Effektivare bygge med rätt vald produktionsstrategi

Behovet av nya bostäder är rekordstort och byggbranschen står inför utmaningen att bygga snabbt och med hög kvalitet utan att byggkostnaderna skenar. Med Henric Jonssons doktorsavhandling får byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi så att den möter kraven från marknaden på bästa sätt.

ByggarbetsplatsMarknadens krav styr valet av produktionssystem  Foto: Thor Balkhed– Olika produktionssystem är bra på olika saker, det beror helt på vad marknaden vill ha och vad kunderna efterfrågar, konstaterar Henric Jonsson, som inom kort försvarar sin avhandling inom ämnet bygglogistik, Linköpings universitet, campus Norrköping.

I avhandlingen har han studerat fyra olika typer av produktionssystem, med olika grad av prefabricering i fabrik, för flerbostadshus:

• Traditionell platsbyggd produktion, där majoriteten av arbetet utförs på byggarbetsplatsen
• Prefabricering utan förmontage, där vissa element förtillverkas och monteras på plats
• Prefabricering med förmontage, där en större andel görs i fabrik och monteras på plats
• Modulbyggande, där volymmoduler med färdiga ytskikt (ytskikt, golv och tak), kök med mera tillverkas och monteras i fabrik för att sedan sättas samman på byggplatsen

Beslutsmatris

Forskarteamet har analyserat graden av kundanpassning av husen och kopplat detta till graden av prefabricering med hjälp av en beslutsmatris som kategoriserar de olika produktionssystemen för produktion av flerbostadshus, se nedan.

Henric JonssonHenric Jonsson Foto: Thor Balkhed– För att produktionssystemet ska fungera på ett bra sätt bör det vara positionerat på, eller i närheten av, matrisens diagonal. Hamnar man för långt från diagonalen finns risken att man tappar i effektivitet och blir utkonkurrerad av produktionssystem som är bättre positionerade i matrisen, säger Henric Jonsson.

– Den stora flexibiliteten i traditionell produktion är lämplig att använda om det finns krav på husets utformning, men detta ger högre kostnader och längre ledtider. Industriellt byggande är bra när kunden tycker att leveranstid och pris är viktigare än kundanpassning. Vilket produktionssystem som är effektivast beror alltså i hög grad på vad marknaden efterfrågar, säger Henric Jonsson.

I avhandlingen presenteras också mätetal för olika produktionssystems förmåga att möta marknadskrav inom områdena kvalitet, leveranstid, leveransprecision, produktionskostnad och flexibilitet.

Förändrade strategier

Henric Jonsson har även studerat en förändring av en produktionsstrategi för en industriell byggare. I detta fall handlade det om ett produktionssystem som producerade standardiserade hus i fabrik med modulbyggande. För att kunna ta en större marknad och bygga mer stadsnära var de tvungna att göra huset mer flexibelt.

– Markpriserna blir högre närmare stadskärnan och man behövde då öka produktflexibiliteten, exempelvis bygga med fler våningar och större hus, för att kunna utnyttja marken bättre, berättar Henric Jonsson.

Studien belyser vikten av att ta hänsyn till att ett produktionssystem för en industriell husbyggare består av två separata produktionsprocesser, en i fabriken och en på byggarbetsplatsen.

– I det fallet vi studerade blev det en obalans mellan processerna. Stort fokus lades på att förändra processen i fabriken och nästan inget alls på processen på byggarbetsplatsen, när det i själva verket var på byggarbetsplatsen som förändringen hade störst effekt. Ska en förändring genomföras måste man göra en analys av var förändringen får störst effekt för att implementeringen av den nya strategin ska bli effektiv, säger Henric Jonsson.

Samtliga studier i avhandlingen är utförda i nära samarbete med byggföretag för att resultaten ska vara direkt användbara och ge beslutsfattare ett bra underlag för att effektivisera bostadsbyggandet.

Bygglogistik vid LiU

Henric Jonssons doktorsavhandling är ett resultat av den donation från L E Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som möjliggjorde att en professur i bygglogistik inrättades i slutet av 2009. Forskningen i bygglogistik leds av professor Martin Rudberg och forskningsgruppen består idag av sex personer varav tre är doktorander.

Henric Jonsson försvarar sin doktorsavhandling den 19 januari kl 13:15 i sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping.

Production strategy in project based production within a house-building context, Henric Jonsson, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet 2018.


Klassificering av produktionssystem för flerbostadshus

Matris för klassificering av produktionssystem
Som pilarna till höger om matriser visar finns det en balans mellan produktivitet och flexibilitet. Medan produktion på byggarbetsplatsen är flexibelt och ger stort utrymme för kundanpassning och stor variantbredd har produktionssystem med hög grad av industrialisering, exempelvis modulbyggande, låg flexibilitet men kan å andra sidan produceras snabbare och till en lägre produktionskostnad. (Jonsson och Rudberg 2015) Peter Modin

Kontakt

Läs mer om bygglogistik

Senaste nytt från LiU