VFU-guide för handledare på korta program

Att var handledare är ett mycket viktigt uppdrag och som handledare kommer du att bidra till studenternas utveckling samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas i din roll som pedagog. Du som handledare är en viktig reflektionspartner under utbildningen och har stor betydelse för studentens utveckling. Du kommer, som handledare, att reflektera över din yrkesroll när du tar emot en student och studenten ska i sin tur utvecklas i sin framtida yrkesroll med stöd av dig. Det är viktigt att möta varje student där just den är. Studenterna gör VFU under olika terminer, så du kan få en student som aldrig tidigare gjort VFU eller en student som har kommit längre i sin utbildning.

Ersättning till handledare

LiU ersätter inte enskild handledare, utan betalar skolhuvudman ett visst belopp per dag som studenten handleds och beroende av om det är VFU i egen tjänst eller inte. Det är sedan upp till varje enskild skolhuvudman besluta hur den enskilde handledaren eller arbetslaget ersätts. Observera att förutom vanlig skatt kan t.ex. arbetsgivaravgift dras från arvodessumman. Kontakta din VFU-samordnare/arbetsgivare för information om vad som gäller i din kommun.

Introduktion/utbildning för handledare

Introduktionen vänder sig till handledare som tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare vid Linköpings universitet. Den är obligatorisk för nya handledare eller de som är handledare sedan tidigare, men som inte genomgått kursen:

Under introduktionen behandlas följande (ca 2,5 tim)

 1. VFU i utbildningen
 2. Handledarens uppgifter
 3. Närvaro, frånvaro och när det blir problem
 4. Att sätta betyg på VFU
 5. Att handleda…dilemman..och utvecklas i rollen

Handledare kan ta del av handledarintroduktionen genom vår webbkurs (1,5 tim).

Vårt mål är att samtliga handledare på sikt ska ha genomgått kursen Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7,5 hp, som söks via www.antagning.se. Kursen startar varje vår och höst och går över två terminer. Kursen genomförs helt på distans med fem seminarier online med omväxlande föreläsningar, seminarier och övningar.

För övningsskolornas handledare är det ett krav att de ska genomgå Handledarutbildningen.

Roll och uppgift Visa/dölj innehåll

Handledarens uppgift är att:

 • introducera studenten i yrket och i uppdragen kopplade till yrket
 • handleda studenter i den del av utbildningen som syftar till att utveckla sociala och didaktiska förmågor samt utvärdera dessa förmågor
 • hålla i handledningssamtal med studenten minst en timme per vecka
 • efter avslutad VFU fylla i omdömesformuläret, delge studenten innehållet
 • ta kopia på omdömesformuläret och skicka originalet till examinator senast en vecka efter avslutad VFU, om inget annat anges

Därutöver ingår att:

 • genomgå Handledarintroduktion (finns online via hemsidan)
 • informera elever och arbetslag om att en student kommer att delta i verksamheten
 • sätta sig in i den aktuella kursens mål, uppgifter och omdömesformulär (via KA)
 • ge studenten tid och utrymme i verksamheten
 • visa intresse och engagemang för studentens utveckling
 • ge muntlig och skriftlig respons
 • hålla kontakt med VFU-samordnare och kursansvarig/examinator
 • stötta studenten vid formulering av utvecklingsbehov med PUG:en som stöd
 • snarast kontakta kursansvarig/examinator om det uppstår problem som kan leda till att studenten får svårt att nå målen
 • kontakta VFU-samordnare eller VFU-koordinator om student inte tagit kontakt senast en vecka före VFU-periodens start

För att möjliggöra god handledning:

 • var tydlig med att informera studenten om att handledarrollen både handlar om att stötta och utvärdera
 • var tydlig med när det är övning respektive prövning
 • utgå från studentens egen erfarenhet
 • gå tidigt igenom kursens omdömesformulär samt Professions- och utvecklingsguiden för att senare återkomma till dessa
 • sätta av tid för återkoppling – schemalägg gärna tid redan första dagen
 • utforma tillsammans med studenten en överenskommelse utifrån förväntningar från studenten och från dig som handledare (se nedan)
 • planera och organisera VFU-perioden och studentens VFU-uppgifter tillsammans med studenten
 • uppmuntra studenten till att öva, pröva och finslipa
 • gå igenom studentens rättigheter och skyldigheter tillsammans med studenten

VFU-placering Visa/dölj innehåll

Följande VFU-regler gäller för student som läser de korta programmen på distans.

VFU i antagningsämnen

VFU på hemorten

VFU i egen tjänst

Överenskommelse Visa/dölj innehåll

Handledare och student ska ha ett inledande samtal för att ska fungera på bästa sätt.

Handledare informerar/informeras om:

 • Utdrag ur belastningsregistret
 • Adressuppgifter, nycklar, rutiner (frånvaro, skolmåltider, raster m.m.)
 • Sekretess, policyfrågor, säkerhetsfrågor
 • Kontaktuppgifter (student, handledare, närmast anhörig)

Planera hur VFU-tiden ska fördelas:
(Auskultation, egen undervisning/ledaruppgifter, planering etc.)

 • Tid i barngrupp/klass: när ska du öva - prövas
 • Tid för verksamhetsförlagda uppgifter o kursuppgifter
 • Boka tider för återkoppling mellan dig och din handledare (handledningssamtal och avslutande samtal)
 • Tid för övriga uppgifter  och speciella inslag (rastvakt, utvecklingssamtal, friluftsdagar...)
 • Rutiner för ej schemalagd VFU och barn/elevfria dagar

Gå tillsammans igenom vilka mål som ska uppnås:

 • Omdömesformuläret (mål som ska uppnås i den aktuella kursen)
 • Utvecklingsplan (synliggör mål för hela utbildningen)

Gå igenom övriga förväntningar:

 • Skolans ”regler” och vad som förväntas av personal på skolan
 • Önskemål på återkoppling och utmaningar utöver VFU-uppgifterna

VFU-tidens nyttjande Visa/dölj innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av tre till fyra delkurser, beroende på vilken utbildning det gäller. I varje VFU-kurs uppmärksammas speciellt det teoretiska innehåll som föregått respektive VFU-kurs och på detta sätt sker en integration mellan utbildningens teoretiska och praktiska delar.

VFU:n kan genomföras antingen på helfart i ett sträck eller på halvfart under längre period. Det är viktigt att VFU:n planeras i samråd med handledaren och utifrån VFU-skolans verksamhet och möjlighet att tillgodose målen för aktuell VFU-kurs. Under VFU:n deltar studenten i en lärares ordinarie verksamhet och i övriga aktiviteter vid skolan. Generellt gäller att:

 • studenten ingår i arbetslaget och är med i det dagliga planerings- och uppföljningsarbetet.
 • handledaren arbetar tillsammans med studenten och tydliggör sina överväganden och strategier, det vill säga delar med sig av sina praktikgrundade kunskaper.
 • handledaren ansvarar för att vägleda studenten i lärararbetet.
 • handledaren följer upp studentens undervisning och övrigt arbete i pedagogiska samtal och hjälper studenten att bearbeta och reflektera över sina erfarenheter

Planera VFU-perioden

Fältstudier

Exempel på rimlig disposition: KPU VAL ULV

Exempel på rimlig disposition: Yrkeslärare

Helhetsansvar på avslutande VFU

Öva öva öva

Handleda Visa/dölj innehåll

Traditionellt så har handledarskapet handlat om handledning av en ofta yngre student. Handledarskapet har då ofta ganska naturligt hittat en balans och som lärare så har rollen varit den vanliga, ”lärare-student”. Emellertid har det idag blivit allt vanligare att vi får äldre studenter, framförallt i ULV, VAL och KPU, så kan du plötsligt hamna i rollen att vara handledare åt en kollega. Den gamla handledarrollen förändras därmed och det är helt naturligt att känna oro inför denna nya situation. Det som händer är att handledarskapets fokus förflyttas mer åt det kollegiala lärandet, där man arbetar, reflekterar och utvecklas tillsammans. Exempelvis kan du bjuda in ”din student” till ditt klassrum och låta hen reflektera över din lektion tillsammans med dig. På så sätt skapar du ett förtroende som öppnar upp för det fortsatta gemensamma arbetet och lärandet.

Tips: Lyssna, lyssna och lyssna. Vad känner ”din student” att hen behöver ha hjälp med?

Ibland kan man som kollega se saker som man skulle vilja påpeka och förändra. Ett råd är att undvika att ge råd! Försök istället att ställa frågor som hjälper ”studenten” att själv se vad som kan bidra till utveckling. Agera istället som när du har en elev som vill ha hjälp; hjälp, men låt hen själv reflektera och komma fram till svaret. I 9 fall av 10 så kommer hen fram till en lösning själv. Våga däremot att ställa utmanande frågor!

Mer information om kollegialt lärande:

Utvärdera och lämna omdöme Visa/dölj innehåll

Som handledare ska du stötta och vägleda studenten samt utvärdera och återkoppla. Avslutningsvis ska du lämna ett sammanfattande omdöme om studentens insatser.

Att utvärdera

Formativ och summativ utvärdering

Avslutande värdering

Betyg på VFU

Omdömesformulär

Professions- och utvecklingsguide

Utvecklingsplan

Att lämna omdöme

Om problem uppstår Visa/dölj innehåll

Är du tveksam om en student kommer att nå målen ska du snarast kontakta kursansvarig. Likaså om du har frågor om kursuppgifters eller kursdokument.

Uppstår det problem som gäller själva VFU-placeringen, kontakta kommunens VFU-samordnare eller VFU-teamet.

Handlingsplan inför ny examination av VFU

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 2

Hanteringsordning för ny examination - examinationstillfälle 3

VFU-teamet Visa/dölj innehåll