anika24

Anita Kärner Köhler

Universitetslektor

När sjukdom inträffar i en människas liv uppstår behov av att veta och förstå vad som hänt. I min forskning har denna förståelse utgjort en utgångspunkt för att utveckla stöd till lärande och hantering av egenvård efter en händelse av hjärtsjukdom. 

Föreställningar om levnadsvanor efter hjärt- och kärlsjukdom – en utgångspunkt för pedagogiska interventioner 

Jag disputerade 2004 på avhandlingen ”Patients’ and spouses’ perspectives on coronary heart disease and its treatment”. 

De senaste åren har jag forskat vidare om vilken effekt problem-baserat lärande som metod vid patientutbildning i primärvården har efter kranskärlssjukdom. Forskningen fokuserar på föreställningar om levnadsvanor och livet efter hjärthändelsen. Jag leder en forskargrupp bestående av forskare med kompetens inom medicinsk pedagogik, omvårdnad, kardiologi, allmän medicin, statistik och hälsoekonomi.

Pågående projekt

COR-PRIM-studien

Problem-baserat lärande (PBL) efter en händelse av kranskärlssjukdom. En randomiserad studie som avser att utvärdera om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård 1 år efter hjärthändelsen. Huvudstudien startade hösten 2011 och hösten 2014 hade 158 patienter inkluderats i studien. Uppföljningar 1-3- och 5 år efter inklusionen pågår.

HeaDing-CBT

Är ett forskningsprojekt med målsättningen att pröva om ett nätbaserat KBT-program särskilt utformad för personer med hjärtsvikt har effekt på depressiva symtom. Jag är biträdande handledare för Johan Lundgren som är doktorand i projektet.

HeaDING-CBT

Undervisning

Jag undervisar i termin 4-6 inom Sjuksköterskeprogrammet, vid Medicinska fakulteten, och är examinator i termin 4. 

Vidare undervisar jag i specialistutbildningar främst inom medicinsk vård.

Undervisningen på grund- och avancerad nivå rör såväl handledarskap i basgrupper och i examensarbeten som kontaktlärarskap inom verksamhetsförlagd utbildning.

Utbildningsprogram
Visa/dölj innehåll

Uppdrag och akademisk examen
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Projektledare för COR-PRIM studien. Samverkan med Riksförbundet HjärtLung som delfinansierar COR-PRIM studien.
  • Medlem i ett Nätverk för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare.
  • Biträdande handledare för Johan Lundgren i projektet HeaDING-CBT.
  • Biträdande redaktör på European Journal of Cardiovascular Nursing.
  • Medlem i regionalt nätverk CESAR som inriktar sig på kardiovaskulär omvårdnadsforskning.

Akademisk examen

  • Leg Sjuksköterska 1986
  • Magister i folkhälsovetenskap 2001
  • Medicine doktorsexamen 2004


Publikationer
Visa/dölj innehåll

Urval av publikationer
Visa/dölj innehåll

Johan Lundgren, Gerhard Andersson, Örjan Dahlström, Tiny Jaarsma, Anita Kärner Köhler, Peter Johansson (2015)

Patient Education and Counseling , Vol.98 , s.935-942 Vidare till DOI

Anita Kärner, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Agneta Andersson, Ann-Britt Wiréhn, Peter Wodlin, Lisa Hjelmfors, Pia Tingström (2012)

BMC Family Practice , Vol.13 Vidare till DOI

Lisa Hjelmfors, Madeleine Abrandt Dahlgren, Anita Kärner, Pia Tingström (2014)

Studies in Continuing Education , Vol.36 , s.218-232 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom omvårdnad
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll