Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning

Serien har som sin främsta uppgift att ge doktoranderna i pedagogiskt arbete utrymme för presentation och diskussion av empiriskt material och egna texter som konferenspaper, artiklar och avhandlingskapitel. Seminariet lämnar också utrymme för diskussion av aktuella och relevanta artiklar och avhandlingar samt för inbjudna externa gäster och föreläsare.

Seminariet är öppet. För underlag till doktorandseminarierna, ta kontakt med respektive framläggare. På grund av Covid-19 erbjuds vårens seminarium på Zoom så länge det behövs och för dem som så önskar. Meddela seminarieansvarig i god tid om du vill delta på Zoom. 

Preliminärt program våren 2022

Samtliga tillfällen onsdagar kl 13–15 om inte annat anges.

20/1 (Obs dag!) Utvecklingen av den historiedidaktiska forskningen ca 1970–2020. 

Diskussion av artikelutkast. David Ludvigsson, bitr. professor och Martin Stolare, professor i historia, Karlstads universitet. Samarrangemang med DISA-seminariet.

Rum: Tage

16/2 Snacka om sex: analys av ett UR-program. Presentation av ett pilotprojekt

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete. Samarrangemang med DISA.

Rum: Athena

28/2 Presentation av avhandlingsidé och planering av pilotstudie

Klockan 10-12

Paul Resch, doktorand i pedagogiskt arbete. 

Rum: Tage

2/3 Exploring the Textual Metafunction: Theoretical and Classroom Perspectives. 

Professor Debra Myhill, Graduate School of Education University of Exeter. Seminariet är ett samarbete med forskningsmiljön Språk och kultur.

Rum: KY24

9/3 How teachers make meaning of poetry in private and professional spaces

Anna Sigvardsson, universitetslektor i pedagogiskt arbete

Rum: Tage

10/3 Fördjupning: analys av perspektiv i museipedagogernas undervisning. Ventilering av avhandlingskapitel. 

Madeleine Larsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

Rum: Tage

16/3 Idealtyper och positioneringar i lärares samtal om lyrikundervisning. 60 % - seminarium.

Gunilla Ståhlberg, doktorand i pedagogiskt arbete. Granskare Stina Karin Skillermark, FD post doc Högskolan för kommunikation och lärande. Jönköping University

Rum: KY25

20/4 Kunskaper om språk i skolans svenskämne – utsnitt ur ett pågående avhandlingsarbete.

Fredrik Olsson, doktorand i pedagogiskt arbete.

Rum: Tage

27/4 SMDI:s etablering som forskningsfält. Rapport från VR-projektet VINYL.

Per Holmberg, Maritha Johansson och Bengt-Göran Martinsson.

Rum: Tage

4/5 Historieundervisning på mellanstadiet. 60 % - seminarium.

Pontus Larsen, doktorand i pedagogiskt arbete. Granskare Anders Persson, universitetslektor i historia, Högskolan Dalarna.

Rum: Comeniu

11/5 kl 15–17, Gender equality in the name of the state: State feminism or femonationalism in civic orientation for newly arrived migrants in Sweden?

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet. Seminariet är ett samarbete med forskningsmiljön Språk och kultur.

Rum: Comenius

18/5 Ventilering av ett artikelutkast.

Helen Winzell, universitetslektor i pedagogiskt arbete. 

Rum: Tage

25/5 Grammatikdidaktikens grunder: ideationell grammatik 

Per Holmberg, gästprofessor och Kajsa Thyberg,universitetslektor i svenska

Rum: Tage

1/6 Forskarpresentation.

Eva Lindström, universitetslektor i svenska som andraspråk, Linköpings universitet.  

Rum: Tage

8/6 Presentation av avhandlingsplan.

Emma Axinder, doktorand i pedagogiskt arbete.

Rum: Tage

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik Visa/dölj innehåll