Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare. 

Samtliga tillfällen onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges. På grund av Covid-19 hålls våren seminarium så länge det behövs på Zoom. Zoom-länk finns i nedan pdf. 

Preliminärt program vårterminen 2021

20/1 Höj kvaliteten på textsamtalen – utveckla elevers läsförmåga. Presentation av en forskningsansökan. Maritha Johansson & Michael Tengberg, Karlstads universitet.

27/1 Talängslan och upplevd agens: Engelskelevers erfarenheter av muntlig interaktion på låg- och mellanstadiet. FD Maria Nilsson, SU Samarbete med Språk och kultur. 

17/2 Projektgranskning

3/3 Resurs

10/3 15-17 Det rutiga klassrummet. Serier, multimodalitet och litteracitet. Lars Wallner, post doc, IBL. Seminarium i samarbete med Språk och kultur. 

12/3 13– Fiktion genom två medier. En studie om gymnasieelevers meningsskapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film. FM Simon Wessbos disputerar. Opponent är professor Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet.

17/3 Resurs

7/4 Att göra sin forskning synlig. Johanna Nählinder, universitetsbiblioteket.

14/4 Vad tänker du på när du hör ordet ’skrivundervisning’? – en intervjustudie av blivande svensklärare. FD Helen Winzell, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning.

21/4 Teori i praktiken. Att välja och använda teoretiska begrepp vid analys av historiedidaktiskt material. Diskussion av bokkapitel. David Ludvigsson, biträdande professor i historia.

5/5 Tidiga analysresultat från en pågående klassrumsstudie på mellanstadiet. Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete 

12/5 Kunskaper om språk i skolans svenskämne. Ett utsnitt ur ett pågående avhandlingsarbete. Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

19/5 Lärare talar om lyrikundervisning – preliminära analyser av fokusgruppssamtal. Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete. 

26/5 ”Jag förstår inte din text”. Flerspråkiga lärarstudenters akademiska skrivande. Elisabeth Zetterholm, bitr. professor i svenska som andra språk och Andreas Lagerlöf, universitetsadjunkt i svenska som andra språk

2/6 Sex- och samlevnadsundervisning: ett pilotprojekt. Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete.

SeminarieschemaVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll