Centrum för människa, teknik och samhälle, CMTS

Bilden visar ingenjör som arbetar.

CMTS är ett LiU-centrum för forskning, utveckling och utbildning. Vi arbetar för att samhällsvetenskap och humaniora integreras i ingenjörsutbildningarna.

CMTS breddar studenternas yrkeskompetens genom att erbjuda ett utbud av kurser som behandlar olika aspekter av relationen människa – teknik – samhälle. Vissa av kurserna är obligatoriska, andra valbara och frivilliga.
 
Vi vänder oss till ingenjörsstudenter som vill
 
  • Utveckla sin kommunikativa förmåga
  • Bli en effektiv och källkritisk informationssökare
  • Upptäcka och analysera etiska problem
  • Utveckla sin kunskap om samspelet människa, teknik och samhälle

Dagens ingenjörer ställs inför nya utmaningar

I dag har utvecklingen nått så långt att mänskligheten kan med teknikens hjälp åstadkomma globala genomgripande samhällsförändringar. Teknik och dess användning innebär många möjligheter men också stora risker. Dagens ingenjörer bör därför ha förmåga att göra bedömningar inte bara med hänsyn till relevanta tekniska och vetenskapliga perspektiv utan också från ekonomiska, etiska, kulturella samhälleliga och sociala perspektiv. Studenternas kommande yrkesroll kräver att de under utbildningen utvecklar en grundsyn som präglas av ansvar för teknikens samspel mellan människa och samhälle. Centrum för människa, teknik och samhälle är ett LiU-centrum som är placerat på Institutionen för tema och som skapades för att stödja utvecklingen av den breddade roll ingenjören har i dagens samhälle.

Kommunikativ kompetens ger ökad anställningsbarhet

I examensförordningarna för högskoleingenjörer och civilingenjörer framhålls att studenterna ska få kunskaper om hur arbetslivet fungerar socialt och i samspelet mellan teknik och människor i organisationer. De ska också få insikt om hur samhället i stort påverkas av teknikutvecklingen. Även kunskap om ingenjörernas kommande yrkesroll och vikten av en kommunikativ kompetens framhålls.. De perspektiv som ges i MTS-kurserna, främst genom att ge insikter i vad ett kommande arbetsliv kan komma att innebära, men också genom att utveckla kommunikativ kompetens, utgör en kritisk framgångsfaktor. Sammantaget bidrar detta till en ökad anställningsbarhet när studenterna söker sig ut på arbetsmarknaden.

CMTS – gemensam plattform

Det är CMTS uppgift att lyfta fram och utveckla den speciella karaktär som människa–teknik–samhälle-området, MTS har i de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Som en numera etablerad organisation utgör CMTS också en, för filosofisk och teknisk fakultet, tydlig och gemensam plattform som bidrar till att underlätta för både lärare (verksamma inom olika fakulteter och institutioner) och studenter att se vilka möjligheter som finns. Det senare inte minst på grund av det stora antalet program, profilkurser, valbara och frivilliga kurser som universitetet numera erbjuder sina studenter. För den enskilde läraren är det svårt att hinna med att få kunskap om vilka samarbetsmöjligheter som finns och vilka synergieffekter som uppnås genom samarbete med andra lärare – speciellt över fakultetsgränserna.
 
CMTS bidrar, som en pålitlig och väletablerad kanal, till att utveckla utbildningsprogrammen genom att synliggöra och bistå med den kompetens som finns vid filosofiska fakulteten i syfte att uppfylla examensförordningens krav och säkerställa kvaliteten på kurserna men också på studenternas examensarbeten.

CMTS kursutbud

Kontakta oss!

Relaterat innehåll