Studien syftar till att undersöka möjligheterna med en framtida lösning med värmepump och hur den kan vändas i samverkan med Händelöverket för att minska investerings- och marginalkostnaderna för värmeproduktion till Norrköping fjärrvärmenät.

Arbetet skedde i samverkan med E.ON i Norrköping och genomfördes som ett examensarbete på avancerad nivå av civilingenjörsstudenten Stefan Elez. Handledare för arbetet var Louise Ödlund, professor i energisystem, och examinator var Magnus Karlsson, universitetslektor i energisystem.

E.ON har som mål att till 2025 leverera 100% förnybar och återvunnen energi. Det innebär att en koldriven men även en biodriven värmepanna ska ersättas. En lösning är att ersätta de två med en biohetvattenpanna. Däremot, i samma område, Händelö, finns det tillgång till överskottsvärme från närliggande verksamheter.Studien undersöker möjligheterna att tillvarata denna överskottsvärme i kombination med en kompressordriven eller absorptionsdriven värmepump. Genom modellering och användandet av programmen reMind och VBA Excel har författaren analyserat lönsamheten mellan de tre alternativen utifrån olika scenarios för elpris.

Resultat

Resultatet visar att lösningen med en absorptionsdriven värmepump är betydligt mer lönsam än en lösning med enbart biohetvattenpannan, där den förstnämnda är 30-42 MSEK billigare i investering. Med en beräknad livslängd om 20 år uppvisar även absorptionsvärmepumpen en bättre lönsamhet jämfört med Panna 16, med en skillnad på 79-102 MSEK då scenarierna analyseras. Däremot blev en lösning med kompressordriven värmepump inte lönsam i jämförelse med en biohetvattenpanna.

Slutsatsen från författaren är att E.ON ska fortsätta utreda möjligheterna med att investera i en absorptionsvärmepump. 

 

Läs studien i sin fulla längd här

Handledare och examinator

Tillbaka till forskningsprojekt