Digitalisering i nya offentligheter – DINO

Ett barn leker med surfplatta

Digitaliseringens möjligheter fogas in i samhällsutvecklingen på många olika sätt. Därför bidrar vi med ny kunskap för att kunna jämföra, diskutera, lära och växa tillsammans för att fortsatt bygga ett hållbart, demokratiskt digitalt samhälle.

Inom samverkansprojektet Digitala kompetenser forskar och samverkar vi för att skapa kunskap om och diskutera hur digitaliseringen påverkar vår demokrati. Vi har ett särskilt intresse av att fokusera vad som händer i lokalsamhällen och i människors vardag. Vi vill ge kunskap om digitaliseringens konsekvenser för samhället.

Vi utgår från forskning inom olika ämnen som ger kunskap till demokratiska och  digitala kompetenser. Projektet finansieras av Carl Bennet AB och har sin hemvist vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Digitalisering i ett samhällsperspektiv - bakgrund

Vi utgår från att tekniken och samhället är sammanfogade och utvecklas i samspel. Digitala tekniska lösningar utvecklas ständigt och samhället förändras snabbt. Tekniken blir hela tiden mindre, snabbare, smidigare och enklare. Den underlättar vår vardag när det gäller allt från att hålla kontakt med familj och vänner, till att boka resor och köpa varor från hela världen. Digital teknik bäddas också in i annan teknik och till och med oss själva. Digitala verktyg kan hjälpa oss att sätta på värmen i bilen innan vi ska åka iväg en kall vintermorgon, eller säga till när diabetiker behöver mediciner som krävs för att kroppen ska fungera. Vi lever idag inbäddade i ett digitalt samhälle och blir alltmer digitala själva.

Men är detta enbart av godo? Blir vi bara smartare, snabbare och snyggare med digital teknik? Hur kan samhället styras och utvecklas så att digital teknik kommer att ges oss så goda förutsättningar och möjligheter som möjligt?

Vårt forskningsfokus

Mot den här bakgrunden fokuserar vi särskilt på hur kommuner och offentliga verksamheter förhåller sig till digitaliseringens samhällsomvandlingar. Dels forskar vi kring vissa specifika tema, som digitalisering i skolor, på bibliotek och även för människors strategier för att leva i digitala sammanhang. Dels ger vi stöd för forskningsbaserade dialoger med kommunala tjänstemän och politiker och vägleder in den breda kompetenspool kring digitalisering som finns vid LiU. 

Vi samverkar

Vi arbetar nära med olika organisationer och samhällsaktörer. Vi presenterar och resonerar om digitaliseringens samhällskonsekvenser i möten med bland annat politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och landsting samt även statsråd.

En podd om forskning som påverkar dig och din vardag: Lokal makt i en digital värld

Pod

Pågående forskningsprojekt

Personer som deltar i en kurs, de sitter i en sal.

Utbildning av unga professionella kring digital förvaltning – en del av det svenska demokratibiståndet

Hittills har drygt 200 unga tjänstemän från västra Balkan och Östersjöregionen deltagit i "SeGRID" - en kurs som utvecklar de som arbetar i offentlig förvaltning i framväxande demokratier i dessa områden. Kursen ges på uppdrag av Svenska institutet.

Malin Granath studerar smarta städer

Digitalisering i den smarta staden

Digitalisering i den smarta staden är ett forskningsområde vid LiU. Digitalisering av våra städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera samhällsutmaningar som ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering.

Kvinna sitter med sin smartphone vid en busshållplats.

För vem är smarta städer smarta?

Smarta telefoner och annan ny teknik ska hjälpa oss att leva smartare. Men vissa bor trångt, i dåliga bostäder, med mindre resurser. De kan ofta ha sämre tillgång till och kunskap om digitala verktyg. Hur blir de en del av de smarta städerna?

Hur användes digitala verktyg för koordinering under pandemin

Pandemin kan sägas ha lett till en "chockdigitalisering" i Sverige. Vi har lärt oss många nya sätt för att organisera möten och samverka. Hur fungerade detta i vår krishantering? Vems röst kom fram och vem tog ansvar i de digitala systemen?

Vad hände med digitaliseringen i skolan under pandemin

Pandemin kan sägas ha lett till en "chockdigitalisering" i Sverige. Vi har lärt oss att på många nya sätt organisera möten och samverka. Men hur fungerade detta i skolan?

Från fake till facts: Virtuell praktik för att träna upp förmåga att undervisa om konspirationsteorier

Projektet bidrar med kunskap om hur simuleringsträning, virtuell praktik, utvecklar lärarstudenters förmåga att leda undervisning om  konspirationsteorier, populism och falska nyheter.

Avslutade projekt

Videomaterial på temat Digitalisering

Digidelcenter i Motala

Video
Motala bibliotek har med hjälp av projektmedel från Internetstiftelsen i Sverige, Kulturrådet, Motala kommun och Region Östergötland fått möjlighet att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet är att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. I den här filmen får du veta mer om DigidelCenter i Motala.

I demokratins tjänst

Video

En föreläsning av professor i Statsvetenskap Elin Wihlborg.

 


Digitala flöden skapar olika verkligheter

Video
Genom sociala medier har nya sammanhang utvecklats med fantastiska möjligheter för direktdemokrati. Men hur påverkas vi av det okritiska informationsflödet och vem sorterar vad som är sant eller falskt? Nya och väldigt olika bilder av vad som sker i vår omvärld skapas och påhittade halvsanningar bidrar till olika verklighetsuppfattningar. Något som syntes tydligt i det amerikanska presidentvalet. Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap, forskar om digitalisering, demokrati och offentlig förvaltning.

Digitalisering och demokrati

Video
Professor Elin Wihlborg (Linköpings universitet) och professor Timo Aarrevaara (Lapplands universitet) diskuterar sina forskningsrön om sambanden mellan digitalisering och demokrati i Sverige och Finland.

 


Publikationer

Vetenskapliga publikationer finns på forskarens personlig sida. Du kommer dit när du klickar på forskarens bild under rubriken Forskargrupp DINO.

Omslag för publikation 'Plattform för lärande: implementeringen av Canvas i Lärandegruppen i Sverige AB'
Cecilia Nordqvist, Karin Skill, Helena Iacobaeus, Ahmed Kaharevic, Elin Wihlborg (2020)
Omslag för publikation 'DigidelCenter i Motala: Lärdomar för ökad digital kompetens'
Mariana S. Gustafsson, Rebecca Elvström, Karin Skill, Elin Wihlborg (2019)
Omslag för publikation 'Digitalt utanförskap: en forskningsöversikt'
Helena Iacobaeus, Marie Francisco, Cecilia Nordqvist, Johanna Sefyrin, Karin Skill, Elin Wihlborg (2019)
Omslag för publikation 'Observerad digital inkludering: kommunernas arbete'
Ahmed Kaharevic, Cecilia Nordqvist (2020)

Forskargruppen för DINO

Nyheter om digital kompetens

Relaterat projekt

Organisation