Digitaliseringen ger nya möjligheter att undervisa på nya sätt. Men det är inte alltid möjligt att praktiskt och organisatoriskt ta tillvara alla dessa möjligheter. Särskilt för dem som bor i glesbygd har digitaliseringen ytterligare möjligheter – finns det någon glesbygd i det digitala?

I det här projektet sätter vi särskilt fokus på hur digitaliseringens möjligheter används i små kommuner i glesbygd. Vi studerar hur kommunledningarna ser på sina möjligheter och framtidsbilder och hur det nyttjas i skolan och för andra verksamheter.

Glesbygdens möjligheter – syfte och forskningsmetoder

Genom att vara på plats i små kommuner i glesbygd vill vi fånga in hur digitalisering här förstås och nyttjas för att utveckla policyer och framtidsbilder. Vi har också intervjuat lärare och skolledare om digitaliseringen i skolan, vilket vi analyserat i relation till nationella policydokument och teorier om tidsgeografi.

Nyttiggörande av resultat och samverkan

Vi har i detta delprojekt arbetat tillsammans med Malå och Överkalix kommuner. Vi har även haft många kontakter med SKL. Vi har presenterat och diskuterat erfarenheter av dessa studier med kommunpolitiker, lärare och intresseorganisationer.

Relevans och förväntade effekter

Dessa studier kommer att bidra med kunskap om hur digitalisering kommer till nytta i skolor i glesbygd och för att digitalt överbrygga avstånd.

Forskare

Om samverkansprojektet Digitala kompetenser