Uppdragsutbildning

Teknik för lärare 1-3

Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grund-läggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet för åren 1-3. Genom att följa och själva pröva den ämnesdidaktiska forskningens resultat kring lärande och elevers kunskapsutveckling i teknik övar deltagaren en förmåga att välja stoff och arbetsmetoder samt att planera, undervisa samt utvärdera sin undervisning.

Ämnesinnehållet är tematiserat och anknyter till läroplanens övergripande mål att relatera teknikämnet till frågor om hållbar utveckling, natur, människa och samhälle. Ämnesinnehållet utgår från grundskolans kursplaner och ger deltagarna både en fördjupad egen förståelse och kunskap och genom den ämnesdidaktiska forskningens resultat. Läromedel, IKT-verktyg och olika ansatser till ett undersökande arbetssätt analyseras och problematiseras.

Teknikens sätt att generera ny kunskap och olika sätt att lösa problem studeras såväl teoretiskt som praktiskt. För att förstå den konstruerade världen behandlas teknikfilosofi och teknikhistoria, d.v.s. hur människan har definierat, betraktat och förhållit sig till tekniken. Därtill ingår det i kursen att hitta sätt att förstå och problematisera de behov, drivkrafter och villkor som ligger bakom teknikens utveckling. Hur detta påverkar människa, samhälle och natur samt vilka konsekvenser detta har fått och kommer att få, är viktiga moment för att förstå begreppet hållbar utveckling.

Relationen mellan teknik, naturvetenskaperna och olika konstformer behandlas också, liksom perspektiv som har etisk karaktär och rör sociala och kulturella förändringar eller genus och makt. Platsens betydelse för lärandet exemplifieras genom att de studerande får genomföra undervisningsmoment på sina hemorter. Elevers problem att hantera struktur och funktionsbeskrivningar och att förstå tekniska system kommer att diskuteras liksom användandet av modeller och metaforer. Grundläggande kunskaper om den utbildningsvetenskapliga forskningsprocessen ingår i kursen och i projektform planerar, genomför och presenterar deltagarna en mindre ämnesdidaktisk studie

Om utbildningen

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet finns.

Validering innebär en strukturerad bedömning och värdering av kunskaper och kompetenser som i detta fall kan leda till befrielse av kursmoment eller i bästa fall tillgodoräkning.

Läs mer om validering på Skolverkets sida  

 

Samläsning

Kursen samläses med 960L57, Teknik för lärare åk 4-6, 7,5hp.

 

Kurskod: 960L56

Studieform: Distans

Studietakt: Kvartsfart

Kursplan

Kontakt