Fotografi av Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson

Biträdande professor

Min forskning handlar i huvudsak om fenomenet ledarskap i klassrummet. Didaktiskt ledarskap fokuserar på hur lärare leder genom att undervisa för att få elever att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och moraliskt.

Framgångsrika ledare uppvisar engagemang, vilja att vara med dem de leder och att de har en plan för arbetet de tänkt genomföra med sina följare. Det ger dem en bra start för arbetsklimat, resultatet och samspelet. Sådan lärare arbetar förebyggande, långsiktigt, målmedvetet och uthålligt för att åstadkomma utveckling och lärande hos sina elever.

Min forskning handlar i huvudsak om fenomenet ledarskap i klassrummet, eller som jag väljer att benämna det, didaktiskt ledarskap. Didaktiskt ledarskap fokuserar på hur lärare leder genom att undervisa för att få elever att utvecklas kunskapsmässigt, socialt och moraliskt.

Detta fenomen har jag studerat på olika sätt. Oftast genom fallstudier. Jag har tex undersökt hur lärare i slöjd och ledare på en slöjdklubb leder slöjdverksamhet för barn och ungdomar, om lärares upplevelse av besvärande elevbeteende förändrats mellan 1998 och 2013, hur blivande lärare tänker om lärares ledarskap, vad lärare i slöjd uppfattar som ett utmanande elevbeteende och hur de hanterar sådan utmaning, och blivande lärares uppfattningar om ledarskap i klassrummet.

Sedan början av 2010-talet har jag också forskat om och på vilket sätt simuleringar och simuleringsträning kan användas i utbildning av blivande lärare och vidareutbildning av verksamma lärare för att träna upp och utveckla omdömesförmågan och handlingsberedskapen. För detta ändamål har jag tillsammans med kollegor byggt fyra olika slags simuleringar som i första hand prövats av olika slags lärarstudenter. Vi fann också att lärarstudenter visade sig ha en god förmåga att identifiera flera olika uppfattningar och fann kontroll som den viktigaste faktorn för deras framtida arbete. Vi fann också att flera av lärarstudenterna träder in i läraryrket med en identifierad osäkerhet avseende hur ledarskap skall bäst kan utövas. Ett resultat som kan förstås som ett uttryck för betydelsen av flexibilitet eller en situationell medvetenhet, och en uppfattning om att ETT sätt att agera som ledare inte fungerar i alla lägen.

Den senaste delen av min forskning handlar om virtuell praktik. Mer precist om och på vilket sätt blivande lärares skattning av sin egen undervisningseffektivitet påverkas av undervisning i en simulering innan eller efter ordinarie praktik. Resultaten från denna preciserade extra träning på att undervisa om ett. avgränsat innehåll ser riktigt lovande ut.

Forskning

Undervisning

Publikationer

2022

Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022) Didaktiskt ledarskap Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik, s. 45-58
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Till nytta för vem och på vilket sätt? Ledarskap för lärande, s. 111-113
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Modell 1-projektets faser Ledarskap för lärande, s. 24-26
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Margareta Dott, Frida Enwall, Camilla Heiskanen, Rickard Kenndal, Johan Meckbach, Anneli Mohlin, Karin Månsson, Caisa Skoglund (2022) Ledarskap för lärande - en inramning Ledarskap för lärande, s. 7-9

Nyheter

Relaterade forskare

Nätverk och uppdrag

  • Medlem i nordiska föreningen för pedagogisk forskning (NFPF) i nätverken Teachers work and Teacher education och Values Issues and Social Relations in Education. Koordinator för det sistnämnda nätverket sedan mars 2019.
  • Medlem i International Study Association of Teachers and Teaching (ISATT),

  • Medlem i presidiet för Nordisk Forum för Forskning och utvecklingsarbete i slöjd (NORDFO),
  • Medlem i Classroom Management (Special Interest Group) American Educational Researchers Association, (AERA),
  • Samarbetspartner till Successfull Schools Sverige,
  • Medlem i The Executive Board för The European Association for Microteaching, Simulation and Training (EAMST), 2018 -
  • Medlem i Kunskapsskolans vetenskapliga råd, 2019-2022,
  • Medlem i vetenskapligt råd för Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FOBOS, 2019-2022
  • Medlem i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd, 2019-2022.

Organisation