Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare. I övrigt se schemat. 

Preliminärt program hösten 2022 Visa/dölj innehåll

Samtliga seminarietillfällen hålls onsdagar kl. 13–15 om inte annat anges.

31 augusti: Utstallationsföreläsning. Behovet av rumsliga perspektiv i svenskämnesdidaktiken och runologin.

Klockan 15-17

Comenius

Professor Per Holmberg. Postseminarium kl. 18, Barnhemsgatan 4B (i samarbete med forskningsmiljön språk och kultur, SoK).

14 september: Didaktiska läsarter i lärares samtal om två dikter.

Tage

Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete.

28 september: Docentföreläsning. Litteraturundervisningens paradox.

Klockan 15-17

Comenius

Maritha Johansson, docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik (i samarbete med SoK).

5 oktober: Historieundervisning på mellanstadiet. Presentation av analysansats.

Tage

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete.

12 oktober: 60 % -seminarium. Undervisning om språk i gymnasiets svenskämne.

S2 (C-huset)

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete. 

19 oktober: Skriva vetenskapligt i svenskämnet. Presentation av bokmanus/del av bokmanus.

Tage

Suzanne Parmenius Swärd, universitetslektor i svenska. 

9 november: Undervisning och lärande om sexualitet och relationer på mellanstadiet. Rapport från ett avhandlingsprojekt. 

Tage

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete.

9 november: Cold Heart, Warm Heart: On fiction, interaction, and emotion in medical education. 

Klockan 15-17

Comenius

Anja Rydén Gramner, FD I pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (i samarbete med SoK).

16 november: Reflektik - uppföljaren. Ett artikelutkast. 

Tage

Helen Winzell, universitetslektor i pedagogiskt arbete.

30 november: Pilotprojekt och avhandlingsplan.

Metodik 2

Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete. 

7 december: Uppgiftskonstruktion och muntlig färdighet i engelskämnet.

Metodik 2

Amanda Hoskins, doktorand i språk och kultur.

14 december: Gränsöverskridande litteraturundervisning: Att kunna se det gemensamma i det främmande? (pilotstudie).

Metodik 2

Stina Skillermark, postdoktor och Anette Svensson, docent, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarier Visa/dölj innehåll

Seminarier våren 2022.

Utvecklingen av den historiedidaktiska forskningen ca 1970–2020. 

Diskussion av artikelutkast. David Ludvigsson, bitr. professor och Martin Stolare, professor i historia, Karlstads universitet. Samarrangemang med DISA-seminariet.

Snacka om sex: analys av ett UR-program. Presentation av ett pilotprojekt

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete. Samarrangemang med DISA.

Presentation av avhandlingsidé och planering av pilotstudie

Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete. 

Exploring the Textual Metafunction: Theoretical and Classroom Perspectives. 

Professor Debra Myhill, Graduate School of Education University of Exeter. Seminariet är ett samarbete med forskningsmiljön Språk och kultur.

How teachers make meaning of poetry in private and professional spaces. 

Anna Sigvardsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete

Fördjupning: analys av perspektiv i museipedagogernas undervisning. Ventilering av avhandlingskapitel. 

Madeleine Larsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

Idealtyper och positioneringar i lärares samtal om lyrikundervisning. 60 % - seminarium.

Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete. Granskare Stina Karin Skillermark, FD post doc Högskolan för kommunikation och lärande. Jönköping University

Kunskaper om språk i skolans svenskämne – utsnitt ur ett pågående avhandlingsarbete.

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

SMDI:s etablering som forskningsfält. Rapport från VR-projektet VINYL.

Per Holmberg, Maritha Johansson och Bengt-Göran Martinsson.

Historieundervisning på mellanstadiet. 60 % - seminarium.

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete. Granskare Anders Persson, universitetslektor i historia, Högskolan Dalarna.

Gender equality in the name of the state: State feminism or femonationalism in civic orientation for newly arrived migrants in Sweden?

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet. Seminariet är ett samarbete med forskningsmiljön Språk och kultur.

Ventilering av ett artikelutkast.

Helen Winzell, universitetslektor i pedagogiskt arbete. 

Grammatikdidaktikens grunder: ideationell grammatik 

Per Holmberg, gästprofessor och Kajsa Thyberg, universitetslektor i svenska

Forskarpresentation.

Eva Lindström, universitetslektor i svenska som andraspråk, Linköpings universitet.  

Presentation av avhandlingsplan.

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete.