Föräldrars sömnkvalitet, stress och sinnesstämning när deras barn behöver medicinsk vård

En god sömnkvalitet är viktigt för hälsa och välmående. Stress och oro gör det svårare att sova ordentligt, vilket i sin tur orsakar mer stress och oro. Detta blir lätt en ond cirkel som kan vara svår att bryta. 

Sömnproblem och stress kan på sikt leda till hjärt- och kärlsjukdomar, utmattningssyndrom, diabetes och andra stressrelaterade sjukdomar. Långvarig stress hos föräldrar ökar inte bara risken för sämre hälsa hos dem själva, utan ökar även risken för sämre hälsa hos barnen. Sömn påverkar sinnesstämningen och kognitiva funktioner såsom minne och inlärningsförmåga. Dessa egenskaper är av särskild vikt för föräldrar som ska ta viktiga medicinska beslut och vara delaktiga i vården av sitt sjuka barn.

Det övergripande målet med min avhandling är att få fördjupad kunskap kring föräldrars sömnkvalitet, stress, stresshanteringsförmåga och sinnesstämning när deras barn behöver medicinsk vård. Avhandlingen innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier.

Resultat från delstudier

Resultat från delstudie 1 visar att föräldrarna med för tidigt födda barn påverkas negativt av sömnbrist och av att vistas i en stressfylld miljö. Att få vara tillsammans, sova i samma rum, fysisk aktivitet och sitta hud-mot-hud med sitt lilla barn påverkade sömnkvaliteten positivt. Detta har lett till planeringen av delstudie 5 där vi kommer att studera effekten av kontinuerlig hud-mot-hud-vård på sömnkvalitet och sinnesstämning.

I delstudie 2 intervjuades föräldrar till barn inskrivna i sjukhusansluten hemvård. Föräldrarna beskrev att sömnstörningar ledde till sämre minne, trötthet, sämre tålamod med familj och partner, avsaknad av energi och nedstämdhet. Att ändra sina egna rutiner efter barnets behov, stöd från omgivningen, trygghet, fysisk aktivitet och egentid var viktigt för en god sömnkvalitet.

I delstudie 3 och 4 studerar vi sömn, sinnesstämning, stress (kortisol) och stresshantering hos föräldrar som sover över på barn- ungdomsavdelning med sitt barn, 0-18 år och gör en jämförelse mot hemmet fyra veckor senare.

Jag vill att min forskning ska kunna leda till ökad förståelse för föräldrars behov av sömn när de vårdar sina sjuka barn, samt hitta omvårdnadsåtgärder för att underlätta sömn för föräldrar till sjuka barn och ungdomar. Stress och sömnbrist påverkar inte bara föräldrarnas hälsa och välbefinnande utan även förmågan att kunna vårda sitt sjuka barn.

Utbildningsprogram

Publikationer

2017

Charlotte Angelhoff

What about the parents?: Sleep quality, mood, saliva cortisol response and sense of coherence in parents with a child admitted to pediatric care

Doktorsavhandling, sammanläggning

2015

Charlotte Angelhoff, Ulla Edéll-Gustfsson, Evalotte Mörelius

Sleep of Parents Living With a Child Receiving Hospital-Based Home Care: A Phenomenographical Study.

Ingår i Nursing Research

Artikel i tidskrift

Charlotte Angelhoff, Ulla Edéll-Gustfsson, Evalotte Mörelius

Parents´ perception of circumstances influencing their own sleep when living with a child enrolled in hospital-based home care services

Ingår i The Gerry Schwartz and Heather Reisman 4th International Conference on Pediatric Chronic Diseases, Disability and Human Development

Konferensbidrag

Samverkan med forskare inom LiU

Extern samarbetspartner

Relaterat innehåll

Forskning