Föreställningar om levnadsvanorefter hjärt- och kärlsjukdom – en utgångspunkt för pedagogiska interventioner 

Med utgångspunkt i teori om patient empowerment studerar jag främst effekter av problembaserat lärande (PBL) på egenvård efter en händelse av hjärt-kärlsjukdom

Min forskning handlar om vilken effekt PBL som metod vid patientutbildning i primärvården har efter kranskärlssjukdom. Forskningen fokuserar på föreställningar om levnadsvanor och livet efter hjärthändelsen.

Jag leder en forskargrupp bestående av forskare med kompetens inom medicinsk pedagogik, omvårdnad, kardiologi, allmän medicin, statistik och hälsoekonomi.

Om mig

CV

  • Biträdande professor 2021
  • Docent i omvårdnad 2018
  • Medicine doktorsexamen 2004
  • Magister i folkhälsovetenskap 2001
  • Leg. Sjuksköterska 1986

Utbildningsuppdrag

Jag är kursansvarig i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75hp; Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7.5hp.

Jag undervisar och är examinator i kurser inom ovanstående program/kurser samt i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning kirurgisk vård. Jag handleder och tenterar examensarbeten på avancerad nivå.

I grundutbildningen inom Sjuksköterskeprogrammet, 180hp undervisar jag i termin 6. Undervisningen består av handledning av basgrupper och examensarbeten som jag också tenterar. I termin 6 är jag examinator för EXAM det vill säga omvårdnadsvetenskapliga seminarier i utbildningens slutfas.
 

Uppdrag

  • Projektledare för COR-PRIM studien. Samverkan med Riksförbundet HjärtLung som delfinansierar COR-PRIM studien.
  • Medlem i ett Nätverk för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare.
  • Medlem i regionalt nätverk CESAR som inriktar sig på kardiovaskulär omvårdnadsforskning.
     

Publikationer

Publikationer i urval

Senaste publikationer

2023

2021

Forskning

Pågående forskningsprojekt

COR-PRIM-studien

En randomiserad studie som utvärderar om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, patient empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård efter hjärthändelsen. Huvudstudien är i slutfasen med pågående analyser av 3- och 5-årsdata.

Forskargruppen finns på HMV, LiU: Christina Andreae, post doc, Staffan Nilsson, docent, Pia Tingström, biträdande professor och Tiny Jaarsma, professor. 

Övriga projekt

Jag är också involverad i en studie om anhörigas erfarenheter av att leva med en person med oförklarlig bröstsmärta. Projektet leds av Ghassan Mourad, universitetslektor, HMV, LiU.

Min nya projektidé är att forska om webbaserad patientutbildning efter kranskärlssjukdom.

Kollegor

Organisation