Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM)

CAM dagen 2016, mingel

CAM bedriver forskning inom affärsutveckling i små och medelstora företag. I samarbetet med företagen hämtas aktuella problem och frågeställningar upp till forskning och utredningar inom ekonomi, teknik och management. Lösningar tas fram och blir till praktiskt användbara verktyg och metoder som underlättar utveckling och tillväxt.

Vision

Vi tar forskningen till verkstan och företagens frågeställningar till LiU för ökat nyttiggörande hos företagen, regionen och universitetet.

Verksamhetsidé

Vi bidrar till små och medelstora företags affärsutveckling genom att låta akademisk kompetens möta praktisk erfarenhet till nytta för båda parter. 

Strategi

Vi skapar nytta för företagen och regionen genom en hög närvaro i det regionala näringslivet via forskningsprojekt och affärsutvecklingsprojekt. Närvaro säkras genom deltagande i publika nätverk och samverkansprojekt. Konkurrenskraften utgår från hög kompetens inom teorifältet strategi- och affärsmodellsutveckling. 

Samverkanspartners

Programavslutning för TillväxtledarskapVisa/dölj innehåll

AffärsutvecklingVisa/dölj innehåll

CAM deltar med sin kunskap i olika affärsutvecklingsprojekt för att stödja små och medelstora företags utveckling. Med lång erfarenhet från dels forskning om SMEs affärsutveckling och dels aktivt deltagande i praktisk affärsutveckling har metoder och modeller utvecklats som används i projekten. Deltagandet sker i samverkan med externa parter där Almi Företagspartner i Östergötland är en viktig part, men även direkt med Region Östergötland och nu senast SP Mjärdevi.

TillväxtLedarskap

 TillväxtLedarskap är ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små- och medelstora företag i Östergötland, så att fler företag bygger långsiktigt strukturkapital inom ledarskap och uppnår fortsatt tillväxt. Programmet består av flera delar som tillsammans ska skapa en god förutsättning för utvecklad styrning och ledning av tillväxtföretaget:

  • Inledande tillväxtledaranalys
  • Strategigruppsträffar med mellanliggande coaching
  • Kunskapsseminarier

 Läs mer om Ledarprogrammet med fokus tillväxt på Almis webbplats

Läs en artikel om programmet och avslutningskonferensen i november 2019

Här finns programmets slutrapport: Rapport Tillväxtledarskap

Hållbar affärsutveckling - Growth circle

Science Park Mjärdevi har initierat en samverkan med Energimyndigheten för att hitta och stödja innovativa företag att utveckla produkter och tjänster med inriktning mot energieffektiviseringar. En viktig del i det samarbetet är att visa på verktyg och modeller för hur hållbar affärsutveckling kan se ut och utvecklas. CAM bistår med expertis om affärsutveckling kopplad till hållbarhet och specifikt de 17 globala utvecklingsmålen konkretiserade i Agenda 2030. Verktyget som används är The Sustainable Business model canvas. 

Arbetet genomförs som en Growth circle där sju företag träffas vid tre tillfällen och under tre timmar per gång. 

Kontaktperson: Daniel Kullgard, SP Mjärdevi. Tomas Nord, CAM

ForskningVisa/dölj innehåll

CAM bedriver forskning inom affärsutveckling i små och medelstora företag. I samarbetet med företagen hämtas aktuella problem och frågeställningar upp till forskning och utredningar inom ekonomi, teknik och management. Lösningar tas fram och blir till praktiskt användbara verktyg och metoder som underlättar utveckling och tillväxt. Forskningen bedrivs i projektform och genomförs oftast inom ramen för något affärsutvecklingsprojekt. 

Forskningen tar oftast ett avstamp i företags vision och strategier och hur dessa påverkas av externa faktorer för intern förändring. Ett företags affärsmodell, som kan ses som dess realiserade strategi, är ett bra verktyg att använda för affärsutveckling. Affärsmodellen kombinerar strategisk och taktisk effektivitet i fyra delområden: 

  • Marknadspositionen
  • Erbjudandet
  • Operativa plattformen
  • Tillväxt och vinstmotorn

StudentprojektVisa/dölj innehåll

Tillsammans med LiU Relation hjälper CAM till att arrangera företagsprojekt för framför allt civilingenjörsstuderande på programmen Industriell ekonomi (I), Design och produktutveckling (DPU), Energi-Miljö-Management (EMM) och Maskinteknik (M). Genom en grupp studenters ”nya ögon” och kanske annorlunda angreppssätt får företaget hjälp med att synliggöra problem och möjligheter i verksamheten.

Exempel på kurser är Integrerad företagsplanering, Integrerad produktutveckling, projektkurs i årskurs 5 och examensarbete.

Företag som medverkar får kontakt med universitetet. Det skapar förutsättningar för att kunna rekrytera akademisk kompetens och bygga för framtiden.

För studenter innebär projekten en möjlighet till praktisk tillämpning av den teoretiska utbildningen. Studenterna får en bra förståelse för hur företagen fungerar samtidigt som det skapar karriärmöjligheter, de får bra meriter och ett viktigt kontaktnät inför sitt kommande yrkesliv.

 

Olika sätt att anlita en student

Ledning och kontaktpersonerVisa/dölj innehåll

Föreståndare

Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM)

E-post

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI)
581 83 Linköping

Besöksadress

CAMmaren (rum 2A:950)
Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling (IEI)
A-huset, ingång 13-15, Korridor A
Campus Valla, infart 1, Hans Meijers väg, Linköping

NyheterVisa/dölj innehåll

Relaterade verksamheterVisa/dölj innehåll