anika24

Anita Kärner Köhler

Universitetslektor

När sjukdom inträffar i en människas liv uppstår behov av att veta och förstå vad som hänt. I min forskning har denna förståelse utgjort en utgångspunkt för att utveckla stöd till lärande och hantering av egenvård efter en händelse av hjärtsjukdom. 

Föreställningar om levnadsvanor efter hjärt- och kärlsjukdom – en utgångspunkt för pedagogiska interventioner 

Jag disputerade 2004 på avhandlingen ”Patients’ and spouses’ perspectives on coronary heart disease and its treatment”. 

De senaste åren har jag forskat vidare om vilken effekt problem-baserat lärande som metod vid patientutbildning i primärvården har efter kranskärlssjukdom. Forskningen fokuserar på föreställningar om levnadsvanor och livet efter hjärthändelsen. Jag leder en forskargrupp bestående av forskare med kompetens inom medicinsk pedagogik, omvårdnad, kardiologi, allmän medicin, statistik och hälsoekonomi.

Pågående projekt

COR-PRIM-studien

Problem-baserat lärande (PBL) efter en händelse av kranskärlssjukdom. En randomiserad studie som avser att utvärdera om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård 1 år efter hjärthändelsen. Huvudstudien startade hösten 2011 och hösten 2014 hade 158 patienter inkluderats i studien. Uppföljningar 1-3- och 5 år efter inklusionen pågår.

HeaDing-CBT

Är ett forskningsprojekt med målsättningen att pröva om ett nätbaserat KBT-program särskilt utformad för personer med hjärtsvikt har effekt på depressiva symtom. Jag är biträdande handledare för Johan Lundgren som är doktorand i projektet.

HeaDING-CBT

Undervisning

Jag undervisar i termin 4-6 inom Sjuksköterskeprogrammet, vid Medicinska fakulteten, och är examinator i termin 4. 

Vidare undervisar jag i specialistutbildningar främst inom medicinsk vård.

Undervisningen på grund- och avancerad nivå rör såväl handledarskap i basgrupper och i examensarbeten som kontaktlärarskap inom verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningsprogram

Uppdrag och akademisk examen

Uppdrag

  • Projektledare för COR-PRIM studien. Samverkan med Riksförbundet HjärtLung som delfinansierar COR-PRIM studien.
  • Medlem i ett Nätverk för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare.
  • Biträdande handledare för Johan Lundgren i projektet HeaDING-CBT.
  • Biträdande redaktör på European Journal of Cardiovascular Nursing.
  • Medlem i regionalt nätverk CESAR som inriktar sig på kardiovaskulär omvårdnadsforskning.

Akademisk examen

  • Leg Sjuksköterska 1986
  • Magister i folkhälsovetenskap 2001
  • Medicine doktorsexamen 2004


Publikationer

2017

Anita Kärner Köhler, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Pia Tingström

Health beliefs about lifestyle habits differ between patients and spouses 1 year after a cardiac event – a qualitative analysis based on the Health Belief Model

Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences

Artikel i tidskrift

Urval av publikationer

Internet-based cognitive behavior therapy for patients with heart failure and depressive symptoms: A proof of concept study

Författare: Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Örjan Dahlström, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

The effect of problem-based learning in patient education after an event of CORONARY heart disease - a randomised study in PRIMARY health care: design and methodology of the COR-PRIM study

Författare: Anita Kärner, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Agneta Andersson, Ann-Britt Wiréhn, Peter Wodlin, Lisa Hjelmfors, Pia Tingström

Publ 2012
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Problem-based learning used in the context of cardiac rehabilitation: different scenes and different roles

Författare: Lisa Hjelmfors, Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Kärner, Pia Tingström

Publ 2014
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Samverkan med forskare inom omvårdnad

Relaterat innehåll