Cirkulär logistik i textilbranschen

Sortering av kläder på en övergiven fabrik
Photo: Francois Le Nguyen/ Unsplash

Textil- och modeindustrin är en av världens mest miljöpåverkande industrier, och det är därför viktigt att den utvecklas till att bli mer cirkulär och hållbar. En viktig utgångspunkt för detta forskningsprojekt är att en välfungerande, effektiv logistik spelar en avgörande roll för att kunna genomföra en sådan förändring.

De logistiska aktiviteter och materialflöden som innefattas av en textil cirkulär ekonomi, exempelvis klädinsamling, sortering, lagring, transporter och återvinning, organiseras och styrs idag ofta av en rad olika aktörer i globala nätverk, däribland detaljhandelsföretag, second hand- och sorteringsföretag. Logistikverksamheten i ett sådant cirkulärt ekosystem är ofta mycket komplex och svåröverskådlig. Behovet av översikt och samordning, dvs., ”orkestrering”, av logistikverksamheten i detta system är därför stort. Om inte detta görs finns en uppenbar risk att de cirkulära flödena framöver kommer att bli mycket kostsamma i takt med att återvinningsvolymerna ökar, samtidigt som chanserna till ett optimalt värdeskapande går förlorade. På sikt hotar dåligt planerade och kostsamma logistikflöden samhällsomställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Trots logistikens uppenbart viktiga roll finns idag relativt lite forskning gjord kring hur logistikverksamheten på bästa sätt ska kunna utformas i de stora, globala, textila ekosystemen. I jämförelse med exempelvis teknologier som syftar till att bryta ner och återvinna bomullsfiber, eller design och utveckling av cirkulära affärsmodeller, har logistikens roll ofta blivit sedd som någonting relativt enkelt och operativt, långt från strategisk planering och beslutsfattande. När logistikfrågor emellanåt har fokuserats, har dessa oftast avgränsats till enskilda aktiviteter såsom returtransporter eller ny teknik för automatiserad sortering av använda kläder. Som ett komplement till denna mer operativt och tekniskt inriktade forskning kommer detta forskningsprojekt istället söka kunskap om logistikens strategiska roll och betydelse i det cirkulära ekosystemet.

Om projektet

Projekttitel

Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet

Projekttid och budget

  • 2021.12.01 - 2024.11.30
  • 5 051 100 kr

Projektpartners

  • Högskolan i Borås
  • H&M Group

Syfte och projektgenomförande

Syftet med projektet är att undersöka logistikens roll i ett cirkulärt textilt ekosystem. Projektet bygger på fyra arbetspaket;

  1. Kartläggning av aktörer och materialflöden i ett cirkulärt, textilt ekosystem,
  2. Utredning hur logistikresurser orkestreras i detta system,
  3. Kategorisering av de värden som skapas av dessa resurser, samt
  4. Framtagning av praktiker-orienterade riktlinjer för framtida orkestrering av logistikresurser.
Projektet baseras på en interaktiv forskningsmetodik där forskare från Linköpings universitet, Högskolan i Borås, och det globala modeföretaget H&M medverkar. H&M, ett av världens ledande företag i modebranschen, representerar här ett intressant, informationsrikt fallföretag med ambitioner, makt och position att spela en viktig roll för att orkestrera de logistiska resurser och förmågor som finns i det cirkulära ekosystemet. Genom den interaktiva forskningsansatsen skapas möjlighet för forskare och praktiker att tillsammans på djupet utforska logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet.

Genom en rad olika workshops och datainsamlingar på H&M och dess samarbetspartners i det cirkulära ekosystemet kommer ny, fördjupad kunskap tas fram som både är teoretiskt och praktiskt relevant. Framförallt kommer projektet utveckla ny kunskap om hur logistiska resurser och förmågor ska kunna orkestreras i ett cirkulärt ekosystem, samt vilket eller vilka värden som logistiken egentligen bidrar till att skapa. Här ingår förutom ekonomiska värden också andra typer, såsom image-, informations- och miljömässiga värden.

Forskare i projektet

Läs mer om vår forskning

Organisation

Finansiär