Fotografi av Maria Jernnäs

Maria Jernnäs

Postdoktor

Hur mobiliseras statliga och icke-statliga klimatåtgärder under Parisavtalet? Vilken politisk effekt har denna typ av styrning? Min forskning undersöker hur olika porträtteringar av klimatförändringar som politiskt problem möjliggör olika lösningar.

Global klimatstyrning under Parisavtalet

Hur styrs klimatförändringar under Parisavtalet och vilka politiska effekter får denna typ av styrning? Min forskning fokuserar på de logiker som informerar styrning under Parisavtalet och hur dessa möjliggör och omöjliggör olika typer av problembeskrivningar och lösningar.

Att hantera klimatförändringar är en av samtidens mest brådskande utmaningar. För det internationella samfundet är Parisavtalet det huvudsakliga styrningsinstrumentet för att mobilisera klimatåtgärder. Avtalet bygger på att stater och icke-statliga aktörer meddelar och lämnar in sina klimatåtgärdsbidrag till den globala ansträngningen att minska och anpassa till klimatförändringar. Dessa bidrag är sedan tänkta att utvärderas och skalas upp över tid.

I min forskning intresserar jag mig för hur klimatstyrning sker under Parisavtalet. Min forskning undersöker hur klimatförändringar styrs framförallt genom frivilliga mekanismer under Parisavtalet, såsom staters klimatplaner (de så kallade ”Nationally Determined Contributions”, NDCs) och initiativ för att uppmuntra icke-statliga aktörers klimatåtgärder under den FN-ledda ”Global Climate Action Agenda” (GCAA). Jag intresserar mig särskilt för de politiska effekter denna typ av klimatstyrning har för hur vi definierar politiskt legitima klimataktörer och klimatåtgärder.

Genom min forskning hoppas jag bidra till att göra global klimatstyrning mer inkluderande, mer känslig för olika aktörers behov och intressen och, i slutänden, mer demokratisk. Ett sätt att uppnå detta är genom forskning som utmanar de porträtteringar, kunskaper och praktiker vi tar för givet. Genom att utmana dessa skapas utrymme för alternativa problembeskrivningar och lösningsformuleringar.

Publikationer

Forskning

CV

CV

  • 2016
    Doktorand vid Tema Miljöförändring
  • 2016
    Masterexamen i internationella och europeiska relationer 
  • 2014
    Kandidatexamen i miljövetenskap

 

Forskning

A Global Potluck: Cross-National Patterns of State Engagement and Performance in the New Landscape of International Climate Cooperation

 

Undervisning

Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet

Nyheter

Debatt

Missgynna inte tvärvetare!

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare.

Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren.

Till Missgynna inte tvärvetare

Doktoranderna Emelie Falton och Maria Jernnas Emelie Fälton och Maria Jernnäs doktorerar i miljövetenskap på Tema Miljöförändring.

Medarbetare

Undervisning

Organisation