10 november 2016

Första doktorsavhandlingen från forskargruppen i bygglogistik sätter fokus på hur viktigt samarbete och samordning är för byggprocessen. Micael Thunberg har tagit fram ett ramverk för en väl fungerande materialförsörjning.

BygglogistikFoto: iStock photos/majoroslDålig effektivitet och långa väntetider på material är en av byggbranschens akilleshälar. Micael Thunberg har därför i sin doktorsavhandling fokuserat på hur flödet av material kan fungera effektivare. I samarbete med ett tiotal aktörer inom byggbranschen har han tagit fram ett ramverk, ett hjälpmedel för att planera materialförsörjningen; vilka aktiviteter som behöver genomföras, vilken information som behövs när, vilka aktörer som behöver vara med och även vad man behöver kunna mäta för att avgöra om processen är effektiv.

– När målet är att rätt material ska finnas på rätt plats, i rätt mängd, i rätt tid och av rätt kvalitet så krävs en bättre planering och samordning. Det är bra om huvudentreprenören har den uppgiften, men det viktiga är att någon aktör har det ansvaret, säger Micael Thunberg.

Fyra utmaningar

I fem år har han studerat ett antal byggprojekt, tillsammans med ett tiotal aktörer inom olika delar av byggprocessen, som exempelvis Peab, NCC, Marbodal och Bygg-Olle.
Micael ThunbergFoto: Monica Westman
– Det är viktigt att samarbetet startar tidigt. De val arkitekten gör påverkar materialflödet och de leverantörer man har ramavtal med påverkar konstruktionen, exemplifierar Micael Thunberg.

Entreprenörerna har fyra stora utmaningar att hantera, visar han i sin avhandling:

• Materialflödet, en stor del av byggnadsarbetarens dag går åt att vänta på material – Vid ett av de projekt Micael Thunberg studerade kom bara en dryg tredjedel, 38 procent, av materialet i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd, i rätt skick och med rätt dokumentation.
• Företagsintern kommunikation – tydligare kommunikationskanaler så att inköparna får del av de erfarenheter platschefen har av respektive leverantör.
• Projektkommunikation – de olika underentreprenörerna kommunicerar sällan med varandra på ett bra sätt.
• Ett antal andra komplexa faktorer som att organisationen är temporär, att försörjningskedjorna är olika i varje enskilt projekt och att de inblandade aktörernas IT-system sällan är kompatibla.

Planering som uppdateras

För att få till en bättre samordning behövs en bra planering som ständigt uppdateras och där uppdateringarna enkelt kan kommuniceras till alla inblandade. Här är det föreslagna ramverket ett viktigt hjälpmedel.

Forskningen i bygglogistik leds av professor Martin Rudberg och finansieras till stor del via den donationsprofessur från L E Lundbergs stiftelse för forskning och utveckling som instiftades 2009. Målet för donationen var att bygga upp en slagkraftig forskning inom bygglogistik vid Linköpings universitet, campus Norrköping, och forskargruppen inom bygglogistik består i dag av sju personer, varav fem doktorander. Forskningens konkreta mål är att bidra till minskade byggkostnader och effektivisera hållbart byggande.

Micael Thunbergs forskning har vid sidan av donationen även finansierats av Brains & Bricks, Peab och SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Micael Thunberg försvarar sin avhandling den 18 november 2016 och är fortsättningsvis även engagerad i det Vinnova-finansierade forskningsprojektet RePlan. Målet är att få fram ett konkret planeringsverktyg och ett bra IT-stöd för bygg- och återvinningsindustrin. Projektet pågår till årsskiftet 2017/18.

Avhandlingen

2022

Mats Janné, Micael Thunberg, Anna Fredriksson, Kristina Lundberg (2022) The Potential of Mass Logistics Centres to Increase Transport Efficiency

2021

Ahmet Anil Sezer, Micael Thunberg, Brian Wernicke (2021) Digitalization Index: Developing a Model for Assessing the Degree of Digitalization of Construction Projects Journal of construction engineering and management, Vol. 147, Artikel 04021119 Vidare till DOI

2019

Micael Thunberg, Anna Fredriksson (2019) The information exchange pyramid in construction supply chains

Forskningen