Från och med den 1 januari 2016 omformades Avdelning Hälsa,
Aktivitet, Vård (HAV) vid Institutionen för samhälls- och
välfärdsstudier (ISV) till Avdelningen för arbetsterapi (AT) och
Avdelningen för omvårdnad (OMV/ISV). 

Den främsta anledningen till omorganisationen är att både grundutbildning och forskning inom ämnena arbetsterapi och omvårdnad har vuxit under de senaste åren. När Åsa Larsson Ranada började som avdelningschef sommaren 2008 var det 42 personer inom avdelningen – vid årsskiftet 2015/2016 hade HAV närmare 80 medarbetare. Åsa berättar att det framöver dessutom kommer nya arbetsuppgifter för avdelningschefer, t.ex. lönesättande samtal, som kan bli svårt att klara om avdelningen har många medarbetare.

Pil som delar på sig

HAV har delats utifrån grundutbildningarna Arbetsterapeutprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet. Forskningsdelen kommer dock fortfarande att vara organisatoriskt gemensam – med en forskarutbildningsstudierektor (FUS) och en forskningsadministratör. Det ligger i linje med den nya FUS-organisationen med en FUS per fakultet. Seminariet för arbetsterapi och omvårdnad fortsätter som tidigare.

Avdelningen för arbetsterapi (AT)

Avdelningschef: Åsa Larsson Ranada
Studierektor: Ghassan Mourad
Avdelnings- och utbildningsadministration: Tara Asadi
Forskningsadministration: Niclas Silfverhammar

Avdelningen för omvårdnad (OMV/ISV)

Avdelningschef: Evalotte Mörelius
Studierektor: Susanne Roos
Avdelnings- och forskningsadministration: Niclas Silfverhammar
Utbildningsadministration: Mirella Jormelin och Marie Martinell Wirdeland

Forskarutbildningsstudierektor vid båda avdelningarna: Gunilla Liedberg

Inom båda utbildningsprogrammen sker också förändringar. Från den 1 januari 2016 är Mathilda Björk ny programansvarig på Arbetsterapeutprogrammet. Margareta Karlsson på Sjuksköterskeprogrammet kommer att avgå som programansvarig när efterträdare utsetts.

I övrigt är det inte så stora förändringar. Ingen behöver byta rum, förutom Evalotte som flyttar ned till plan 6 för att sitta närmare avdelningssamordnare, administratörer och studierektor.

Åsa Larsson Ranada

Åsa Larsson Ranada


Åsa (tidigare avdelningschef för HAV), är avdelningschef för den nya avdelningen för arbetsterapi (AT) och hon kommer, precis som hon själv önskat, nu kunna vara mer delaktig inom avdelningens forskning och utbildning.

– Jag ser fram emot att arbeta ihop med Mathilda som ny programansvarig och att kunna jobba närmare medarbetarna, något som möjliggörs med ett mindre antal medarbetare.

Åsa berättar att det känns det tryggt att Ghassan fortsätter som studierektor för arbetsterapi även om han själv hör till Avdelningen för omvårdnad.

– Det ska också bli kul att återigen arbeta mer med undervisning. Jag rivstartar med att under våren bli kursansvarig för kurserna i termin 4 på Arbetsterapeutprogrammet.

Evalotte Mörelius

Evalotte Mörelius
Evalotte, som nyss är hemkommen från Singapore, är ny avdelningschef för Avdelningen för omvårdnad (OMV/ISV). 
Hon är också aktiv inom Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och kommer fortsätta med forskning och handledning av doktorander och studenter som gör sina självständiga arbeten.

– Jag ser fram emot att få leda den nybildade avdelningen för omvårdnad vid ISV. Min förhoppning är att vi tillsammans ska skapa en avdelning med låg stressnivå och hög produktivitet.

Evalotte är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har tidigare arbetat som specialistsjuksköterska inom främst neonatal intensivvård. Under åren 2008-2013 var hon ordförande för Riksförening för barnsjuksköterskor.

– Jag kom till Linköpings universitet hösten 2008 och började då bygga upp Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar tillsammans med mina kollegor.

Den forskning Evalotte bedriver syftar främst till att studera barns stress och stressreaktivitet samt till att utvärdera vårdmetoder som potentiellt kan lindra och förebygga barns stress. De flesta studier utgår från den neonatala intensivvården och de för tidigt födda barnen som är extra sårbara och känsliga för stress.

Vad gjorde du i Singapore?

– Jag kom hem den 6 januari 2016 efter att ha varit på National University of Singapore (NUS) på ett STINT-stipendium.

NUS är rankat nummer ett bland universiteten i Asien 2015. Evalotte var under höstterminen 2015 på Alice Lee Centre for Nursing Studies vid Yong Loo Lin School of Medicine. 

Kontakt

Relaterat innehåll