Excen-e

Industridörrar fotade med värmekamera
Industridörrar fotade med värmekamera.

Förbättrad industriell energieffektivitet i östgötska företag/Excen-e är ett projekt som har bedrivits vid avdelningen för Energisystem vid Linköpings universitet under 2018–2021 med finansiering från europeiska regionalfonden.

Resultat

Projektresultaten visar utöver energibesparing hos deltagande företag identifierades många olika mervärden i samband med genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Flera av dessa mervärden kunde också värderas i monetära termer med det inom projektet utvecklade verktyget. Exempel på identifierade och värderade mervärden: minskade kostnader för drift och underhåll, minskade utsläpp av CO2, ökad tillförlitlighet i produktionen/färre stopp, ökad säkerhet, behagligare temperatur/ökad komfort, minskad bullernivå, förbättrad produktkvalitet och förbättrat ljus/ljuskvalitet.

Syfte och mål

Via samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv, har syftet med projektet varit att bidra till en mer koldioxidsnål och energieffektiv industriell produktion genom kunskapsspridning om mervärden av energieffektivisering och hållbarhetsaspekter, samt att utveckla och använda ett beslutsstödsverktyg kring mervärden vid energirelaterade investeringsbedömningar. Projektet har byggt på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan projektmedarbetande forskare och ett nätverk av åtta regionala tillverkningsföretag inom vilket projektet har introducerat mervärdeskonceptet och involverat deltagande företag i arbetet med att ta fram verktyget.

Bakgrund

Svensk industri bör strategiskt arbeta för ökad energi- och resurseffektivitet på en global marknad med knappare resurser. Arbetet är av stor vikt för att svensk industri ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. 

För att kunna uppnå en ökad effektivitet, spelar kalkyler och beslutsunderlag en stor roll. Rättvisande underlag är en förutsättning för att företag ska kunna fatta framgångsrika beslut kring energirelaterade investeringar. 

Kunskapen kring hur beslutsunderlagen för energiinvesteringar ser ut, är dessvärre bristfällig – både lokalt i Östergötland och i hela landet. De studier som finns, pekar på att sådana investeringar inte alltid hanteras på ett strategiskt sätt av industriföretag.

Publikationer

2018

Therese Nehler, Ricardo Parra, Patrik Thollander
Implementation of energy efficiency measures in compressed air systems: barriers, drivers and non-energy benefits
Ingår i Energy Efficiency
Till publikationen 

Therese Nehler
Linking energy efficiency measures in industrial compressed air systems with non-energy benefits - A review
Ingår i Renewable & sustainable energy reviews
Till publikationen 

Therese Nehler, Patrik Thollander, Liselott Fredriksson, Sara Friberg, Tove Nordberg 
Non-energy benefits of Swedish energy efficiency policy instruments – a three-levelled perspective
Konferensbidrag
Till publikationen 

2016

Svetlana Paramonova
Re-viewing industrial energy-efficiency improvement using a widened system boundary
Doktorsavhandling
Till publikationen 

Therese Nehler
The Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency: Investments and Measures
Licentiatavhandling
Till publikationen 

Therese Nehler, Josefine Rasmussen
How do firms consider non-energy benefits? Empirical findings on energy-efficiency investments in Swedish industry
Ingår i Journal of Cleaner Production
Till publikationen 

2014

Therese Nehler, Patrik Thollander, Maja Dahlgren, Mikael Ottosson
Including non-energy benefits in investment calculations in industry - empirical findings from Sweden
Konferensbidrag
Till publikationen 
 

Finansiärer

Kontakt

Närliggande forskning

Närliggande verksamheter