Anställningsnämnden bereder och lämnar förslag på beslut om anställningar som bland annat professor, universitetslektor och lärare inom Tekniska fakultetens verksamhetsområde.

Tekniska fakultetens anställningsnämnd bereder och på fakultetsstyrelsens vägnar lämnar förslag på beslut om

  • anställningar som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, adjungerade lärare och gästlärare inom Tekniska fakultetens verksamhetsområde
  • ansökningar om befordran
  • anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt

Anställningsnämnden bereder och beslutar också om antagning som docent vid Tekniska fakulteten.

Anställningsnämnden arbetar på delegation från Tekniska fakultetens fakultetsstyrelse och arbetet regleras enligt särskilda riktlinjer för hela tillsättningsprocessen: från institutionens arbete med anställningsprofil på anställningen fram till rektors beslut om förordnande samt eventuellt överklagande. 

Mötestider 2024

16 januari
27 februari
27 mars
18 april
21 maj
18 juni
22 augusti
26 september
24 oktober
28 november
12 december

Kontaktpersoner

Nämndens ledamöter 2021-jan 2024

Anställningsnämnden har fem ledamöter. Fakultetsstyrelsen utser fyra ledamöter och tre ersättare. En ledamot jämte ersättare utses av studentkåren LinTek. Fakultetens dekan är normalt ordförande i nämnden. En företrädare för de fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt vid nämndens överläggningar. Prefekten vid respektive institution kallas till nämndens handläggning av aktuellt ärende.

Vid anställning av lärare med huvudsaklig tjänstgöring inom området för utbildningsvetenskap adjungeras en till tre ledamöter med personliga ersättare som utses av styrelsen för Utbildningsvetenskap.

 

Ledamot Företräder
Johan Ölvander, dekan, ordförande
verksamheten
Karin Enander, vice ordförande verksamheten
Jana Björn, professor
verksamheten
Mark Vesterbacka, professor
verksamheten
Marie Halling, LinTek
studenterna

 
Ersättare  
Jonas Löwgren, professor
verksamheten
Maria Huge-Brodin, professor verksamheten
Simin Nadjm-Tehrani, professor
verksamheten
Sasan Keshmiri, LinTek
studenterna


Facklig representant med närvaro- och yttranderätt: Torbjörn Larsson, professor

Adjungerade ledamöter och suppleanter från Utbildningsvetenskap

Ledamot Ersättare
Håkan Löfgren, dekan, biträdande professor Maritha Johansson, universitetslektor
Johanna Frejd, universitetslektor

Per Andersson, professor

Koordinatorer och sekreterare

Malin Bergenhök
Christina Hammarstedt
Sara Sethson

Docentansökan

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet