Litteraturdidaktisk forskning

Mitt huvudintresse är hur litteraturundervisningen på olika nivåer i utbildningssystemet påverkar läsarens litterära reception, det vill säga samspelet mellan läsaren och den litterära texten. För närvarande arbetar jag i två större forskningsprojekt.

I projektet UTFORSK "Utforskande och fördjupande textsamtal om komplexa litterära texter", finansierat av Skolforskningsinstitutet, undersöker vi om upprepad kollegial feedback till lärare följd av videobaserad gruppreflektion utifrån forskningsbaserade kriterier bidrar till att höja kvaliteten på lärarledda samtal om komplexa skönlitterära texter i högstadiet.

I projektet VINYL "Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar. Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält”, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker vi framväxten och etableringen av det svenskämnesdidaktiska forskningsområdet i Sverige. 

Utöver dessa projekt intresserar jag mig hur unga människor formas som läsare, genom att undersöka deras läsarbiografier.

Publikationer

2023

2022

Uppdrag och nätverk

Uppdrag

  • Ledamot av institutionsstyrelsen IKOS
  • Ersättare i anställningsnämnden för utbildningsvetenskap
  • Ledamot av styrelsen för utbildningsvetenskap
  • Ämnesföreträdare för Svenska inom ämneslärarprogrammet
     

Forskningsnätverk

  • SMDI (Svenska med didaktisk inriktning)
  • Nordiska nätverket för litteraturdidaktisk forskning
  • LDN Litteraturdidaktiskt nätverk
  • ARLE (Association for Research in L1 Education) 

Forskning

Undervisning