VFU-guide för handledare på lärarprogrammen

Att vara handledare är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer du att bidra till studenternas utveckling samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas i din roll som pedagog. Du som handledare är en viktig reflektionspartner under utbildningen och har stor betydelse för studentens utveckling. Din roll är att möta varje student där just den är. Din uppgift är att introducera studenten i yrket och i uppdragen kopplade till yrket, bidra till studentens utveckling och slutligen utvärdera studentens insatser utifrån uppställda mål. Du kommer, som handledare, att tillsammans med studenten reflektera över din yrkesroll. Studenterna gör VFU under de flesta terminerna, så du kan få en student som aldrig tidigare gjort VFU eller en student som har kommit längre i sin utbildning.

Introduktion/utbildning för handledare

Introduktionen vänder sig till handledare som tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare vid Linköpings universitet. Den är obligatorisk för nya handledare eller de som är handledare sedan tidigare, men som inte genomgått kursen:

Under introduktionen behandlas följande (ca 2,5 tim)

 1. VFU i utbildningen
 2. Handledarens uppgifter
 3. Närvaro, frånvaro och när det blir problem
 4. Att sätta betyg på VFU
 5. Att handleda…dilemman..och utvecklas i rollen

Handledare kan ta del av handledarintroduktionen genom vår webbkurs (1,5 tim).

Vårt mål är att samtliga handledare på sikt ska ha genomgått kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, som söks via www.antagning.se. Kursen startar varje vår och höst och går över två terminer. Kursen genomförs helt på distans med fem seminarier online med omväxlande föreläsningar, seminarier och övningar.

För övningsskolornas handledare är det ett krav att de ska genomgå Handledarutbildningen.

Roll och uppgifter Visa/dölj innehåll

Handledarens uppgift är att:

 • handleda studenter i den del av utbildningen som syftar till att utveckla sociala och didaktiska förmågor samt utvärdera dessa förmågor
 • arbeta tillsammans med studenten och tydliggöra sina överväganden och strategier (dela med sig av sina praktikgrundade kunskaper)
 • möjliggöra för studenten att ingå i arbetslaget och vara med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet.
 • hålla i handledningssamtal med studenten minst en timme per vecka
 • fylla i omdömesformuläret samt delge och återkoppla till studenten
 • ta en kopia på omdömesformuläret och skicka originalet till examinator senast en vecka efter avslutad VFU, om inget annat anges
 • snarast kontakta kursansvarig/examinator om det uppstår problem som kan leda till att studenten får svårt att nå målen.

 

Därutöver ingår att:

 • genomgå Handledarintroduktion
 • informera barn, elever, föräldrar och arbetslag om att student deltar i verksamheten
 • informera dig om var i utbildningen studenten befinner sig (se Professions- och utvecklingsguiden)
 • sätta dig in i den aktuella kursens mål, uppgifter och omdömesformulär
 • ge studenten tid och utrymme i verksamheten
 • visa intresse och engagemang för studentens utveckling
 • ge muntlig och skriftlig respons
 • hålla kontakt med VFU-samordnare och kursansvarig/examinator
 • stötta studenten vid formulering av utvecklingsbehov 
 • kontakta VFU-samordnare eller VFU-koordinator om student inte tagit kontakt senast en vecka före VFU-periodens start

För att möjliggöra god handledning:

 • var tydlig med att informera studenten om att handledarrollen både handlar om att stötta och utvärdera
 • var tydlig med när det är övning resp prövning
 • utgå från studentens egen erfarenhet
 • gå tidigt igenom kursens omdömesformulär samt Professions- och utvecklingsguiden för att senare återkomma till dessa
 • sätt av tid för återkoppling – boka in handledningstider (minst 1 timme per vecka) redan första dagen
 • utforma tillsammans med studenten en överenskommelse utifrån förväntningar från studenten och från dig som handledare
 • planera och organisera VFU-perioden och studentens VFU-uppgifter tillsammans
 • uppmuntra studenten till att öva, pröva och finslipa
 • gå igenom studentens rättigheter och skyldigheter tillsammans med studenten

 

VFU-platser Visa/dölj innehåll

Överenskommelse Visa/dölj innehåll

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tidens nyttjande Visa/dölj innehåll

Avsikten med VFU-perioderna är att studenten ska följa en handledare på heltid och delta i samtliga möten och arbetsuppgifter som ingår i en lärares/pedagogs arbete, när så är möjligt. Totalt ska studentens arbetstid motsvara ca 40 timmar i veckan i genomsnitt. Om handledaren inte arbetar heltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket kräver att handledaren och studenten tillsammans planerar hur resterande tid ska genomföras. Det kan innebära att studenten även följer andra lärare/pedagoger, en klass eller personal på skolan/förskolan/fritidshemmet. 

Minst en timme per vecka avsätts till handledarsamtal.

Studenter i förskola och fritidshem

Studenter i skolan

Planera VFU-perioden

Närvaro

Ta ett helhetsansvar

Handleda och utvärdera Visa/dölj innehåll

Att utvärdera

Formativ och summativ utvärdering

Avslutande värdering

Betyg på VFU

Omdömesformulär

Professions- och utvecklingsguide

Utvecklingsplan

Att lämna ömdöme Visa/dölj innehåll

Att lämna ömdöme

 • Inför VFU-perioden tar du del av handledarbrev, omdömesformulär och studentens VFU-uppgifter, för att planera för studentens medverkan i undervisning så att övning och prövning möjliggörs.
 • I början av VFU-perioden har du och den studerande ett samtal där ni tillsammans planerar innehåll och upplägg samt diskuterar omdömesprocessen och går igenom de dokument som ligger som underlag för omdömet.
 • Formativ feedback på sociala och didaktiska lärarförmågor sker löpande under VFUperioden. Sådan feedback kommuniceras i regelbundna samtal med studenten. Professions- och utvecklingsguiden samt Utvecklingsplanen är bra verktyg i denna process.
 • Prövning sker i slutet av VFU-perioden och utgår alltid ifrån kursplanens mål och kriterier, vilka står preciserade i Omdömesformuläret. Det är viktigt att den studerande får tydlig information om när och hur övning respektive prövning sker och det är viktigt att avsätta tid för detta. Man bör undvika att inskränka prövningen till enstaka lektioner. En alltför lång tidsperiod bör heller inte avsättas för prövning, eftersom den studerande då inte får tillräckligt med tid att öva de tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor som skall prövas.
 • Efter att den studerandes tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor prövats fyller du självständigt i omdömesformuläret. Det är viktigt att du tydligt redovisar och motiverar dina omdömen. 
 • Gå därefter igenom det ifyllda omdömesformuläret tillsammans med studenten och för ett samtal kring hur sociala och didaktiska lärarförmågor kan vidareutvecklas. 
 • Tag kopia och skicka sedan in omdömesformuläret till kursansvarig/examinator senast en vecka efter avslutad VFU-kurs, när samtliga VFU-dagar är genomförda. OM det återstår VFU-dagar (t.ex. på grund av sjukdom), meddelas kursansvarig när dessa är inplanerade och när studenten beräknas vara klar.
 • Examinator kontaktar handledare om det är några frågetecken. Examinator sammanväger studentens insatser och sätter ett betyg. Vid betyget Underkänt har den studerande rätt till ytterligare två examinationstillfällen. Kursansvarig ansvarar då för att upprätta en handlingsplan tillsammans med studenten och därefter beställa ny VFU-period via VFU-koordinator.

Om problem uppstår Visa/dölj innehåll

Är du tveksam om en student kommer att nå målen ska du snarast kontakta kursansvarig. Likaså om du har frågor om kursuppgifters eller kursdokument.

Uppstår det problem som gäller själva VFU-placeringen, kontakta kommunens VFU-samordnare eller VFU-teamet.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

VFU-platsen Visa/dölj innehåll

Tillgång till VFU-enheten

Enligt avtal ska studenten ha tillgång till VFU-enheten även när det inte är VFU-period för att kunna göra fältstudier. Följande gäller:

 • Studenten är VFU-placerad på enheten den aktuella terminen
 • Studenten har gjort del av sin VFU på enheten och är bekant med den
 • Handledaren ska inte behöva kommentera eller följa upp fältstudien. Eventuella intervjuer görs under VFU-tid.
 • I studentens fältstudieuppgift ska det framgå att handledaren inte ska engageras utan att studenten ska klara sig själv.

Examensarbete

Om studenten behöver ställa frågor för att samla underlag i samband med sitt examensarbete, så kontaktar studenten själv lämplig person och ber om en intervju. 

VFU-samordnare kan i mån av tid vara behjälpliga med att förmedla kontakter. Ingen ersättning utgår i samband med studentens examensarbete.

 

VFU-teamet Visa/dölj innehåll