Ledarskap för lärande är ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt som initierades av skolhuvudmännen i regionen. De beskrev att det fanns ett stort behov av ökad kunskap om ledarskap i klassrummet.

Tre kommuner valde att medverka i projektet: Mjölby, Norrköping och Söderköpings kommun. Från varje kommun medverkar två till fyra medforskande lärare. Forskningsprojektet leds av Marcus Samuelsson och Anja Thorsten vid Linköpings universitet. Forskargruppen har tillsammans med skolhuvudmännen i de tre kommunerna valt att rikta in sig mot ledarskap för lärande. Efter det har forskargruppen vidareutvecklat och preciserat forskningsområdet. Medforskande lärare och forskare från universitet har ett nära samarbete vilket bidrar till utveckling och lärande för samtliga parter.

I projektet har vi genomfört fokusintervjuer med verksamma lärare om ledarskap i klassrummet och vi har utformat ett observationsprotokoll. Baserat på intervjuerna, observationerna, tidigare forskning, vår gemensamma lärarerfarenhet och behovet på skolorna har vi avgränsat vårt forskningsområde. Vårt forskningsintresse handlar om att utveckla lärares didaktiska ledarskap. Med didaktiskt ledarskap menar vi i detta sammanhang hur lärare kan leda undervisning så det skapar ett högt ämnesfokus och ett positivt klassrumsklimat där elever är engagerade och får hjälp att utveckla sina tankar kring innehållet i undervisningen. Kring detta intresseområde arbetar vi fram en utbildning, som vi implementerar i de tre kommunerna under våren 2021. Innan och efter utbildningen genomför medforskande lärare observationer hos lärarna som tar del av utbildningen.

ULF-projektet avslutades vid årsskiftet 2021. Tankarna och kompetensutbildningsprogrammet som skapades användes, på olika sätt, under läsåret 22-23 i Söderköping och Mjölby. Mjölby kommun arbetar också under läsåret 23-24 med ledarskap för lärande i samarbete med Anja Thorsten och Marcus Samuelsson.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022)

Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik , s.45-58

Omslag för publikation 'Ledarskap för lärande'
Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (Redaktörskap) (2022)
Omslag för publikation ''
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Johan Meckbach, Camilla Heiskanen, Anneli Mohlin (2021)

Educare - vetenskapliga skrifter , Vol.4 , s.213-241 Vidare till DOI

Kontakt

Om ULF