Politikens nya former – hållbar förvaltning med ny teknik

Fokus i min forskning är hur digitaliseringen förändrar samhället i allmänhet och dess offentliga verksamheter i synnerhet. Digitaliseringen är genomgripande och påverkar de flesta processer i samhället

Inom statsvetenskapen behöver vi sätta fokus på att fördjupa och utveckla teorier om hur digitalisering samverkar med att offentliga värden omformas och utvecklas, hur samhällets institutioner förändras och hur makt kommer till i uttryck i offentlig styrning och organisering. Min utgångspunkt är att digitaliseringen och samhället förändras i ett ömsesidigt samspel, som vi behöver förstå och ha verktyg att påverka. I dag forskar jag och mina kollegor kring tre teman, som även beskrivs närmare i projekten nedan.

Det digitala samhällets värdegrunder

Det första temat handlar om det digitala samhällets värdegrunder. Med en stadig grund i statsvetenskapliga perspektiv på demokrati och offentlig förvaltning analyserar vi hur demokratins grundvärden utvecklas i relation till digitala lösningar och tjänster. Dessa tjänster präglas idag i hög grad präglas av individualism, marknadsorientering och kommersialisering. Men vad händer med våra synsätt på det offentliga och gemensamma när det digitaliseras? Hur vårdas och utvecklas värden som delaktighet, gemenskap och demokrati? Dessa teoretiska frågor grundar vi i omfattande kvalitativa fältstudier i kommunala och andra offentligt finansierade verksamheter med fokus på tjänsteutveckling, automatisering och säkerhet.

Inkludering i digitala samhällen

Som en delmängd av temat ovan sätter vi ett särskilt fokus på strategier för ökad inkludering i digitala samhällen. Användningen av ny teknik sprids hela tiden som en ständigt framflyttande och utvecklande front, vilken möter och samspelar med människors beteenden och sociala sammanhang. I skuggan av dem som med lätthet har kompetenser, förmågor och resurser att ta till sig ny teknik står många människor och samhällen. Med digitaliseringens många nya tillämpningar omformas kontinuerligt gränserna för vem som är med och vem som står utanför. Traditionella samband mellan socio-ekonomiska värden som ekonomi, utbildning och ålder räcker inte längre till för att förklara och än mindre för att adressera digitala och sociala klyftor. Vi arbetar här tillsammans med bibliotek och med nätverket Digidel för att utveckla kunskap och stödja samhällsutveckling för ökad digital inkludering.

Digitaliseringens förändringskraft

Vårt tredje forskningsspår handlar om att sätta digitaliseringens förändringskraft i relation till samhällsplanering för hållbar utveckling med särskilt fokus på politisk hantering från globala utvecklingsmål till lokala samhällens växande och skapande. Här återkommer självklart frågor om offentliga värden, makt och styrbarhet i det digitala samhället. Även här handlar det om hur så många som möjligt kan inkluderas i det hållbara digitala samhället och hur det kan utvecklas på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Hur kan vi planera för hållbara och smarta städer och livsmiljöer? Här inkluderar vi även studier av miljöer i utvecklingsområden (ICT4D) i Kenya, Östeuropa liksom i svensk glesbygd.

Filmade föreläsningar
Visa/dölj innehåll

Strimman

Strimman - en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.

Jag föreläser på temat Den lokala politikens digitala utmaningar.

Almedalen 2018

Från människa till cyborg – förstår vi egentligen digitaliseringens konsekvenser? På Almedalen, i samarbete med East Sweden.

Föreläsning på Lunchklubben

I mars 2017 höll jag i en lunchföreläsning på Lunchklubben i Linköping om hur digitala flöden skapar olika verkligheter. 

I demokratins tjänst

En föreläsning av professor i Statsvetenskap Elin Wihlborg

Korta fakta
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

  • Professor, 2012
  • Docent i Statsvetenskap, 2006.
  • Fil.dr. Teknik och socialförändring, Linköpings universitet, 2000.
  • Master Gender and Social Policy, London School of Economics, 1995.

Uppdrag

  • Avdelningschef Avdelningen för statsvetenskap
  • Ordförande i IEI:s Forskning och forskarutbildningsråd
  • Ledamot i rektors utbildningsråd vid LiU
  • Ledamot i universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet
  • Redaktionsrådet för Statsvetenskaplig tidskrift

Övriga utmärkelser

Jag har haft ett Marie Curie stipendium inom programmet Vinnmer, under perioden 2011-2015. 

Senaste publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Forskning
Visa/dölj innehåll

Nyheter och reportage
Visa/dölj innehåll

Varför kan vi inte e-rösta?

2018-09-06 SVT

Är det inte dags att vi inför möjligheten att rösta via nätet? I Estland har det gått att rösta med mobilen sedan 2005, men i Sverige säger regeringen nej. Varför?

SVT ställde frågan till bland andra Elin Wihlborg. Se filmen här.

 

Organisation
Visa/dölj innehåll