En summering av poängen för varje item (1-5 p) resulterar i ett värde mellan 9-45 p för EHFScBS-9, där högt värde indikerar sämre egenvård. Om mer än tre svarsalternativ saknas kan ingen totalsumma erhållas. Om tre eller färre svar saknas ersätts respektive saknat svar med värdet 3.

Ett standardiserat värde från 0 till 100 där högre poäng indikerar bättre egenvård kan erhållas genom följande syntax i SPSS (första steget är att ”kasta om” varje item så att hög grad av instämmande, dvs god egenvård, generar högre poäng, och därefter omvandla poängsumman till ett värde mellan 0-100):

Steg 1

RECODE

item_n (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO R_item_n. EXECUTE.

Steg 2

COMPUTE

EHFScBS_9=(SUM(R_item_1,R_item_2,R_item_3,R_item_4,R_i- tem_5,R_item_6,R_item_7,R_item_8,R_item_9)-9)*2.7777. EXECUTE.

För att kunna påvisa en förbättring av en patientens egenvård, bör poängsumman öka med åtminstone 5,75 poäng i den standardiserade versionen. Om patienten får ett lägre värde än 70 i den standardiserade versionen, finns det anledning att uppmuntra till en förbättring av egenvården.

Organisation