Lärares ledarskap och simuleringar

Framgångsrika ledare arbetar förebyggande långsiktigt, målmedvetet och tålmodigt. De organiserar sitt arbete kring sex faktorer av betydelse för arbetsron, klassrumsklimatet och elevernas utveckling av kunskapsmässiga, moraliska och sociala färdigheter och förmågor.

Jag forskar i huvudsak om ledarskap i klassrummet. I mitt avhandlingsprojekt fann jag att lärare konstruerade elever, killar och tjejer, som på olika sätt, störde undervisningen. Eleverna som konstruerats störande korrigerades oftast av lärarna med olika åtgärder. Korrigeringarna framstod som mer eller mindre genomtänkta, kunde därför inte förstås som strategier. Lärarna använde korrigeringar som multiverktyg och prövade sig fram avseende dess funktionalitet.

I en senare jämförande studie fann jag att lärare 2013 i stort sett upplevde samma elevbeteenden som besvärliga som lärare upplevt 1998, och att mycket få förändringar avseende lärares upplevelse av besvärande beteende hade skett under de 15 åren. Jag har också studerat slöjdlärares upplevelse av omotiverade och störande elever och hur de hanterar dessa elever i skolan. Dels därför att elever menar att slöjd är ett av skolans roligaste ämnen och dels därför att det inte finns så mycket forskning om slöjdämnet och slöjdlärares arbete.

De senaste 5 åren har jag ägnat till forskning om och på vilket sätt datasimuleringar kan användas i lärarutbildning för att träna upp blivande lärares förmåga att leda undervisning i klassrummet. Denna forskning har inneburit att jag och andra forskare vid LiU konstruerat och provat ut fyra olika slags datasimuleringar och undersökt lärarstudenters uppfattning om lärares ledarskap. Vi fann att datasimuleringar fungerar stimulerande för lärarstudenters reflektioner kring ledarskap i klassrummet. Vi fann också att lärarstudenter visade sig ha en god förmåga att identifiera flera olika uppfattningar och fann kontroll som den viktigaste faktorn för deras framtida arbete. Vi fann också att flera av lärarstudenterna träder in i läraryrket med en identifierad osäkerhet avseende hur ledarskap skall bäst kan utövas. Ett resultat som kan förstås som ett uttryck för betydelsen av flexibilitet eller en situationell medvetenhet, och en uppfattning om att ETT sätt att agera som ledare inte fungerar i alla lägen. 

Jag undervisar främst på lärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammet. Min undervisning berör huvudsakligen mina intresseområden: ledarskap och sociala relationer, didaktik och metoderna observation och etnografi samt vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier. Jag är också biträdande handledare för flera doktorander och licentiander.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Uppdrag

Redaktör för Venue

Bi-handledare för licentiander

Klara Kerekes (klar dec, 2014)

Bo Hinnerson

Pether Sundström

Bi-handledare för doktorander

Camilla Forsberg

Mathias Nordvall

Tove Mattsson 

Nätverk

International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT)

Nordic Educational Research Association, (NERA) nätverken: Values Issues and Social Relations in Education, Teachers Work and Teacher Education, Classroom Research and Ethnographic Studies

American Educational Researcher Association, (AERA) special interest group, Classroom Management

Nordiskt forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd (Nordfo) 

Sociala medier

Twitter