"Digitalitet - jag vet" bygger på en diskussion kring olika behov på skolor i Östergötland som genomfördes av det regionala skolchefsnätverket vårtermin 2019. Diskussionen mynnade ut i att området lärares digitala kompetens valdes ut som ett av forskningsområdena i denna region.

Två forskare från Linköpings universitet, 5 högstadie- och gymnasielärare samt tre IKT-strateger alla från Linköpings och Motala kommun utgör nu forskargrupp för detta projekt. Samverkansprojektet pågår mellan 2020-2021 och genomförs inom ramen för det nationella projektet undervisning, lärande, forskning (ULF).

Alla i forskargruppen arbetar aktivt och är ansvariga i hela processen:

  • formulering av forskningsfrågor
  • diskussion runt forskningsupplägg
  • genomförande av datainsamling
  • analys av data
  • spridning av resultaten.

Arbetet tar sin utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017). Projektet arbetar metodmässigt med Design based research (DBR). Tanken med det är att:

  1. arbeta i ett lärarforskarteam som genomför projektet på skolorna med utgångspunkt i lärares frågor och medverkande forskares specifika kompetens.
  2. generera fördjupad förståelse och möjligheter att skapa och utvärdera förändring i flera led.
  3. bana väg för en fördjupad ämnesdidaktisk reflektion och process.
  4. utforma projektet i olika faser med utrymme för rörlighet och överlappning mellan de olika faserna.
  5. involvera lärare i ett senare skede att också kan agera ambassadörer för vidare spridning och kunskapsdelning inom kollegiet.

Blogg

Kontakt

Om ULF