Att vara handledare är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer du att bidra till studenternas utveckling samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas i din roll som pedagog. Du som handledare är en viktig reflektionspartner under utbildningen och har stor betydelse för studentens utveckling. Din roll är att möta varje student där just den är. Din uppgift är att introducera studenten i yrket och i uppdragen kopplade till yrket, bidra till studentens utveckling och slutligen utvärdera studentens insatser utifrån uppställda mål. Du kommer, som handledare, att tillsammans med studenten reflektera över din yrkesroll. Studenterna gör VFU under de flesta terminerna, så du kan få en student som aldrig tidigare gjort VFU eller en student som har kommit längre i sin utbildning.

Utbildningar för VFU-handledare inom Lärarutbildningen

Roll och uppgifter

Handledarens uppgift är att:

 • handleda studenter i den del av utbildningen som syftar till att utveckla sociala och didaktiska förmågor samt utvärdera dessa förmågor
 • arbeta tillsammans med studenten och tydliggöra sina överväganden och strategier (dela med sig av sina praktikgrundade kunskaper)
 • möjliggöra för studenten att ingå i arbetslaget och vara med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet.
 • hålla i handledningssamtal med studenten minst en timme per vecka
 • fylla i omdömesformuläret samt delge och återkoppla till studenten
 • ta en kopia på omdömesformuläret och skicka originalet till examinator senast en vecka efter avslutad VFU, om inget annat anges
 • snarast kontakta kursansvarig/examinator om det uppstår problem som kan leda till att studenten får svårt att nå målen.

 

Därutöver ingår att:

 • genomgå Handledarintroduktion
 • informera barn, elever, föräldrar och arbetslag om att student deltar i verksamheten
 • informera dig om var i utbildningen studenten befinner sig (se Professions- och utvecklingsguiden)
 • sätta dig in i den aktuella kursens mål, uppgifter och omdömesformulär
 • ge studenten tid och utrymme i verksamheten
 • visa intresse och engagemang för studentens utveckling
 • ge muntlig och skriftlig respons
 • hålla kontakt med VFU-samordnare och kursansvarig/examinator
 • stötta studenten vid formulering av utvecklingsbehov 
 • kontakta VFU-samordnare eller VFU-koordinator om student inte tagit kontakt senast en vecka före VFU-periodens start

För att möjliggöra god handledning:

 • var tydlig med att informera studenten om att handledarrollen både handlar om att stötta och utvärdera
 • var tydlig med när det är övning resp prövning
 • utgå från studentens egen erfarenhet
 • gå tidigt igenom kursens omdömesformulär, för att senare återkomma till dessa
 • sätt av tid för återkoppling – boka in handledningstider (minst 1 timme per vecka) redan första dagen
 • utforma tillsammans med studenten en överenskommelse utifrån förväntningar från studenten och från dig som handledare
 • planera och organisera VFU-perioden och studentens VFU-uppgifter tillsammans
 • uppmuntra studenten till att öva, pröva och finslipa
 • gå igenom studentens rättigheter och skyldigheter tillsammans med studenten

 

VFU-platser

Överenskommelse

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tidens nyttjande

Avsikten med VFU-perioderna är att studenten ska följa en handledare på heltid och delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Totalt ska studentens arbetstid motsvara ca 40 timmar i veckan i genomsnitt. Om handledaren inte arbetar heltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket kräver att handledaren och studenten tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras. Det kan innebära att studenten även följer andra lärare/pedagoger, en klass eller personal på skolan/förskolan/fritidshemmet. 

Minst en timme per vecka avsätts till handledarsamtal.

Studenter i förskola och fritidshem

Den totala arbetstiden som student förväntas göra under en VFU-vecka är 40 timmar. I den tiden ska det även ingå undervisning/arbete i barngrupp, planeringstid, dokumentation, arbete med kursuppgifter, möten etc.

Under dagar med "helhetsansvar" förväntas studenten gå handledarens tider. (se mer under rubriken ”Vad ska VFU-tiden räcka till?”)

Studenter i skolan

Student och handledare kommer tillsammans överens om hur mycket tid studenten behöver avsätta för planering och uppföljning av undervisning/verksamhet. Denna tid kan med fördel utföras på skolan, om arbetsplats kan ordnas. Resterande tid förutsätts studenten vara aktiv på skolan.

Den tid som inte upptas av att planera och genomföra undervisning i kursens huvudämne ägnar studenten åt övriga ämnen, vilket även kan innebära ämnen som studenten inte kommer att bli behörig i via utbildningen. Detta för att studenten ska få så mycket tid som möjligt för att öva sina didaktiska och sociala förmågor.

Även om VFU-kursuppgifterna ska genomföras inom ett specifikt ämne, så skall studenten under varje VFU-period öva sig i alla ämnen som studenten kommer att bli behörig i om så är möjligt. I en del ämnen på ämneslärarutbildningen kan det ibland vara svårt att få ihop ett större antal undervisningspass per vecka i ett ämne. I sådana fall är det viktigt att studenten erbjuds undervisning hos kollegor samt i andra ämnen, så att studenten får möjlighet att träna ledarskap och lärarförmågor. OM planeringen redan är fastställd när VFU-perioden börjar, så kan studenten få i uppgift att planera nästkommande termin istället.

En student kan, om brist på undervisningstillfällen råder i ämnet, få i uppgift att planera ett större antal lektioner än de som praktiskt kan genomföras. Dessa arbetsområden och lektionsupplägg kan sedan diskuteras och utvärderas och reflekteras kring, i samråd med handledare.

Planera VFU-perioden

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av olika delkurser, beroende på vilken utbildning det gäller. I varje VFU-kurs uppmärksammas det teoretiska innehåll som
föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar. Ju längre i utbildningen studenten har kommit, desto
större ansvar för planering och undervisning ska hen tilldelas, samtidigt som utmaningar måste anpassas till studentens förutsättningar.

Det är viktigt att VFU:n planeras i samråd med handledaren och utifrån VFU-skolans verksamhet och möjlighet att tillgodose målen för aktuell VFU-kurs. 

Varje VFU-kurs ska planeras

Varje VFU-kurs planeras med hjälp av följande punkter:

 • Kursdokumenten (Omdömesformulär, kursplanen, handledarbrevets information och eventuellt den individuella utvecklingsplanen) används som grund för planeringen.
 • Planera en vecka i taget och synliggör studentens olika arbetsuppgifter (inkl. raster, planeringstid, mötestider, tid för ombyten etc). Arbetstid ca 40 tim/v.
 • VFU-kursen inleds lämpligen med auskultationer av handledarens undervisning som förberedelse till den egna undervisningen. Auskultationer kan även efter överenskommelse genomföras hos andra lärare/förskollärare än handledaren. Det är också intressant och lärorikt att under en dag följa en lärare/pedagog och under en annan dag följa en klass. Tänk på att planera auskultationernas ”fokus”. Vad ska studenten studera/observera/vara uppmärksam på?
 • Det är viktigt att VFU-perioden planeras så att den sker i en följd och inte sprids ut över en längre tid än den aktuella VFU-kurstiden sträcker sig.
 • Observera att kurserna på de olika programmen är olika fördelade på veckor och timmar, så utgå alltid från de direktiv som gäller för aktuell kurs.

Vad ska VFU-tiden räcka till

En student, som läser på heltid, ska genomföra VFU på heltid, vilket innebär cirka 40 timmar per vecka. Handledaren och student planerar varje vecka tillsammans och fördelar hur tiden ska nyttjas. Denna tid ska t.ex. innehålla:

 • Auskultation (följa sin handledare - och ibland andra lärare eller nyckelpersoner i skolan/förskolan/fritidshemmet) och aktivt studera olika aspekter utifrån till exempel lärar- och elevperspektiv
 • Egen undervisning och undervisning tillsammans med andra
 • Förberedelsetid/planeringstid (kan delvis förläggas till skolan/förskolan eller hemma)
 • Tid för att arbeta med övriga kursuppgifter som hör till kursen. Se handledarbrev från kursansvarig.
 • Mötestid (möten där handledaren är med samt eventuellt andra möten/träffar som hl och student anser kan vara intressanta för studenten) samt utvecklingssamtal och liknande
 • Handledningssamtal med handledare
 • Rastvakt och andra roller och uppgifter som ingår i handledarens uppdrag
 • Övrigt (fördelas mellan de olika VFU-kurserna):
  • Lärarlagsarbete, klassföreståndarskap/mentorskap
  • Utvecklingssamtal
  • Skolans regelsystem, författningar som styr verksamheten
  • Skolans arbete med elevinflytande, jämställdhet, integration
  • Skolans internationaliseringsarbete
  • Schemaläggning
  • Skolans ekonomi: anslag, budget, resursfördelning
  • Lärplattform och IT-användning
  • Skolans ledning, organisation, skolkultur, elevrådsarbete, policy och servicefunktioner
  • Skolans beslutsstruktur och konferenssystem
  • Elevorganisationer och elevföreningar
  • Personalens anställningsförhållanden och personalpolitik
  • Arbetsmiljö för lärare och elever
  • Rutiner vid antagning av elever, studieavbrott och avskiljning av elever
  • Föräldrasamverkan och samverkan med omgivande samhälle
  • Utvecklings- och förändringsarbete vid skolan
  • Forskning och forskningsanknytning

Närvaro

VFU-samordnaren meddelar dig som är handledare när studenten ska ha sin VFU. Studenten har sedan i uppdrag att ta kontakt med handledaren, senast en vecka före VFU-perioden börjar. Om studenten uteblir kontaktar du VFU-samordnaren (eller kursansvarig eller VFUkoordinator) snarast, dock senast en vecka innan VFU-perioden startar. 

Om studenten är frånvarande så ska tiden tas igen vid en tid som handledaren och studenten kommer överens om. Handledaren måste ha tillräckligt underlag för att kunna utvärdera studentens förmågor och färdigheter, så missade dagar ska tas igen. Handledaren ska inte skicka in omdömesformuläret förrän all VFU-tid är genomförd. 

Studenten kan inte samtidigt vikariera och tillgodoräkna sig VFU-tid. Om handledaren är borta av någon anledning kan studenten ha hand om gruppen, men det ska alltid finnas någon annan pedagog i närheten som studenten kan vända sig till. VFU ska alltid vara handledd tid som planeras och följs upp på något sätt.

Om studenten ändå vikarierar och erhåller lön av arbetsgivaren, räknas inte denna tid som VFU-tid, utan måste tas igen efter VFU-perioden.

Ta ett helhetsansvar

För varje ny VFU-period ska studenten kunna ta ett allt större ansvar för att under avslutande VFU-perioden kunna axla ett helhetsansvar. Det är viktigt att detta finns i åtanke och förbereds under de tidigare VFU-perioderna.

Helhetsansvar innebär att studenten får en möjlighet att öva och prövas i sitt kommande yrke, det vill säga agera socialt och didaktiskt under en längre sammanhållen tid. Handledare och student ska gemensamt åstadkomma att studenten tar ett kliv fram medan handledaren tar ett steg tillbaka. I praktiken innebär det att studenten i så stor utsträckning som möjligt tar över de uppgifter som handledaren brukar ansvara för. Det gäller till exempel undervisning i helklass/arbete i barngrupp, föräldrakontakter, dokumentation, reflektion, planering, genomförande, utvärdering, bedömning och återkoppling. Inom förskola och fritidshem handlar det också om praktiskt arbete i samband med måltider med mera. Studenten ingår ofta i ett arbetslag och tar alltså den del av ansvaret som handledaren brukar ha i det dagliga arbetet. När det gäller speciella uppdrag som handledaren har, kan studenten överta dessa efter överenskommelse.

Inför helhetsansvaret behövs ett samtal om hur studenten ska få chansen att agera självständigt, och samtidigt få feedback på sin insats.

Skola - helhetsansvar

Under avslutande VFU är det bra att studenten får helhetsansvar en längre period, från några dagar i taget till en hel vecka. Det är viktigt att detta inte sker sista VFU-veckan utan gärna under VFU-vecka 7 eller 8. Det finns då tid att utvärdera och arbeta vidare med det som eventuellt upplevts som svårt eller problematiskt.

Inför ett överlämnande måste följande förankras hos rektor på den aktuella skolan och det är rektor som ytterst bestämmer kring formerna för överlämningen och hur den frigjorda tiden ska användas (handledaren ansvarar för att diskutera en lämplig lösning med sin rektor):

 • Rektor bestämmer i samråd med handledaren hur ansvaret för studenten ska hanteras oavsett om handledaren är kvar på skolan eller vistas på någon annan plats än på skolan, när studenten tar över. Det kan till exempel behöva utses en annan lärare eller skolledare som finns tillgänglig om något akut skulle hända eller studenten behöver fråga om råd.
 • Det ska finnas en plan på skolan ifall övertagandet inte fungerar och behöver avbrytas i förväg och studenten ska vara informerad om detta.
 • Skolan (rektor/handledare) ansvarar för vilken information som behöver gå ut till föräldrarna. Studenten kan med fördel involveras i detta.
 • Om det av någon anledning, (på grund av: klassen/handledarens uppdrag som helhet/studenten) inte fungerar att ta över ansvaret för en hel vecka för studenten – då kanske det kan lösas med övertagande en eller två dagar i taget vid fler tillfällen
 • Har skolan två studenter, kan två handledare välja en vecka var, där de ansvarar för den andra studenten parallellt med sin egen under den vecka den andre handledaren inte är där och så byter man roller nästa.
 • Handledare och student kan med fördel planera in telefontid under veckan för avstämning. 

Förskola och fritidshem - helhetsansvar

Eftersom handledaren måste ha sett tillräckligt för att ha underlag till omdömet, kan det vara lämpligt att studenten ersätter en kollega istället för handledaren och att handledaren finns kvar i barngruppen tillsammans med studenten.

 • Under helhetsansvaret ska studentens arbetstid vara heltid och i de fall handledaren inte arbetar heltid går studenten en tid som motsvarar en heltidstjänst, vilken bör innehålla yrkesrollens varierande arbetstider det vill säga rymma såväl öppning som stängning. Tiden ska också inrymma planeringstid och tid för eventuella kursuppgifter.

Att lämna ett omdöme

Om problem uppstår

Är du tveksam om en student kommer att nå målen ska du snarast kontakta kursansvarig. Likaså om du har frågor om kursuppgifters eller kursdokument.

Uppstår det problem som gäller själva VFU-placeringen, kontakta kommunens VFU-samordnare eller VFU-teamet.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Student som av kursansvarig/examinator fått underkänt på sin VFU har rätt till ytterligare två examinationstillfällen. Examinator ansvarar för att, tillsammans med studenten, upprätta en ”Handlingsplan för ny examination av VFU”. Detta är ett erbjudande till studenten som studenten kan tacka nej till. En handlingsplan bör innehålla följande och skrivs av parterna tillsammans:

 • studentens namn och VFU-placering
 • vad som fungerar bra
 • vad som fungerar mindre bra
 • vad studenten behöver utveckla/klara av för att nå kursens mål
 • hur studenten ska öva
 • när studenten ska prövas
 • när uppföljning ska ske
 • datum och underskrifter 

Ta stöd i omdömesformuläret och utvecklingsguiden när ni skriver handlingsplanen - detta för att lättare synliggöra de förmågor som studenten ska uppnå. För frågor kring förkunskapskrav för att påbörja VFU-kurs hänvisas till studievägledare eller VFU-koordinator.

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

 1. Kursansvarig/Examinator meddelar studenten betyget U. Kursansvarig/Examinator och student går tillsammans igenom bedömningsunderlag som legat till grund för underkännandet. Denna genomgång kan med fördel göras tillsammans med kursmentor. Examinator och student kommer överens om hur lång VFU-perioden ska vara. Som mest kan en denna VFU-period vara det antal dagar som motsvarar provkoden som studenten är underkänd på.
 2. Studenten har rätt till en handlingsplan inför examination 2 av VFU, vilket rekommenderas och det är då examinators ansvar att se till att sådan upprättas. Om en handlingsplan inför ny examinationen upprättas, mejlas en kopia till VFU-koordinator.
 3. Examinator meddelar VFU-koordinator studentens namn och antal dagar som VFU:n ska innefatta. 
 4. Studenten tar kontakt med VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 5. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 6. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU:n
 7. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period.
 8. Efter avslutad VFU examinerar examinator.

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

 1. Samma som vid examinationstillfälle 2: punkt 1-3.
 2. Inför det tredje examinationstillfället måste studenten kontakta och boka tid för möte hos programansvarig för VFU. Under mötet redovisas och diskuteras hur studenten arbetat med att utveckla de förmågor/färdigheter som underkänts av examinator, samt hur studenten eventuellt kan gå tillväga för att ytterligare förbereda sig för examinationen. Studenten informeras också om att ännu ett tredje underkänt VFU-betyg på samma kurs innebär att studenten inte får fortsätta utbildningen. 
 3. När studenten är redo för VFU, kontaktas VFU-koordinator för att planera och beställa ny VFU-plats.
 4. VFU-koordinator beställer ny VFU-period hos VFU-samordnare. När placering är klar att påbörjas skickar koordinator handledares kontaktuppgifter till student och examinator.
 5. Kursansvarig mejlar handledare och student samtliga VFU-dokument som ska användas under VFU-kursen. Student och handledare rekommenderas även att tillsammans gå
  igenom om handlingsplanen
 6. Handledaren skickar in omdömesformuläret till examinator, när studenten fullgjort sin VFU-period och därefter examinerar examinator.

VFU-platsen

Tillgång till VFU-enheten

Enligt avtal ska studenten ha tillgång till VFU-enheten även när det inte är VFU-period för att kunna göra fältstudier. Följande gäller:

 • Studenten är VFU-placerad på enheten den aktuella terminen
 • Studenten har gjort del av sin VFU på enheten och är bekant med den
 • Handledaren ska inte behöva kommentera eller följa upp fältstudien. Eventuella intervjuer görs under VFU-tid.
 • I studentens fältstudieuppgift ska det framgå att handledaren inte ska engageras utan att studenten ska klara sig själv.

Examensarbete

Om studenten behöver ställa frågor för att samla underlag i samband med sitt examensarbete, så kontaktar studenten själv lämplig person och ber om en intervju. 

VFU-samordnare kan i mån av tid vara behjälpliga med att förmedla kontakter. Ingen ersättning utgår i samband med studentens examensarbete.

 

VFU-teamet