Att bistå anpassning: Hur integrerade tillvägagångssätt kan minska risken för missanpassat svenskt klimatbistånd

AI-genererad bild av jorden och nätverk

Klimatanpassning är en central fråga för hållbar utveckling, inte minst för de länder som är särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter. Bistånd för att stödja klimatanpassning i låginkomstländer har identifierats som viktigt för att möta Parisavtalets målsättningar och hållbarhetsmålen. Klimatbistånd kan vara ett betydande verktyg för att uppnå denna ambition men för att detta ska bli verklighet krävs att biståndsinsatser designas och implementeras på ett sätt som hanterar flera tvärgående utmaningar samtidigt.

Med ett långsiktigt perspektiv på utveckling kan bistånd bidra till att stärka anpassningsförmågor och resiliens i partnerländer. Tidigare forskning har dock visat att oavsiktliga negativa konsekvenser kan uppstå när klimatanpassningsåtgärder inte tar hänsyn till andra utmaningar såsom markanvändning eller pågående konflikter. Detta kan leda till så kallad ”missanpassning”, oavsiktliga effekter såsom förvärrade konflikter eller miljöförstöring vilket minskar biståndets effektivitet. Därför är det viktigt att klimatanpassningsåtgärder utformas på ett sätt som tar hänsyn till flera olika perspektiv och intressen. I detta projekt undersöks därför det svenska biståndet som ett verktyg för att integrera tvärgående utmaningar såsom miljö, jämställdhets- och konfliktperspektiv i klimatanpassningsinsatser.

Svensk biståndspolitik har höga ambitioner att integrera tvärgående perspektiv i allt utvecklingssamarbete. Detta projekt studerar hur Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) integrerar dessa perspektiv i klimatanpassningsinitiativ i Östra Afrika inom ramen för regionalt utvecklingssamarbete och myndighetssamverkan. Hur framställs integrationsambitioner och hur materialiseras den i organisation och implementeringsprocesser? Hur uppfattas initiativens effekter av biståndspersonal, samarbetspartners i partnerländer samt tänkta förmånstagare?

Detta projekt bidrar med kunskap om hur integreringsambitioner formuleras, genomförs och förstås i praktiken. Detta ökar förståelsen för hur framtida klimatanpassningsinriktade biståndsinsatser kan utformas för att säkerställa att hänsyn också tas till tvärgående utmaningar och bidrar till ett hållbart och effektivt bistånd.

Kontakter

Organisation