Temat för 2024 års konferens är: Multimodalitet i flerspråkiga kontexter.

Undervisning i sal. Foto Sam Balye (Unsplash)

Välkommen till konferensen Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar som ges av Linköpings universitet vid Campus Valla i Linköping den 17-18 oktober 2024.

Temat är Multimodalitet i flerspråkiga kontexter och konferensen är en uppföljning på den konferens som gavs vid högskolan i Dalarna 2022. 

Målgrupp

Konferensen är en mötesplats för forskare, lärare och lärarutbildare som är intresserade av frågor kring litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar.

Abstracts

Vill du delta? Skicka in abstracts!

Nu söker vi dig som vill dela med dig inom det aktuella temat: Litteracitet i andraspråksundervisning för vuxna och ungdomar och/eller Multimodalitet och flerspråkighet.

Instruktioner

 • Du kan skicka in abstracts den 1 mars - 31 maj 2024 (observera att tiden förlängts).
 • Besked om antagning ges vecka 25.
 • Ditt abstract får bestå av högst 300 ord, exkl referenser.
 • Det ska innehålla syfte och forskningsfråga, förankring i teori och tidigare forskning, metod och material samt (preliminära) resultat och eventuella slutsatser.
 • Du är välkommen att ge din presentation på svenska, danska, norska eller engelska.
 • Inskickade abstract kommer att genomgå en granskningsprocess.

 

Förslag på ämnen för din presentation

 • Grundläggande litteracitet
 • Läs- och skrivprojekt, läs- och skrivstimulering
 • Arbete med skönlitteratur
 • Koppling mellan litteracitetsundervisning och språkpraktik
 • Ämnesinriktad litteracitet
 • Digital litteracitet
 • Kartläggning och bedömning av litteracitet
 • Interaktion och litteracitetsutveckling.

Program

Två talare är redan bokade

Under konferensen kommer du att kunna lyssna till presentationer som rör undervisning inom Svenska för invandrare (sfi), Svenska som andraspråk inom gymnasieskola, Komvux eller Språkintroduktionsprogrammet.

Just nu pågår arbetet med att skapa ett intressant och brett program. Vi uppdaterar denna sida allt eftersom våra deltagare bokas. Redan nu kan vi avslöja två intressanta deltagare. Leelo Kevaliik och Hanna-Máret Outakoski.

Språk och kroppen

Leelo Kevaliik

Professor i språk och kultur vid Linköpings universitet som forskar om språk och multimodalitet, bland annat vid dansundervisning och i flerspråkiga miljöer.

Abstract: Språk och kroppen – olika resurser för att göra sig förstådd

För att kommunicera med varandra använder människor språk – ibland olika språk – men även kroppsliga resurser. Vi gestikulerar, himlar med ögonen, suckar och vänder ryggen till.

I detta föredrag kommer jag att visa exempel på hur vi koordinerar kroppsliga handlingar med verbala och hur detta kan te sig helt naturligt på en arbetsplats där det inte går att ta för givet vilka språk kollegorna talar.

Jag diskuterar hur vi kommunicerar med icke-verbala medel och vilka konsekvenser ett multimodalt perspektiv får för hela språkteorin.

Flerspråkig arena för arvspråkslärande

Hanna Outakoski

Hanna-Máret Outakoski är lektor vid Umeå universitet och har undervisat nordsamiska vid Umeå universitet sedan 2001.

Om Hanna Outakoski

Ett porträtt på Hanna. Hon har en mycket omfattande erfarenhet av online utbildning i samiska språk och har också forskat om hur virtuella världar kan stödja språkinlärning i vuxenutbildning samt användas som resurs i revitalisering av hotade språk.

Hon är i grunden språkvetare men har i sin forskning kombinerat lingvistik med skrivforskning, språksociologi och utbildningsvetenskap.

Inom utbildningsvetenskap är det särskilt de språkdidaktiska frågorna som rör flerspråkigt skrivande som hon har fokuserat på.

I de pågående projekten kartlägger Outakoski litteracitetspraktiker i flerspråkig förskoleverksamhet, undersöker lekens roll i språkinlärning samt studerar språkmedvetenhet i samiska klassrum runt om i Norden.

Abstract

Vad vinner man och vad går förlorat när man sätter upp en flerspråkig arena för arvspråkslärande?

Vad händer när talare och inlärare av olika samiska språk möts på en ny pedagogisk arena?

Föredraget presenterar resultat från en aktionsforskningsstudie där en grupp samiska språklärare:

 1. utvecklade en uppsättning lokala pedagogiska principer för språkundervisning,
 2. satte upp och genomförde tre språkleksmöten med en grupp samiska inlärare från trespråkiga grupper, och
 3. utvärderade den nya kompletterande språkarenan i förhållande till läroplansmålen för ämnet samiska, de pedagogiska målen med mötena och det faktiska språkbruket under mötena.

Anmälan öppnar juni 2024

Hur gör jag om jag vill komma?

Anmälan till konferensen öppnar den 17 juni 2024.

Senaste dag för anmälan är den 1 september 2024.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Vad kostar det?

Deltagaravgift 2500 kronor exkl moms.

Deltagaravgift för doktorander 2000 kronor exkl moms.

Mer information

Konferensen startar klockan 9.00 den 17 oktober 2024 med registrering och kaffe och avslutas klockan 16:30 den 18 oktober. Programmet kommer att bestå av plenarföreläsning i helgrupp, samt parallella föreläsningar i två olika spår.

Kontakt