Linköpings universitet har en lång tradition av att samverka med omgivande samhälle och var bland de första lärosätena i Sverige att satsa på fundraising i kampanjform.

Graf för kampanjen Expanding Excellenc

Fundraisingkampanjerna Forskning & Framtid och Expanding Excellence inbringade över 300 miljoner kronor tack vare ett starkt stöd från privatpersoner, företag och stiftelser. Det finansiella stödet möjliggjorde bland annat att LiU kunde rekrytera forskare, starta nya forskningsprojekt, inrätta stipendier och investera i betydelsefull utrustning. Kampanjerna resulterade i en enastående forskningsresa som etablerat värdefulla samarbeten och skapat nytta för både människan och samhället.

Forskning & Framtid

Linköpings universitets satsning på Campus Norrköping var ett av 90-talets mest spännande projekt inom universitetsvärlden. Det fanns statlig finansiering för utbildning men inte till forskning. Kommunen och näringslivet gick därför samman för att stärka Campus Norrköping med kampanjen Forskning & Framtid 2004. De drygt 80 miljoner kronor som samlades in finansierade ett flertal unga talangfulla forskare och stärkte utvalda forskningsområden inom bland annat logistik, medieteknik, organisk elektronik, klimatpolitik och regional utveckling. I Norrköping finns nu en stark utbildnings- och forskningsmiljö i nära samarbete med näringslivet och Norrköpings kommun.  

Expanding Excellence

LiU:s första nationella fundraisingkampanj Expanding Excellence blev en stor framgång som resulterade i att LiU kunde skapa konkurrenskraftiga forskningsmiljöer inom flera olika områden. Över 90 givare bidrog generöst med drygt 270 miljoner kronor under kampanjen som avslutades år 2010. LiU etablerar och utvecklar ständigt nya relationer och har ett fortsatt starkt stöd från omgivande samhälle.

Givare till kampanjen

LiU riktar ett stort tack till samtliga givare som generöst bidragit med medel under kampanjerna.

Fundraising givartavla

Kampanjkommittén

Under kampanjen fick LiU ett betydelsefullt stöd genom en extern kampanjkommitté. Medlemmarna i denna grupp representerades av olika branscher och kunskapsområden inom näringsliv och samhälle. Följande personer bidrog på olika vis för att nå målen under kampanjen.

Bo Dankis, Kommittéordförande, styrelseordförande Exportrådet, LiU-alumn
Björn Algkvist, Fibonacci, LiU-alumn
Björn Eriksson, landshövding emeritus Östergötland, hedersdoktor LiU
Louise Hoffsten, artist, hedersdoktor LiU
Lars Jonsson, Stellar Holdings
Torbjörn Kronander, Sectra, LiU-alumn
Fredrik Lundberg, LE Lundbergföretagen, hedersdoktor LiU
Carl-Erik Ridderstråle, fd. koncernchef BT Industrier
Åke Svensson, Teknikföretagen, hedersdoktor LiU, LiU-alumn
Viveka Adelswärd, professor emerita LiU, LiU-alumn
Pär Boman, Handelsbanken, LiU-alumn
Sören Gyll, hedersdoktor LiU
Lennart Johansson, hedersordförande UEFA, hedersdoktor LiU
Heikki Koskinen, Escaler Consulting, LiU-alumn
Ann Krumlinde, Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank, LiU-alumn
Carina Malmgren Heander, Electrolux, LiU-alumn
Åsa Severed, TV 4 Sverige, LiU-alumn

Läs mer om kampanjens projekt i denna kampanjskrift

LiU Fund of U

En insamlingsfond startades 2009 för att särskilt kunna erbjuda alumner möjlighet att engagera sig i universitetets framtid, bland annat genom att stödja olika forskningsprojekt. Ett projekt som fick stort stöd var bland annat ”Barn och matematik” som handlade om hur barn i årskurs 5 kan få en mer positiv attityd till ämnet. Det fanns även projekt som riktade sig till studenterna på LiU för att ge dem en bättre arbetsmiljö, till exempel ”Korta lunchköerna” och ”Fler mikrovågsugnar till universitetets campus”. LiU fund of U samlade in närmare 1 miljon kronor.

”För Sverige och svensk industri finns det ingenting som är viktigare än att vi har grundutbildning och forskning i världsklass. Det är ett måste för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga på våra exportmarknader".

Bo Dankis, styrelseordförande i Exportrådet och ordförande i kampanjkommittén för Expanding Excellence

Film om fundraisingkampanjen 2007-2010

En enastående forskningsresa

En film om LiU:s tidigare fundraisingkampanj som skapade en enastående forskningsresa tillsammans med både privatpersoner, stiftelser och företag. De samarbeten som då etablerades har resulterat i värdefulla forskningsresultat till nytta för både människan och samhället.

Några av kampanjens framgångsrika samarbeten  

Matematikens Didaktik, Inga Lill Jonsson

Matematikutveckling i framkant

Norrköpings och Linköpings kommuner har tillsammans bidragit med tio miljoner kronor i en satsning på matematikdidaktisk forskning, alltså läran om undervisning och inlärning av matematik. Syftet med satsningen har varit att stärka matematikämnets ställning och skolelevers resultat i detta ämne samt stötta lärare i deras undervisning. Forskare från LiU har under en femårsperiod utvecklat ett samarbete med drygt 60 lärare från 43 grund-och gymnasieskolor i de båda kommunerna, främst genom aktionsinriktad klassrumsforskning. Satsningen har knutit kommunerna och universitetet närmare och har resulterat i ny viktig kunskap, nya erfarenheter och flera vetenskapliga avtryck. 

– Den satsning på matematikdidaktik som Linköpings och Norrköpings kommuner åtagit sig i samarbete med Linköpings univer­sitet är värd all respekt. Det innebär en positiv syn på framtiden och en tillit till vetenskapens betydelse för utvecklingen av samhället. säger Ole Björkqvist, professor emeritus, Åbo Akademi i Vasa som ansvarat för utvärdering av projektet.

Mer om projektet

 

Kamera för säker Alzheimerdiagnos

Tack vare en donation på en miljon från en anonym donator 2007, har LiU:S proteinforskare fått tillgång till en mikroskopikamera för spektralupplösta bilder. Kameran användes bland annat i ett EU-projekt som startade i november 2009, där målet är en säker diagnosmetod för Alzheimers sjukdom. En tidig diagnos skulle kunna skapa förutsättningar att sätta in motåtgärder. Mikroskopikameran ger möjlighet att framställa bilder med högre upplösning som bidrar med viktiga molekylära detaljer kring sjukdomsförloppet. Per Hammarström, professor i proteinkemi vid LiU, förklarar att donationen kom mycket lägligt. Ingen annan i världen har tillämpat den här utrustningen på vårt forskningsområde. Vi har redan publicerat ett par vetenskapliga artiklar som medfört att de stora forskningsgiganterna fått upp ögonen för våra resultat, säger Per Hammarström. 

– Min fru råkade ut för sjukdomen och gick bort sommaren 2007. Jag tyckte att jag ville göra något för att förbättra forskningen om Alzheimers, anonym donator

Mer om forskningen

Staden som ständig byggarbetsplats

LE Lundbergsprofessur i bygglogistik

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning har delfinansierat en professur i bygglogistik med 15 miljoner kronor i tio år (2009–2019). Martin Rudberg, innehavare av Lundbergsprofessuren, har i sin forskning koncentrerat sig på två stora, sammanhängande problemområden. Det ena är försörjningskedjan fram till byggarbetsplatsen, att få fram rätt saker i rätt tid. Det andra är hur arbetet på själva byggarbetsplatsen kan struktureras så att det blir kostnadseffektivt, så kallad byggplatslogistik.

– Genom att tänka logistik i hela byggprocessen har vi radikalt kunnat sänka kostnader och produktionstider inom byggbranschen, vilket inte bara kommit branschen tillgodo utan hela samhället, säger Martin Rudberg, innehavare av Lundbergsprofessuren.

Relaterade länkar
Effektivare byggen
Bygg hållbart med bättre logistik 
LiU utvecklar byggbranschen
Nu kopplar vi upp byggplatserna

Kontakt

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)