Syftet med denna studie var att beskriva föreställningar, förväntningar och farhågor när det gäller framtidens skadeplats hos yrkesverksamma inom kommunal räddningstjänst, att identifiera centrala frågor, diskutera och problematisera dem samt att ge förslag till kunskaps- och utvecklingsperspektiv på området och lyfta fram organisatoriska utvecklingsområden.

Studien visar dels på konkreta föreställningar om framtida typhändelser såsom brand i nya byggnader med nya material och ökande sociala spänningar som utlöser händelsekedjor, trafikhändelser med nya fordon och material, mer vårdslösa förare på ett vägnät som inte är anpassat – men också färre mängdolyckor utifrån t.ex. självstyrande bilar men i stället fler skadade i olyckorna.

Också förhållningssätt mellan människor och till räddningstjänsten antas kommer att förändras och innebära nya och mer komplexa uppdrag med krav på delvis annorlunda utbildning och nya attityder till räddningstjänsten både hos allmänheten och anställda.

Det ställer krav på nya arbetsformer och nya sätt att tänka om räddning där nya organisationsformer för tjänste- och serviceproduktion kan ge bidrag.

 

Läs rapporten här

Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov: Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst

Kontaktperson

Läs mer om vår forskning