Av de tiotusentals svenskar som varje år flyttar utomlands återvänder ungefär två tredjedelar inom ett par år. Detta innebär också att svenskar utgör den enskilt största invandrargruppen till Sverige. 

 UtlandssvenskarForskning visar att det finns skillnader i hur män och kvinnor förhandlar om arbete, hemarbete och familj i samband med migration. Mot denna bakgrund undersöker detta forskningsprojekt genusrelaterade dimensioner av att återintegreras i sitt tidigare hemland med utgångspunkt i hemvändande svenska migrantkvinnors erfarenheter.

Jämställdhet och nationell identitet

Fokus ligger på frågor om jämställdhet och nationell identitet. Hur ser dessa kvinnor på svenska nationella ideal och praktiker knutna till jämställdhet efter att ha bott utomlands? Processer av återintegrering antas se olika ut för kvinnor beroende på deras migrationshistorier, huruvida de har flyttat ut som medföljande eller genom eget arbete.

Hemvändande svenska kvinnor

Tidigare forskning om återvändande migration har framför allt fokuserat transnationella band och familjerelationer bland återvändande migranter från Europa och USA. Detta projekt tillför ny kunskap genom att studera återvändande migranter till Europa. Empiriskt bygger projektet på etnografiska studier och djupintervjuer med hemvändande svenska kvinnor i nätverket SWEA för återvändande migranter i fler olika städer i Sverige, och förväntas bidra med nya perspektiv på sociala, kulturella och politiska integrationsprocesser till ett forskningsfält där studier om återvändande svenska migranter saknas.

Artiklar och böcker

Projektet “Att återintegrera svenskheten: tillhörighetens politik bland återvändande svenska kvinnor finansierades av Vetenskapsrådet, dnr. 421-2013-900, och har resulterat i följande publikationer: 

Lundström, Catrin (kommande), Att tala med färgblindheten: Retoriska strategier och semantiska manövrar i återvändande svenska kvinnors berättelser om ras- och vithetsrelaterade erfarenheter.

Lundström, Catrin (2021) When the Expatriate Wife Returns Home: Swedish Women Navigating National Welfare Politics and Ideals of Gender Equality in Expatriate Family Migration. In Migration to and from Welfare States. Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World. IMISCOE Research Series, Springer.

Lundström, Catrin (2019) White Women. White Nation. White Cosmopolitanism: Swedish women between the national and the global, NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 7(2): 96-111.

Lundström, Catrin (2018) Hemmafru hemma: återvändande migrantkvinnors möte med svenska jämställdhetsnormer i politik och praktik, Sociologisk Forskning, 55(2–3): 389–414.

Lundström, Catrin (2018) Icke/vit migration: Reflektioner över ras, medborgarskap och tillhörighet i en svensk kontext, i Hübinette, T & A. Wasniowski (red), Studier om Rasism. Arx Förlag, pp. 273-301.

Lundström, Catrin (2017) The white side of migration: reflections on race, belonging and migration in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 7(2): 79-87.

Nyheter

Kontakt

Relaterad forskning