Föräldrars sömnkvalitet, stress och sinnesstämning när deras barn behöver medicinsk vård

En god sömnkvalitet är viktigt för hälsa och välmående. Stress och oro gör det svårare att sova ordentligt, vilket i sin tur orsakar mer stress och oro. Detta blir lätt en ond cirkel som kan vara svår att bryta. 

Sömnproblem och stress kan på sikt leda till hjärt- och kärlsjukdomar, utmattningssyndrom, diabetes och andra stressrelaterade sjukdomar. Långvarig stress hos föräldrar ökar inte bara risken för sämre hälsa hos dem själva, utan ökar även risken för sämre hälsa hos barnen. Sömn påverkar sinnesstämningen och kognitiva funktioner såsom minne och inlärningsförmåga. Dessa egenskaper är av särskild vikt för föräldrar som ska ta viktiga medicinska beslut och vara delaktiga i vården av sitt sjuka barn.

Jag vill att min forskning ska kunna leda till ökad förståelse för föräldrars behov av sömn när de vårdar sina sjuka barn, samt hitta omvårdnadsåtgärder för att underlätta sömn för föräldrar till sjuka barn och ungdomar. Stress och sömnbrist påverkar inte bara föräldrarnas hälsa och välbefinnande utan även förmågan att kunna vårda sitt sjuka barn.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Samverkan med forskare inom LiU

Extern samarbetspartner

Organisation