Klimatsmarta transporter

Flygperspektiv på en bil som kör ner en väg genom skogen
   AscentXmedia

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Vår forskning kretsar i vid bemärkelse kring hållbara logistiksystem. Sedan 1990-talet har vi sett området utvecklas från en undanskymd delfråga av tveksam betydelse tills idag, när miljö och hållbarhet blivit centrala begrepp för logistiken i såväl näringslivet, samhället och forskningen. Forskargruppen har en bred kompetens inom området, med sammanlagt över 100 års forskningserfarenhet.

Logistik är viktigt för ett fungerande samhälle, där varor ska nå sina destinationer hos företag, offentliga organisationer och hos konsumenter. Logistiksystem belastar samtidigt klimat och miljö, vilket gör att behoven och belastningarna måste studeras som en helhet. Det är så vi forskar. Vi ser behoven från kunderna som förutsättningar för logistiksystemet, vilket i sin tur ger konsekvenser i transportsystemet och i aktörsamarbeten. Konsekvenserna beskriver vi ofta i termer av kostnader, lönsamhet, konkurrenskraft, miljö- och klimateffekter, samt sociala perspektiv – vilket ibland kallas Triple Bottom Line.

Vi arbetar på många olika sätt aktivt tillsammans med företag i försörjningskedjan (tillverkande företag, handelsföretag), transportindustrin och andra organisationer. Vi bygger forskningen kring intressanta utmaningar hos enskilda aktörer eller där vi hittar spännande samarbeten. Ibland observerar vi det vi studerar, vi intervjuar personer med djup kunskap och olika perspektiv, och ofta forskar vi interaktivt med de organisationer vi möter – vi reflekterar tillsammans och kan bidra till aktiv problemlösning. 

Video om Last mile delivery

Klimatsmarta transporter – Last Mile Delivery

Klimatsmarta transporter är ett högaktuellt område som är under stark utveckling såväl forskningsmässigt som i praktiken. Vår forskning handlar om hur logistiksystem bör utformas och styras för att bli mer hållbara.

Forskningsområden inom klimatsmarta transporter

Illustration av händer som håller i pusselbitar.

Hållbara försörjningskedjor

Många gånger uppstår inte den största miljö- eller samhällspåverkan hos det egna företaget, utan i stället i tidigare leverantörsled eller hos kunder.

En illustration av jord som omges av blad på turkos bakgrund.

Logistikbranschens hållbarhetsutmaningar

Logistikbranschen har en central roll i omställningen till hållbara logistiksystem och branschen har därför en central roll i vår forskning inom klimatsmarta transporter.

Illustration av en två skakande händer, och en portfölj.

Affärsmodeller för hållbar logistik

Affärsmodell är ett brett begrepp som inkluderar ett företags arbete internt, såväl som relationer med kunder och leverantörer. Det är därför också ett spännande begrepp som vi studerar i vår forskning.

Illustration av en lastbil med el symbol.

Elektrifierade transporter i logistiksystemet

Omställning till elektrisk fordonsteknik har stor potential att minska klimatpåverkan från godstransporter.

Illustration av cirklar som omger en logistikkedja.

Teknikomställning för hållbar logistik

Med hjälp av olika tekniska lösningar kan logistiksystemet bli mer hållbart, men hur kommer vi dit? Detta är en central fråga för oss.

Illustration av en inköps korg och globen.

Hållbar logistik i e-handeln

Logistiken har aldrig varit så synlig för konsumenten som nu i och med den ökande e-handeln. Här finns många spännande frågor att ta sig an forskningsmässigt.

En illustration av flyttkartong med pilar.

Cirkulära logistiksystem

Idag är cirkulära flöden ett centralt begrepp för att vi ska uppnå en hållbar värld. Cirkularitet skapar dock flera logistiska utmaningar som är viktiga att förstå, och några av dessa tar vi oss an i vår forskning.

Illustration av en karta.

Hållbar citylogistik

Behovet av godstransporter i städerna ökar medan såväl lokala och regionala hållbarhetsmål strävar mot mer hållbara städer, en problematik som inte alltid går hand i hand.

Vill du samarbeta med oss?

Forskare inom klimatsmarta transporter

Organisation