan Sandqvist, Chris Henriksson (2004)

Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation , Vol.23 , s.147-157

Omslag för publikation ''
Jan Sandqvist, Mathilda Björk, Mats Gullberg, Chris Henriksson, Björn Gerdle (2009)

Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation , Vol.32 , s.211-218 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Chia-Wei Fan, Renee R. Taylor, Elin Ekbladh, Helena Hemmingsson, Jan Sandqvist (2013)

OTJR (Thorofare, N.J.) , Vol.33 , s.125-133 Vidare till DOI

2024

Charlotte Wåhlin, Sebastian Buck, Paul Enthoven, Maria Andreassen, Jan Sandqvist, Patrik Haraldsson, Jenni Fock, Emma Nilsing Strid (2024) Risk assessment of healthcare workers' exposure to physical load in relation to patient handling and movement: a feasibility study of the instrument TilThermometer BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 25, Artikel 399 Vidare till DOI
Elin Karlsson, Mattias Hellgren, Jan Sandqvist, Ida Seing, Christian Ståhl (2024) Social Insurance Literacy Among the Sick-listed-A Study of Clients' Comprehension and Self-Rated System Comprehensibility of the Sickness Insurance System Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI
Kine Stromstad, Lisebet S. Skarpaas, Sturla I. Haslerud, Yeasir A. Alve, Jan Sandqvist, Randi W. Aas (2024) Exploring return to work barriers through the lens of model of human occupation. The NOW WHAT project Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 31, Artikel 2297732 Vidare till DOI

2023

Jennie Ingrid Kristina Nyman, Elin Ekbladh, Mathilda Björk, Peter Johansson, Jan Sandqvist (2023) Feasibility of a new homebased ballistocardiographic tool for sleep-assessment in a real-life context among workers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, Vol. 74, s. 1353-1360 Vidare till DOI
Charlotte Wåhlin, Sebastian Buck, Jan Sandqvist, Paul Enthoven, Jenni Fock, Maria Andreassen, Emma Nilsing Strid (2023) Evaluation of the implementation and effectiveness of a multifactorial intervention strategy for safe patient handling and movement in the healthcare sector: a study protocol of a cluster randomised controlled trial BMJ Open, Vol. 13, Artikel e067693 Vidare till DOI

Forskning

Bedömningsinstrument

Forskningssamverkan

Inom mitt nätverk finns både nationella och internationella forskare. Jag visar här nedan några exempel på min forskningssamverkan. Att översätta bedömningsinstrumenten till olika språk är en del av mitt arbete, exempelvis planerar jag framöver att medverka i projekt som syftar till att översätta AWP till spanska, tyska, finska, danska och norska i samverkan med forskare/forskargrupper i andra länder.

Försäkringskassan

Sommaren 2010 fick Försäkringskassan i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Arbetsförmedlingen vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen. I början av år 2013 presenterades den nya modellen för bedömning av arbetsförmåga, den så kallade aktivitetsförmågeutredningen (AFU), i vilken AWP ingår som arbetsterapeutiskt instrument. Som ett led i utvecklingen av den nya metoden har AWP, och den specifika tillämpningen AWP-FK, utvärderats i ett projekt där jag var projektledare; Prövning av diskriminativ förmåga för AWP-F (Försäkringskassan).

Utvärdering av aktivitetsförmågeutredningen

Som ett ytterligare led i utvärderingen av AFU tilldelades Linköpings universitet (LiU) även forskningsmedel från Försäkringskassan (3 miljoner kronor) för en mer övergripande utvärdering av metoden AFU. Utvärderingen genomförs som ett gemensamt LiU-projekt, bestående av två delprojekt. Jag är projektledare för det ena delprojektet och arbetar med detta i samarbete med bland andra professor Björn Gerdle vid Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Nära samverkan sker även med forskarna Christian Ståhl och Ida Seing, även de vid IMH, som ansvarar för det andra delprojektet.

Karolinska institutet

Ett projekt jag är involverad i, som utgår från Karolinska institutet, handlar om att mäta effekter av intensiv kognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada på klienters arbetsförmåga. I detta projekt används bland annat AWP som effektmått. I projektet samverkar jag med docent Marie-Louise Schult och doktorand Kristina Sargenius Landahl vid Karolinska institutet.

 

University of Illinois i Chicago

Samverkan sker även med professor Renee Taylor, vid University of Illinois i Chicago. Ett exempel på denna samverkan är att jag nyligen tackat ja till att vara huvudförfattare för ett kapitel i den femte upplagan av boken Model of Human Occupation. Uppdraget gäller ett nytt kapitel, som ej funnits med i tidigare upplagor, och handlar om ”Applying the Model of Human Occupation to Work Rehabilitation”. Professor Taylor har det övergripande ansvaret för boken.

Översättningsarbeten

Arbete pågår med att översätta AWP till bland annat finska, norska, danska och tyska, och när det gäller studier relaterade till översättningsprocessen och distribution av instrumentet samverkar jag med:

• Riita Keponen, Jennie Nyman och Janett Halonen vid Metropolia University of Applied Sciences, Helsingfors, Finland.

• Barbara Piskur och Marluuke Jakobs vid Hogeschool Zuyd, Heerlen, Nederländerna. I detta projekt ingår även universitetslektor Paul Enthoven vid IMH.

 

 

 

 

 

Forskar du inom samma område?

Uppdrag

• Projektledare för forskningsprojekt som syftar till att utvärdera Försäkringskassans nya metod Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

• Examinator för kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsterapeutprogrammet

• Kursansvarig för kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsterapeutprogrammet samt magisterkursen Arbetsterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering

• Suppleant i styrelsen för ISV


Akademisk examen

• Legitimerad arbetsterapeut 1994

• Medicine doktor 2007

Forskar du inom samma område?

Är du forskare inom området arbetslivsinriktad rehabilitering, bedömning av arbetsförmåga och/eller instrumentutveckling är du varmt välkommen att kontakta mig, för att diskutera möjligheter till samverkan i olika former:

jan.sandqvist@liu.se

Utbildning

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Organisation

Nyheter