ULF: Pojkars läsning

Pojkars läsning är ett är ett praktiknära forskningsprojekt som initierades av skolchefsnätverket i Finspångs kommun.

Bakgrunden till projektet är kommunens låga lästestresultat över tid, främst avseende pojkars läsprestation. Skolcheferna efterfrågade därför ett ULF-forskningsprojekt som särskilt fokuserar på hur pojkar kan stödjas i sin läsning och läsutveckling.

Forskningsprojektet Pojkars läsning startades hösten 2022 och pågår till hösten 2024. Projektet leds av Ulrika Andersson, doktor i pedagogik vid Linköpingsuniversitet. Medforskare är Stefan Gustafson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, och två grundskollärare i årskurs 1–6 från Finspångs kommun.

Forskarteamet arbetar utifrån det övergripande syftet att bidra till ökad läsförmåga framför allt hos pojkar åk 1–3 i Finspångs kommun. Vi kommer att beskriva, utveckla, genomföra och utvärdera en modell för differentierad läs- och skrivundervisning i årskurs 1–3 med utgångspunkt i pojkars behov, men också med hänsyn tagen till övriga elevers behov gällande läs- och skrivundervisning. Modellen utvecklas genom praktiknära samarbete mellan forskare och lärare i forskarteamet och utifrån intervjuer med elever och verksamma lärare i åk 1–3.

Blogg om pojkars läsning

20 mar, 2023
Etikansökan

Äntligen är vår etikansökan godkänd av Etikprövningsmyndigheten, eller de bedömde att ingen etikprövning behövdes eftersom det var riskfritt att lida några men av studien. Vi blev glada och startade direkt med att ladda kuvert till lärare och vårdnadshavare/elever. I brevet beskriver vi hur studien är upplagd, men först en intervju enskild för lärare och i fokusgrupper med elever. Sedan kommer vi göra en modell, som ska testas i höst, utefter vad som kommer fram på […]

Läs mer
23 jan, 2023
I väntas tider

Vi går i väntas tider och hoppas på att snart få besked om vår etikansökan är godkänd eller behöver kompletteras. I väntan valde vi idag att ägna tiden åt att påbörja en vetenskaplig artikel, utöver den rapport vi som ULF-projekt ska skriva om projektet och våra resultat. Den vetenskaplig artikeln kommer handla om pojkar och deras lärares beskrivningar av läsundervisning. Frågor som vi har ställt oss för att komma vidare arbetet med att skriva en […]

Läs mer
23 jan, 2023
Pojkars läsning – nystartat Ulf-projekt

Vi är ett relativt nystartat Ulf-projekt som består av två verksamma lärare i Finspångs kommun och två forskare från Linköpings universitet. Projektet initierades av Finspångs kommun i förhoppning att förbättra läsresultaten för pojkarna i kommunen. Under hösten 2022 har vi planerat projektet, gjort en etikansökan och läst in oss på litteratur, men även fått flera frågor kring varför vi enbart ska undersöka pojkarna. Vi vill därför tipsa om en mycket intressant bok som heter Hur […]

Läs mer

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt