Projektet Matematikens didaktik, en femårig samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kommun och Linköpings universitet kring utveckling av matematikdidaktisk kunskap, har producerat kunskap med hög relevans för lärare, en kunskap som ledde till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.

Några generella slutsatser som kan dras från projektet Matematikens didaktik:

  • Även små förändringar kan göra stor skillnad för elevernas motivation och fokus på lektionerna.
  • Matematik kan hjälpa elever att utveckla sin självkänsla och den egna förmågan.
  • Att forskare och lärare arbetar tätt tillsammans, mitt i lärarnas och elevernas vardag, ger bättre undervisning och bättre forskning.
  • De verktyg som har tagits fram har kunnat användas direkt.

Projektet i siffror

Totalt Linköping/Norrköping:   
 Antal involverade forskare:  8
 Antal involverade lärare:  drygt 60 från 43 skolor
 Antal projekt:  16
 Antal texter (vetenskapliga rapporter och artiklar):      36

Läs mer om projektet längre ner på sidan.

Relaterade projekt

Fokus för projektet Matematikens didaktik har varit att öka elevernas intresse och lust att lära matematik genom att arbeta med speciella undervisningsaktiviteter eller genom att undersöka tekniska hjälpmedel i klassrummet. I vart och ett av delprojekten har fyra lärare från olika skolor, eller samma skola, bildat en grupp tillsammans med en forskare.

Som exempel på forskningsinnehåll i ett av delprojekten kan nämnas att man där undersökte vad som händer på matematiklektionen om läraren använder tystnad som en del av kommunikationen med eleverna. Ladda ner rapporten nedan.

Ett annat projekt handlade om hur man kan stötta elevers lärande när det gäller huvudräkning och i ett tredje lät man elever skriva om matematik i ord – i loggar och på post it-lappar. Ladda ner rapporten nedan.

I ett fjärde projekt har arbetet främst handlat om något som kallas ihopparningsaktiviteter. Där har ett material använts som går ut på att eleverna på olika sätt ska para ihop, sortera och hitta sambandet mellan givna matematiska mönster, begrepp och matematiska skrivsätt. Det är ett verktyg som hjälper eleverna med resonemangs- och begreppsförmågan. Ladda ner rapporten nedan. Läs mer om delprojektet.

Inom ramen för projektet Matematik som utmanar togs ram en uppsättning problem och aktiviteter för elever i årskurs 4-9 som söker extra utmaningar på matematiklektionerna. Läs mer om delprojektet.

Projektet Matematikens didaktik har resulterat i ett stort antal vetenskapliga publikationer och artiklar i tidskrifter med gott renommé. Det innebär viktiga bidrag till den
matematikdidaktiska forskningen. 

Se alla rapporter nedan.

 

Rapporter

Mer om projeketet

 Matematikundervisningen är ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet. Diskussionerna rör till exempel vad som kännetecknar bra matematikundervisning, vad som kännetecknar bra matematiklärare eller elevers resultat i matematik.

En viktig faktor för vilka resultat eleverna kan uppnå genom matematikundervisningen är läraren. För att stötta matematiklärare i deras strävan att göra ett bra arbete med sina elever beslutade Linköpings och Norrköpings kommun att tillsammans med Linköpings universitet samverka kring en utveckling av matematikdidaktisk kunskap. Projektet producerade kunskap med hög relevans för lärare, en kunskap som ska leder till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.

För att nå dessa övergripande mål arbetade lärare och forskare tillsammans med frågor som är relevanta för den egna matematikundervisningen. Ett sådant arbetssätt, menar en väletablerad matematikdidaktisk forskare, Mogens Niss, är ett väl fungerande sätt för att utveckla praktiken. Niss tror att det allra bästa sättet att ge den matematikdidaktiska forskningen ökad betydelse i skolan är att involvera lärare tillsammans med forskare i gemensamma projekt. Då kommer lärare att få förståelse för vad forskare gör, vilka frågor som kan besvaras och vilka som inte går att svara på. Det finns många exempel på framgångsrika projekt av den karaktären (Skolverket, 2012 s.2).

För att stärka matematikens ställning finansierade Linköpings och Norrköpings kommuner två forskartjänster inom matematikdidaktik, alltså läran om hur det går till när elever lär sig matte. Kommunerna bidrog tillsammans med tio miljoner kronor och satsningen skedde över fem år. Projektet avslutades 2018.

En av forskarna inriktade sig på grundskolans tidigare år, en på grundskolans senare år och gymnasiet. Utöver aktionsinriktad klassrumsforskning och engagemang i lärarutbildningen vid LiU arbetade forskarna med att utveckla samarbetet med skolorna i Norrköping och Linköping. De ägnade ungefär hälften av sin arbetstid åt konkret engagemang i skolans utvecklingsarbete.

Samarbetet med kommunerna kompletterade den satsning LiU redan gör inom matematikdidaktik, som är ett relativt ungt forskningsområde. Forskningsmiljöerna i Linköping och Norrköping har förstärkts på olika sätt under de senaste åren. 

Ladda ner slutrapporten för mer information.

Matematikprojektet i media

Kontakt

Relaterat innehåll