Styrelsen är det högsta beslutande organet vid Området Utbildningsvetenskap. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. Organisatoriskt direkt under styrelsen finns nämnder som både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor.

Anställningsnämnd

Rekryteringsärenden som tillhör området Utbildningsvetenskap hanteras av två anställningsnämnder, Filosofiska fakultetens anställningsnämnd samt Anställningsnämnden vid Tekniska högskolan

Forskarutbildnings- och docentnämnden (FuDo)

Forskarutbildnings- och docentnämnden följer löpande upp områdets forskarutbildning, dess handläggning och organisation. Inom nämndens ansvarsområde ligger bland annat att utveckla regelverket kring forskarutbildningarna, att underlätta samarbetet mellan olika forskarutbildningar samt att stödja internationalisering och pedagogisk utveckling.

Sekreterare i Forskarutbildnings- och docentnämnden: Caroline Kelly

Internationaliseringsnämnden

Internationaliseringsnämnden hanterar frågor kring internationalisering i linje med områdets och universitets fastställda strategiska handlingsplaner. En stor del av nämndens arbete handlar om att hantera strategier för avtal med partneruniversitet, samt att ta fram olika typer stödformer gällande internationalisering för studenter och olika personalkategorier inom områdets verksamhetsområde.

Sekreterare i Internationaliseringssnämnden: Lena Örnestrand.

Relaterade sidor