Tre projekt får samarbetsanslag för nya projektidéer inom e-Hälsa. Anslaget ges för att öka och förbättra samarbete mellan Linköpings universitet, Region Östergötland, industri, kommuner och andra relevanta parter. Det ska användas till uppstart av konkreta projekt för att utveckla eller utvärdera applikationer inom e-Hälsa.

Digital patientundervisning för att minska rörelserädsla efter hjärtinfarkt och förmaksflimmer: En pilotstudie (Anita Kärner Köhler, HMV)


Fysisk aktivitet är viktigt efter hjärtinfarkt och förmaksflimmer (FF) då det motverkar återfall, minskar symptom, och förbättrar träningsförmåga och livskvalité. Så många som 20% av patienter med hjärtinfarkt och 70% med FF upplever rörelserädsla och utvecklar långvarigt undvikande av fysisk aktivitet. 

För att öka den fysiska aktiviteten hos dessa patienter kommer anslaget från e-Hälsa att användas till en pilotstudie. Patienterna erbjuds att delta i patientutbildningsprogrammet “Fear of MOVement after myocardial infarction or atrial fibrillation - patient education via InterneT (MOVE-IT)”. Det övergripande målet för MOVE-IT är att utvärdera om digital gruppundervisning för patienter med genomgången hjärtinfarkt och/eller FF kan minska rörelserädslan och öka den fysiska aktiviteten hos patienterna.

Vi kommer att använda för- och eftermätningar för att testa programmet. Patienterna träffas digitalt med en handledare flera gånger under en period på två månader för att lära sig om fysisk aktivitet, rörelserädsla, FF och/eller hjärtinfarkt. Lärandeprocessen är inspirerad av problembaserat lärande och inkluderar aktiviteter för att stödja lärandet och beteendeaktiveringen för att minska rörelserädslan och uppmuntra till fysisk aktivitet. Pilotstudien förväntas ge vägledning inför en större randomiserad kontrollerad studie.

Exergaming för patienter med stödpump (Leonie Klompstra, HMV)

Mekaniska stödpumpar (Left Ventricular Assist Device, LVAD) förbättrar behandlingsresultat vid svår hjärtsvikt och har gått från att enbart vara livsuppehållande behandling i väntan på hjärttransplantation till ett permanent hjärtfunktionsstöd, även hos patienter som bedömts olämpliga för hjärttransplantationer. The European Society of Cardiology (ESC) rekommenderar att patienter med hjälppump börjar röra på sig tidigt, inom 7–10 dagar efter implantation, och har gett ut grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet och träning. Tyvärr är nuvarande forskningsevidens visserligen lovande men hittills begränsad.

Äldre person håller i telefon, grafik om exergaming.

En ny metod för att öka fysisk aktivitet är exergames (exercise games – träningsspel) där användaren behöver utföra viss fysisk aktivitet för att kunna spela ett spel. Vi har utvecklat ett exergame kallat Heart Farming vilket kan skräddarsys till behov och önskemål hos patienter med stödpump med målet att gå 10 minuter eller mer varje dag. Med samarbetsanslaget från e-Hälsa planerar vi att utföra en förstudie i denna specifika patientgrupp och samla in data från 20 patienter med hjälppump som förberedelse till en studie inom en större population. Mer information finns här: heart-exg.com

Digital twins help bring glucose sensors into preventive healthcare (Gunnar Cedersund, IMT)

(Beskrivning kommer inom kort.)

Kontakt