Fotografi av Lotten Wiréhn

Lotten Wiréhn

Universitetslektor

Jag forskar om sambanden mellan olika dimensioner av mänskliga-naturliga system under klimatförändringar. I detta arbete utforskar jag hur klimattjänster och visualisering kan stödja användningen av klimatinformation för effektiv klimatanpassning.

Metoder och information för klimatanpassning

Att förstå samspelen mellan klimat, natur och samhälle i kontexten av klimatrelaterade sårbarheter och risker, samt hur man planerar och genomför omställande klimatåtgärder, är en av vår tids största utmaningar. I min forskning analyserar och utvecklar jag metoder för att bedöma klimatrisker och sårbarheter, samt representation och utformning av klimatinformation och tjänster.

Jag studerar hur man utvecklar och säkerställer den kontextuella relevansen och användbarheten av klimatinformation och tjänster för en mångfald av samhällsaktörer och beslutsfattare. Forskningen omfattar allt från nordisk jordbruksproduktion, hållbara livsmedelssystem och urban värmeutsatthet till svenska biståndsinitiativ i Östafrika. Jag är särskilt intresserad av metodutveckling, inklusive nya metoder och tillvägagångssätt för att visuellt representera data och information, med målet att stödja klimatanpassning i våra samhällen som är i akut behov av omställningar mot hållbar utveckling.

Publikationer

2024

Lotten Wiréhn (2024) From relevant to usable: Swedish agricultural extension officers' perspectives on climate change projections Climate Services, Vol. 33, Artikel 100441 Vidare till DOI

2022

Karin Eliasson, Lotten Wiréhn, Tina-Simone Neset, Björn-Ola Linnér (2022) Transformations towards sustainable food systems: contrasting Swedish practitioner perspectives with the European Commission's Farm to Fork Strategy Sustainability Science, Vol. 17, s. 2411-2425 Vidare till DOI

2021

Lotten Wiréhn (2021) Climate indices for the tailoring of climate information: a systematic literature review of Swedish forestry and agriculture Climate Risk Management, Vol. 34, Artikel 100370 Vidare till DOI
Viktor Sköld Gustafsson, Mattias Hjerpe, Lotten Wiréhn, Tobias Andersson Granberg, Sofie Pilemalm, Martin Waldemarsson (2021) Multipla naturhändelser i Sverige

2020

Carlo Navarra, Karin Eliasson, Jesper Karjalainen, Lotten Wiréhn, Matthew Cooper, Tina-Simone Schmid Neset (2020) ResFlow: Visualizing Global Resource Flows

Forskning

Pågående och avslutade forskningsprojekt och aktiviteter

AI-genererad bild av jorden och nätverk

Att bistå anpassning

I detta projekt undersöks det svenska biståndet som ett verktyg för att integrera tvärgående utmaningar såsom miljö, jämställdhets- och konfliktperspektiv i klimatanpassningsinsatser.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

BRIGHT: Ökad kunskap och nya verktyg för att anpassa svenska städer till värme

Projektet BRIGHT syftar till att bidra till effektiv klimatanpassning genom ny kunskap, optimerade metoder, förbättrade verktyg och användaranpassad data som kan hjälpa svenska kommuner att bättre anpassa sin bebyggelse till framtida värmeböljor.

Bevattning och dränering av åkermark.

Beslutsstöd för klimatanpassning i svenskt jordbruk och skogsbruk

Projektet bidrar till utvecklingen av skräddarsydda klimatindikatorer för användare inom jord- och skogsbrukssektorn för att skapa mer användbara underlag i arbetet med klimatanpassning.

Föreläsning från ForskarFredag

Jordbrukets sårbarhet inför ett förändrat klimat

Klimatförändringarna ligger inte i framtiden – de sker redan. Under 15 minuter ger Lotten Wiréhn en inblick i hur produktionen av mat påverkas när världen blir varmare och extremväder inträffar oftare. Hon forskar om hur information om klimatet kan göras mer användbar som beslutsunderlag inför anpassningar av lantbruket.

Från ForskarFredag 2023; Forskarhörnan

Nyheter

Organisation