Den 20-22 september 2017 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar på Arbetets Museum i Norrköping. Professor Rosalind Williams från MiT och Associate Professor Timothy LeCain från Montana State University var konferensens keynote speakers. 

Konferensens bärande teman var miljöhistoria, medicinsk historia och digital humaniora. Konferensen riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält, samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2017 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Mer om konferensens två keynote speakers

Rosalind Williams, professor i teknik och vetenskapshistoria vid MiT, forskar om hur människan med teknikens hjälp skapat sig en egen föreställningsvärld, och använder sig ofta av (framtids-)bilder av teknik i litteratur och film som empiriskt material. Som en teknikens egen kulturhistoriker tar hon pulsen på vårt moderna samhälles avancerade teknikberoende genom att visa hur detta beroende har påverkat vad det innebär att vara människa. Williams senaste bok The Triumph of the Modern Empire, handlar om hur tre mycket lästa författare i slutet av artonhundratalet (Jules Verne, Robert Louis Stephenson och William Morris) uppfattade vartåt deras tekniskt omvälvande samtid var på väg. Givet hur vi nu i efterhand kan koppla samman denna tids kraftiga industrialisering med en serie då gryende miljöproblematiker, bidrar Williams med insikter i hur detta avgörande skede upplevdes och beskrevs i sin samtid.

Timothy LeCain, associate professor i historia vid Montana State University, är konferensens andra keynote speaker. LeCain har specifikt intresserat sig för hur teknikutveckling och vetenskapliga landvinningar samspelar med miljöhistoriska processer. Detta syns bland annat i hans första bok, Mass Destruction, där han förklarar hur utvecklingen av spräng- och efterbehandlingstekniker under 1900- talets första decennium hängde samman med framväxten av den globala gruvindustrin. Boken problematiserar de miljömässiga konsekvenserna av detta storskaliga naturresursuttag som möjliggjorde och alltjämt möjliggör våra högteknologiska samhällen. I sin kommande bok, The Matter of History: How Things Create the Past (Cambridge University Press, forthcoming 2017), föreslår LeCain nya vetenskapliga angreppssätt (såväl teoretiska som metodologiska) för att skriva miljöproblemens teknik- och vetenskapshistoria.

Kontakt

Abstracts

Abstracts och sessioner för Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2017