God sömn är en viktig del för upplevelsen av god hälsa. Upplevelsen av en störd sömn ökar däremot risken för att individen ska uppleva stress och drabbas av stressrelaterade symtom. 

Sovande mamma, håller sin baby i handenFoto: DE GIUSEPPE FRANCESCO

Förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol påverkar hjärnans strukturer i området runt hippocampus och prefrontala cortex vilket yttrar sig som kognitiva och emotionella störningar med påverkan på minne, inlärning, koncentration och sinnesstämning. Personer under stress riskerar att ta fel beslut och agera irrationellt. 

Föräldrar till friska barn upplever ofta störd sömn vilket vanligen bemöts som en naturlig del av familjelivet. Men när barnen är sjuka behöver de mer omsorg, hjälp och stöd av sina föräldrar än när de är friska. Många gånger behöver de sjuka barnen tillsyn dygnet runt eftersom sjukdomarna ofta påverkar barnens sömn negativt; de sover mer oroligt eller behöver hjälp på natten med t.ex. mat, läkemedelsadministration eller toalettbestyr, oavsett om de vårdas i hemmet eller på sjukhuset. 

De som bäst kan ge barnen denna tillsyn och omsorg är föräldrarna. Att vara förälder till ett sjukt barn innebär därför andra krav än att vara förälder till ett friskt barn. Föräldrar till sjuka barn riskerar att utsättas för fler stressorer och att stressorerna avlöser varandra vilket ger föräldrarna till sjuka barn mindre möjlighet till återhämtning. Föräldrarna riskerar att drabbas av stress och störd sömn som negativt påverkar deras sinnesstämning, kognition och förmågan att ta rätt beslut, vilket i sin tur kan leda till sämre förmåga att ge det sjuka barnet adekvat omsorg, hjälp och stöd. 

En utmaning inom hälso- och sjukvården för barn och ungdomar är att kunna erbjuda ett evidensbaserat omvårdnadsstöd till dessa föräldrar så att de får bättre förutsättningar att hantera en situation som ofta präglas av oro, stress och sömnbrist.

Det övergripande syftet med denna studie är att studera och beskriva föräldrars sömn när barnen är sjuka. 

Metod: Prospektiv, beskrivande och jämförande studie med kvantitativa och kvalitativa data.

Kontakt

Relaterat innehåll