Möjligheten att nå Sveriges allt mer ambitiösa långsiktiga klimatmål förutsätter inte längre enbart en kraftig reducering av utsläppen av växthusgaser utan även att de totala utsläppen fortsätter ner under noll, med andra ord nettonegativa utsläpp.

Den metod för att åstadkomma dessa negativa utsläpp som tillskrivs störst betydelse i ett nordiskt sammanhang är en teknologi som kallas bioenergy with carbon capture and storage (BECCS). Metoden innebär att koldioxid från storskalig förbränning av biomassa avskiljs och lagras i en geologisk formation. Eftersom den här metoden ännu inte är kommersiellt beprövad och är sociotekniskt osäker så är det oklart om och hur den kan bli en del av ett svenskt eller nordiskt energisystem. 

Syfte och mål 

Detta projekt undersöker därför sociotekniska förutsättningar för skapandet av en gemensam svensk-finsk infrastruktur för BECCS. Analyserna görs genom studier av tekniska data gällande stora punktkällor, transportkostnader och geologisk lagringskapacitet, lärdomar från fallstudier av liknande storskaliga projekt, policy- och regleringsramverk och viktiga intressegruppers prioriteringar och tekniska förutsättningar. 

Projektet innebär både en fördjupning och breddning av projektgruppens pågående forskning och kommer att visa och resonera kring vilka sätt BECCS kan spela en roll i Sveriges strävan mot nettonollutsläpp fram till 2045.

Projekttid: 2019-2023

  • Det här projektet är en del av det större projektet Linköping University Negative Emission Technologies, LUNETs. Läs mer om det här.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Emily Rodriguez, Adrian Lefvert, Mathias Fridahl, Stefan Grönkvist, Simon Haikola, Anders Hansson (2021)

Journal of Cleaner Production , Vol.280 Vidare till DOI

Kontakt

Läs mer om FoES