Barns kulturarv - arkivets visuella röster

Händer i vita handskar håller i barnteckningar.
Den kunskap som finns om barns kulturarv och om hur barn är representerade i kulturarvsinstitutioner är idag begränsad. Det vill forskarna i projektet ändra på. Svenskt Barnbildarkiv

Vi undersöker på vilka sätt svenska barns egna kulturarv kan göras till en självklar del av det svenska kulturarvet. Genom att studera Svenskt barnbildarkivs (SBBA) insamling, bevarande och arkivering av barns visuella uttryck ställer projektet frågan vilken rätt barn har till ett eget kulturarv.

Kulturarvet ska när det är som bäst fostra respekt för kultur och sociala mångfald samt utmana förgivettagna idéer om samhället. Kritiska kulturarvsstudier betonar behovet av att i större utsträckning inkludera underrepresenterade grupper i de nationella kulturarven.

En viktig underrepresenterad grupp är barn. Att inkludera barns egna kulturer i begreppet kulturarv ger möjligheter att utmana idéer som tas förgivna inom kulturarvsstudier, så som maktrelationer, bevaringsstrategier samt vad och vems kulturarv som bevaras.

FN:s Barnkonvention och de svenska kulturpolitiska målen slår fast att barn har rätt till yttrandefrihet och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Med det följer att barns egen kultur har ett egenvärde, att de kulturella artefakter som de producerar utgör ett kulturarv som är värt att samla in, bevara och arkivera i sin egen rätt. Den kunskap som finns om barns kulturarv och om hur barn är representerade i kulturarvsinstitutioner är idag begränsad. Det vill det här projektet råda bot på.

Barns visuella röster

Syftet med projektet är att undersöka hur insamling, registrering, kategorisering, bevarande och arkivering lyfter fram barns egen kulturproduktion som källor till kunskap om barns sociala och kulturella liv och livsvillkor sett över tid. I fokus för insamlingen av forskningsmaterialet och digitaliseringsprojektet står barnkonventionen så som den uttryckts och tolkats under de 30 år sedan ratificeringen fram till 2020 då den blivit svensk lag. Digitaliseringen gör barns bilder digitalt tillgängliga, sökbara och forskningsbara. På så vis utökas möjligheterna att undersöka barns kulturarvets vem, vad, hur och varför.

Fyra forsknings- och digitaliseringsdelar

  • Metadata/taxonomisystem - Inventering och teoretisk utforskning av SBBAs standardiserade katalogiseringssystem utifrån barns perspektiv och barnperspektiv. Fokus är på vilken syn på barn som är rådande i arkivet när bilder kategoriseras.
  • Digitalisering och analyser av befintliga barnkonventionskollektioner i SBBA. Fokus är på hur barn själva tolkat barnkonventionen, barns rättigheter, lika värde och barns politiska deltagande.
  • Insamling, digitalisering och analys av nya bildsamlingar samt intervjuer med fokus på att barnkonventionen blivit lag.
  • Insamling, digitalisering och analys av barns digitala online bilder. Metadata i form av intervjuer med barn samt etik och bevarande frågor kring barns digitala kulturarv.

Om DIGARV-programmet

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitthetsakademin inom ramen för DIGARV-programmet. Programmet främjar digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Digarv.se 
Deltagande forskningsprojekt/barns-kulturarv

Nu söker vi deltagare till forskningsstudie!Visa/dölj innehåll

Tillsammans med Svenskt barnbildarkiv vi vill ta reda på vilka sätt svenska barns egna kulturarv kan göras till en självklar del av det svenska kulturarvet. Till studien söker vi barn och ungdomar via skolor, förskolor, fritidshem, bildlärare, föräldrar som vill bidra till forskningen.

Intervjuer, bildinsamling och samtal - så här går det till

Barn 7-10 år

Vi vill göra gruppintervjuer med barn kring barnteckningar som idag finns i barnbildarkivet på temat FN:S barnkonvention.

Lärare

Vi söker dig som är lärare, bildlärare, lärare med fritidshemsinriktning och tycker att det skulle vara roligt att tillsammans med dina elever bidra till forskning.

 

Barn och ungdomar 4-18 år

Vi vill samla in bilder som barn och unga skapar själva på temat FN:s barnkonvention.

Lärare

Du som är förskolelärare, lärare med fritidshemsinriktning eller bildlärare och tycker att det skulle vara roligt att tillsammans med dina elever bidra till forskning, hör av dig så berättar vi mer.

Ungdomar 13-18 år

Du som är ung och vill delta i ett forskningsprojekt om digitalt bildskapande på fritiden hör av er till oss! Vi är intresserade av att samtala kring det egna digitala bildskapandet. Du som vill kan även skänka dina bilder till barnbildarkivet. Kopplingen till barnkonventionen handlar om ungas rätt till eget skapande och till yttrandefrihet.

Lärare

Du som är lärare, bildlärare eller förälder och känner till ungdomar som skulle kunna vara intresserade av att bidra till forskningen om ungas digitala bildskapande, dela gärna informationen med och /eller hjälp dem att komma i kontakt med oss, om de vill.

Vill du ha mer information?

Om du, dina föräldrar eller din lärare anmäler intresse att delta kommer vi att kontakta dig/er och informera om projektet. Du/ni bestämmer sedan om du/ni vill vara med och du kan avbryta när du vill.

Anmäl dig här!

Ladda ner 

Vad händer med barns och ungdomars uppgifter?

De barn och unga som vill vara med i studien och är under 15 år behöver ha sina föräldrars tillstånd. När vi informerar om projektet delar vi ut samtyckesblanketter till alla som väljer att delta. Blanketten beskriver tydligt vad det innebär att vara med i studien. Barn eller barns föräldrar och ungdomar kan när som helst avbryta sitt deltagande.

Samarbetet med Svenskt barnbildarkiv gör att de barn och ungdomar som vill kan skänka sina bilder till arkivet. Det görs via ett speciellt gåvobrev. Man kan alltså delta i forskningsstudien utan att skänka bilder och man kan skänka bilder till arkivet utan att vara med i forskningsprojektet. De barn som intervjuas om de barnbilder kring FN:s barnkonvention som redan finns i arkivet bidrar med kunskap till arkivet.
 

Ansvarig för forskningen

I forskningsprojektet ”Barns kulturarv – arkivets visuella röster” ingår fem disputerade forskare och ansvarig för studien är Anna Sparrman, professor vid tema Barn, Linköpings universitet. För frågor kontakta Anna.sparrman@liu.se alt. 013-28 29 64.

Projekt kring FN:s barnkonventionVisa/dölj innehåll

2007:002 Förskolebarn möter barnkonventionen

Under hösten 2006 jobbade Malmös förskolebarn i ett projekt kring FN:s barnkonvention. Projektet var ett samarbete mellan kommunens barnkulturcentrum Blå hästen (som var initiativtagare), Barn- och ungdomskulturgruppen, Rädda Barnens Malmöförbund och Malmö Stadsbibliotek. Projektet bestod av flera olika delar som alla handlade omBarnteckning med många färgerTeckning av Andre, 5 år, Malmö 2006, Svenskt barnbildarkiv Foto Svenskt Barnbildarkiv att barnen skulle få möta 10 av Barnkonventionens artiklar med kulturens utryck som instrument. Bild, litteratur och musik var det utryck som de använde i projektet. I samband med projektet ritades bilder som alla är inspirerade av dessa tio artiklar och skapade av 5-åringar från hela Malmö. Samlingen är från Svenskt Barnbildarkiv, 2006. Barnteckning med många färgerTeckning av Rassak, 5 år, Malmö 2006, Svenskt barnbildarkiv Foto Svenskt Barnbildarkiv

PublikationerVisa/dölj innehåll

ProjektgruppVisa/dölj innehåll

Expertgrupp

Projektet har en internationell rådgivande grupp som bidrar med viktig kunskap för projektet.

  • Ulrika Kjellman, Uppsala universitet
  • Pävi Venalainen, the Art Centre for Children and Young People's Archive i Finland
  • Marek Tesar, University of Auckland, Nya Zeeland
  • Natalie Coulter, York University, Canada

LiU organisationVisa/dölj innehåll